فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، مؤلفه های هوش هیجانی

Digital technology abstract background

رسولی (1391) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و فرسودگی شغلی با میزان
بهره وری در خلبانان به انجام رساندند.براساس نتایج این مطالعه می توان گفت بهره وری متغیری است که از استرس شغلی و فرسودگی شغلی تاثیر می پذیرد و می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش بینی بهره وری خلبانان نیروهای مسلح استفاده کرد. همچنین می توان با آموزش مهارت های لازم و فراهم آوردن امکانات شغلی میزان بهره وری افراد را افزایش داد.
ضرغامی و همکاران (1391)، مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین خلاقیت و انگیزه افراد برای نوآوری در سازمانهای پژوهشی: مطالعه موردی در پژوهشکده پردازش هوشمند علائم به انجام رساندند. بررسی رابطه بین میزان خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل پژوهشگران مشخص شد که همبستگی قوی، معنادار و مثبتی بین این دو عامل وجود دارد، بنابراین هر چقدر افراد توانمندی بیشتری در خلاقیت داشته اند، انگیزه آنها برای نوآوری در مشاغل مربوطه نیز بیشتر بوده است.
کاظمی و همکاران(1391) تحقیقی را با عنوان شناسایی میزان تأثیر جو سازمانی بر نوآوری (مطالعه موردی: بانک ملت) انجام دادند. تحقیق نشان داد اگرچه از میان هفت متغیر جو سازمانی (با بررسی ضرایب معنی داری برای روابط مفروض شده ) تنها تاثیر چهار متغیر تعهد سازمانی، ریسک پذیری، کار گروهی و ارتباطات سازمانی بر نوآوری تأیید شد؛ اما بین جو سازمانی و نوآوری رابطه ی همبستگی مستقیم و مثبتی وجود دارد.
سلیمانی دامنه و قندهاری در تحقیق با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع نوآوری در سازمانها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) به این نتیجه رسیدند که کارکنان ضعیف مهمترین مانع نوآوری می باشند. نتایج این تحقیق آگاهی های لازم را در رابطه با مهمترین موانع نوآوری در اختیار مدیران قرار میدهد و به حذف موانع نوآوری در سازمان کمک می کند.
2-4- 2-پیشینه خارجی
رود و آشیل (2009) با عنوان « علائم فرسودگی شغلی و عملکرد بهبود خدمات (تاثیر تدابیر شغلی)» که هدف آن توسعه تحقیقات قبلی، در زمینه پیامدها و پیشامدهای فرسودگی شغلی و نیز بررسی نقش تدابیر شغلی به عنوان یک ویژگی موقعیتی شخصیتی در جهت بهبود میزان فرسودگی شغلی بود. نمونه آماری کارکنان مرکز تماس در زمینه امور بانکی در نیوزلند بودند، در این تحقیق از تعداد 14 فرضیه، 8 فرضیه پذیرفته شد و نشان داد که تدابیر شغلی نقش معناداری بر فرسودگی شغلی و عملکرد بهبود خدمات دارند.
تاناکودی و همکاران (2009) با عنوان «اثرات فرسودگی شغلی و حمایتهای اجتماعی ناظر بر رابطه بین تعارضات کاری خانوادگی و قصد ترک خدمت )مطالعه بر روی کارگران استرالیایی سرطانی)» اطلاعات جمع آوری شده از میان کارگران 114 مرکز سرطانی، از طریق روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت و فرضیات مربوط به میانجی بودن فرسودگی شغلی بین تعارضات کاری خانوادگی و قصد ترک خدمت همچنین بر اساس چارچوب میانجی، نقش حمایتهای اجتماعی ناظر نیز بسیار برجسته بود.
در تحقیق مونت گومری و همکاران(2006) با عنوان «تداخل زندگی کاری، خانوادگی، فرسودگی شغلی» یافته ها نشان داد قوانین احساسی و کار متمرکز با فرسودگی شغلی و مشکلات روانی رابطه دارند که بطور خاص، دارای پیامدهایی از قبیل مخفی کردن احساسات منفی و اقدامات تظاهرگرانه می شود.
در پژوهش لی و همکاران(2005) در کره جنوبی مواردی چون ابهام نقش، مسئولیت شغلی بیش از توان و تعارض نقش به عنوان عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی به دست آمده اند. بنابر یافته های این پژوهش در صورتی که کنترل شغلی و حمایت اجتماعی در سطح بالایی باشند، فشارزاهای شغلی ناشی عوامل مؤثر در ایجاد فرسودگی شغلی، تأثیر منفی کمتری خواهند داشت.
پرسکی، گروسی و همکاران(2002) دریافتند که شرایط کاری سخت تر، فرسودگی شغلی بیشتری را به دنبال دارد. آنها به وجود مواردی همچون احساس کمبود حمایت اجتماعی، شکایت های بیشتر در زمینه های شناختی، عاطفی و جسمی، و مشکلاتی چون خستگی، اختلال خواب و کاستی های شناختی در مبتلایان به فرسودگی شغلی اشاره کرده اند.
در پژوهش براند (2007) که با عنوان کشف رابطه ی بین فرسودگی شغلی، استرس شغلی و هوش انجام شد، رابطه ی معنادار منفی بین مؤلفه های هوش هیجانی و فرسودگی شغلی گزارش شد.
2-4- 3- بررسی رابطه پیشینه پژوهش با تحقیق حاضر
همان طور که پیش از این بیان شد در مورد مبحث فرسودگی شغلی و نوآوری به تنهایی تحقیقات بسیاری انجام شده است اما پژوهشی که رابطه این دو را با یکدیگر مورد بررسی قرار دهد وجود ندارد. در پیشینه پژوهش، محقق تحقیقاتی را در مورد بررسی رابطه فرسودگی شغلی با تدابیرشغلی، سلامت روانی کارکنان، فرهنگ سازمانی، ویژگی های شخصیتی بیان نموده. آن طور مشخص است از آنجا که نوآوری می تواند محصولات و خدمات بهتری ارائه کند، طرح های بهبود یافته برای سازمان معرفی کند و فرایندهای کارآمدتری برای خدمت شایسته تر در اختیار مدیران در سازمان ها قرار دهد می توان به اهمیت نوآوری پی برد. بنابراین تاثیری که فرسودگی بر نوآوری خواهد گذاشت به عنوان تحقیقی مهم در راستای بررسی تاثیر فرسودگی به عنوان یکی از موانع نوآوری حائز اهمیت باشد. و همچنین در در تحقیق با عنوان شناسایی و رتبه بندی موانع نوآوری در سازمانها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) عنوان شد که کارکنان ضعیف مهمترین مانع نوآوری می باشند که ضعف کارکنان ناشی از فرسودگی آن ها باشد.

2-5-
مدل مفهومی پژوهش
در مورد مدل مفهومی پژوهش باید گفت این مدل یک مدل محقق ساخته است و بیشتر در جهت نشان دادن رابطه متغیر فرسودگی شغلی به عنوان متغیر مستقل و نوآوری سازمانی به متغیر وابسته است.
فرسودگی شغلی
نوآوری در سازمان