فراوانی و درصد، شرایط اجتماعی

جدول 4-22- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت همسر ………………………………..192
جدول 4-23- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل سکونت در افغانستان …………….193
جدول 4-24- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تأثیر جنگ و ناامنی بر مهاجرت مردم افغانستان ………………………………………………………………………………………………..194
جدول 4-25- توزیع فراوانی و درصدی تأثیر فقر بر مهاجرت اتباع افغانستان به ایران …………195
جدول 4-26- توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب شرایط اجتماعی – اقتصادی…..196
جدول 4-27- توزیع فراوانی و درصدی میزان تأثیر اشتراکات تاریخی – فرهنگی در جذب مهاجرین افغانی به ایران ……………………………………………………………………………………..199-198
جدول 4-28- توزیع فراوانی و درصدی میزان تأثیرات شاخص های زمینه کار و اشتغال بر مهاجرت مردم افغانستان به ایران …………………………………………………………………………200
جدول 4- 29- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر عوامل جاذبه ایران بر مهاجرت مردم افغانستان به ایران ……………………………………………………………………………………………..201
جدول 4- 30- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر عوامل دافعه بر مهاجرت مردم افغانستان………………………………………………………………………………………………………..202
جدول 4-31- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر جنگ داخلی و خارجی در مهاجرت افغانها……………………………………………………………………………………………………………203
جدول 4-32- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر احساس ناامنی و مهاجرت افغانها…..204
جدول 4-33- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر فقر و مهاجرت افغان ها …………….205
جدول 4-34- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر اشتراکات تاریخی ـ فرهنگی بین ایران ـ افغانستان و مهاجرت افغان ها ……………………………………………………………………………..205
جدول 4-35- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر زمینه کار و اشتغال بین ایران ـ افغانستان و مهاجرت افغان ها به ایران ……………………………………………………………………………..206
جدول 4-36- نتایج آزمون تی تک نمونه ای پیرامون تأثیر شرایط اجتماعی ـ اقتصادی بین ایران ـ افغانستان و مهاجرت افغان ها به ایران …………………………………………………………………..207
فهرست نمودارها
نمودار 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی ……………………………………172
نمودار 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………173
نمودار 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ……………………………….174
نمودار 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی سایر افراد خانواده ………………..175
نمودار 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات …………………………….176