فرایند بازدارنده، قابلیت پیش بینی

AI(Artificial Intelligence) concept.

– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می شوند.
2-1-1-3-17-6- فرایند بازدارنده
– فرایند تصمیم گیری یک جانبه و از رئیس به مرئوس است.
– مشکلات بزور حل می شوند.
2-1-1-3-17-7- زمینه تواناساز
– در سازمان ، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود دارد.
– کارکنان در کارشان نسبت به یکدیگر صادق و راستگو هستند.
– انسجام و یکپارچگی در تمام قسمتهای سازمان مشاهده می شود.
– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان هستند.
2-1-1-3-17-8- زمینه بازدارنده
– در سازمان، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود ندارد.
– کارکنان هیچ گونه صداقتی نسبت به یکدیگر در کارشان ندارند
– در بین کارکنان غالبا برخورد و ناسازگاری وجود دارد و فضای سازمان مملو از کشمکش است.
– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان نیستند.
در یک جمع بندی کلی می توان گفت که در ساختار تواناساز قوانین در ابعاد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه دارای خصوصیات انعطاف پذیری و پویایی هستند و رهبری سازمان در جهت ایجاد و گسترش روحیه همکاری بین افراد به اجرای قوانین می پردازد. در این نوع از ساختار فرهنگ همکاری و هم یاری بین تمام عوامل آموزشی (اساتید، دانشجویان، دانشکده ها) رواج می یابد و در سایه آن احساس امنیت و اعتماد نسبت به یکدیگر شکل می گیرد و نوآوری و خلاقیت که اساس و پایه تغییرات مثبت است ظهور می یابد (هوی و میسکل، 2005 و 2008؛ هوی و سویتلند،2000 و 2001). در مقابل در ساختارِ بازدارنده قوانین بسیار خشک و استبدادی گونه اجرا می گردند؛بی اعتمادی و عدم صداقت در کار به وضوح دیده می شود و رهبری سازمان به کنترل شدید در اجرای قوانین می پردازد. جو سازمان بسته و گاهی مسموم خواهد بود؛ کارکنان به دلیل اجرای قوانین خشک کاری دچار خستگی و بی رغبتی در کارند و هیچ زمینه ای برای بالندگی و نمود ابتکارات خود ندارند.
2-1-1-4- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی
مشکلی که همواره سازمان ها با آن مواجه اند این است که چه ساختاری برای سازمان آن ها مناسب است؟ پاسخ به این سوال منوط به شناسایی متغیرها و عوامل زمینه ای موجود بر ساختار سازمان است؛ از جمله:
2-1-1-4-1- استراتژی و هدف
ساختار سازمان وسیله ای برای نیل به اهداف سازمانی است. این امر از طریق تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی موجود در سازمان امکان پذیر است.
2-1-1-4-2- محیط
محیط سازمانی تاثیر عمده ای بر ساختار دارد. در حالی که ثبات و قابلیت پیش بینی محیط تاثیر مستقیمی بر توانایی سازمان در انجام وظایف خود دارد. محیط ناآرام قابلیت پیش بینی را کمتر می کند.
2-1-1-4-3- اندازه ی سازمان
براساس تحقیقات موجود ساختار سازمان های بزرگ با ساختار سازمان های کوچک فرق دارد.
2-1-1-4-4- سن سازمان
هر یک از مراحل زندگی سازمان دارای ویژگی های خاص است که ساختار خاصی را می طلبد.
2-1-1-4-5- تکنولوژی