– مشکلات پدید آمده از اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، به عنوان فرصتهایِ یادگیری برای فرد و سازمان دیده می شود و از راهکارهای مختلف مناسب جهت رفع مشکل و اصلاح رویه استقبال می شود.
– قوانین و رویه ها مشمولِ ابعادِ ارزشیِ گسترده و متفاوتی است و تک بعدی و جزءگرا نیست.
– قوانین و رویه ها افراد را به ابتکار عمل و نوآوری در حیطه کاریشان ترغیب و تشویق می نماید.
– قوانین و رویه ها، اعتماد و انسجام را میان کارکنان تقویت می کند.
2-1-1-3-17-2- رسمیت بازدارنده
– قوانین و رویه ها در فضای بوروکراتیکی شدیدی اجرا می شود
– تاکید بر اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، تا حدی است که در صورت بروز مشکل ناشی از اجرای قوانین، باز هم قوانین و رویه ها باید اجرا شوند.
– قوانین و رویه های سازمان بر اساس ارزشهای از پیش تعیین شده است که همه باید بر طبق آن رفتار نمایند.
– هر گونه عملکردی متفاوت با قوانین و رویه های سازمان مذموم و مورد سرزنش است.
– اجرای قوانین و رویه ها، منجر به سوءظن و بد گمانی و عدم اعتماد بین کارکنان می گردد.
2-1-1-3-17-3- تمرکز تواناساز
– جهت تسهیل حل مشکلات در سازمان، اختیار عمل به کارکنان برای حل مشکل داده می شود.
– سلسله مراتب اداری، روحیه همکاری و تعاون را بین کارکنان در همه سطوح و رده های شغلی ترویج می دهد.
– سازمان از اساتید خود در جنبه های متفاوت کاری و شخصی حمایت می نماید.
– سلسله مراتب اداری از هر گونه پیشنهاد و اجرای نوآوری و ابتکار عمل در جنبه های مختلف، استقبال و حمایت می نماید.
– همکاری مثبتی بین همکاران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی مشاهده می شود.
2-1-1-3-17-4- تمرکز بازدارنده
– فعالیتهای کارکنان در چارچوب رفع نیازها و خواسته های سازمان است و به دلیل عدم فرصت برای حل مشکلات، مشکلات فائق بر سازمان می شوند.
– در سلسله مراتب اداری،کنترل شدیدی بر رفتار و عملکرد کارکنان غالب است.
– وجود سلسله مراتب سازمانی، عامل بوجود آمدن بدگمانی و عدم اعتماد بین کارکنان است.
– سازمان به دلیل عدم اعتماد کافی به اساتید، آنها را دائما تحت کنترل دارد و بنابراین از آنها هیچ گونه حمایتی نمی نماید.
– سازمان تمایل دارد که بر سیستم جاری خود باقی بماند و از هرگونه تغییر دوری می نماید.
– سازمان بر اساس قواعد و قوانین مشخص و مطلقی اداره می شود.
2-1-1-3-17-5- فرایند تواناساز
– فرایندهای تصمیم گیری در سازمان به صورت مشارکتی (مشارکتِ مدیران و کارکنان زیربط)می باشد.
– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می شوند.