فرسودگی، جذب و حفظ کارکنان

یکی دیگر از دلایل اهمیت فرسودگی شغلی از این جهت است که نیروهای انسانی ، کمیاب ترین و گران ترین سرمایه های هر نوع سازمان محسوب می شود و سعادت و سلامت هر سازمان منوط به تلاش و کوشش نیروهای انسانی آن سازمان می باشد . دلیل دیگر اهمیت فرسودگی شغلی از آن جهت است که عدم توجه دقیق و کافی به فرسودگی شغلی و سلامت سازمان ، باعث هدر رفتن سرمایه و تلف شدن وقت و انرژی زیادی در کشور خواهد شد . در هر سازمانی انگیزه کاری بالا برای جذب و حفظ کارکنان اساسی است .(لیز و کرن ،2005). در یک جمع بندی کلی دست کم به دو دلیل دیگر دلیل فرسودگی شغلی باید برای سازمانها اهمیت داشته باشد و مورد مطالعه قرار گیرد . 1- عدم فرسودگی شغلی ، سطح بالایی از تعهد متقابل بین افراد و سازمان بوجود می آورد . به این معنا که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالیدگی آنها متعهد باشد .2- فرسودگی شغلی پدیده ای است که امروز از مرز سازمان و شرکت فراتر می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز قابل مشاده است و می تواند بر کیفیت زندگی شخصی ، خانوادگی و حرفه ای بر جای بگذارد به صورت یک مساله جدی مد نظر قرار گرفته است .(هلسوی و همکاران ، 2000،ص234)
با وجود این که اعتیاد به کار و رابطه آن با فرسودگی شغلی حائز اهمیت زیادی است ، و در این زمینه تحقیقی جتمع و کامل انجام نگرفته است ، بنابراین لازم است در مورد اعتیاد به کار و رابطه آن با فرسودگی شغلی کارکنان در وهله اول آگاهی کافی کسب گردد و بر اساس اطلاعات حاصله اقدامات لازم صورت گیرد به همین دلیل این پژوهش در صدد است تا وضعیت اعتیاد به کار در اداره کل شیلات استان گلستان را بررسی نموده و رابطه آن را با فرسودگی شغلی کارکنان سازمان مورد بررسی قرار دهد .
بنابر این با توجه به نکات مطرح شده بررسی رابطه اعتیاد به کار با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل شیلات استان گلستان ضرورت پیدا می کند .
1-4-اهداف پژوهش
– هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان می باشد.
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های هیجانی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های نگرشی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های رفتاری کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های روانشناختی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی بین اعتیاد به کار و شاخص های سازمانی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
– بررسی وضعیت اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل شیلات گلستان
1-5- مدل مفهومی پژوهش
اعتیاد به کار
فرسودگی شغلی
شاخصهای هیجانی
شاخصهای نگرشی
شاخصهای رفتاری
شاخصهای روانشناختی
شاخصهای سازمانی