فرصت های سرمایه گذاری، افزایش کارایی شرکت

Businessman holding tablet and showing a growing virtual hologram of statistics, graph and chart with arrow up on dark background. Stock market. Business growth, planing and strategy concept.

3-1 مقدمه
تحقیق از نظر لغوی به معنای بررسی و پیدا کردن حقیقت است ولی در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارتست از تلاش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسئله به منظور چاره جویی با استفاده از مراحل و روش علمی. در علوم اجتماعی روش های متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد (تحقیقات آزمایشی، تجربی، مشارکتی و …)، که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای موضوع مورد مطالعه انتخاب می کند. در تحقیق حاضر که از نوع کاربردی می باشد، با توجه به شرایط و موضوع مورد بررسی از روش میدانی-توصیفی استفاده شده است.
3-2) روش تحقیق
هر پژوهش، فعّالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.(خاکی،1387). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
در این تحقیق به بررسی رابطه تامین مالی از طریق بدهی(LEV) و افزایش کارایی شرکت
ها (uit ) در شرکت های بورس اوراق بهادار پرداخته می شود. مدل تحقیق بصورت زیر است:
معادله 1)
متغیر وابسته
LEV: بدهی مالی شرکت i در زمان t بوده که برابر است با نسبت کل بدهی طولانی مدت به دارایی های کل.
متغیر مستقل
Log uit: کارآفرینی که لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است که از معادله 2-1 تخمین زده می شود
: INVOPPit فرصت های سرمایه گذاری شرکت که از طریق نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری دارایی ها منهای ارزش دفتری کل بدهی ها محاسبه می شود
متغیرهای کنترل
TASSET it : دارایی های مشهود که از طریق نسبت کل دارایی های ثابت به دارایی های کل محاسبه می شود.
PROF it : رشد سوددهی که از طریق درصد تغییرات سود ویژه محاسبه می شود.
LIQD it : نقدینگی که از طریق حاصل جمع حجم معاملات دریافتی و حجم معاملات موجود منهای حجم معاملات قابل پرداخت محاسبه می شود.
SIZE it : اندازه شرکت که از طریق لگاریتم دارایی های کل محاسبه می شود.
3-3 تعریف متغیرهای تحقیق
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی(uit):
لگاریتم عدم کارایی مدیریتی شرکت i در زمان t بوده است. کارآفرینی در این تحقیق همان عدم کارایی مدیریتی است که نشان دهنده این موضوع است افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند(Chowdhury etal,2013).
محاسبه متغیر مستقل( Log uit: لگاریتم عدم کارایی مدیریتی)
در این تحقیق متغیر مستقل از طریق معادله 2-1) محاسبه می شود. معادله 2-1) از طریق تابع تاثیرات ثابت محاسبه می شود. مدل رگرسیونی آن بصورت زیر است: