فرصت های سرمایه گذاری، سود تقسیمی هر سهم

Colour swatches book. Rainbow sample colors catalogue.

=6
قیمت هر سهم
سود تقسیمی هر سهم
= 7
سود هر سهم قبل از اقلام غیر مترقبه
جدول 2-3 : نسبت های مورد استفاده برای تقسیم سود در تحقیق فردیناند و کلی
تئوری این فرضیه از وجود ارتباط منفی بین فرصتهای سرمایه گذاری با بدهی وسیاست تقسیم سود حمایت می کند و نتایج تحقیق نیز این تئوری را تأیید کرده و نشان می دهد که فرصتهای سرمایه گذاری با بدهی و سیاست تقسیم سود ارتباط منفی دارد و فرصت ها می تواند بر خط مشی بدهی شرکت اثر بگذارد ودر فرصتهای پایین میزان بدهی بالاتر است.
دنیس و آسوبو (2008) نیز در پژوهش خود با عنوان « چـرا موسسـه ها سود توزیـع می کنند؟»،
تغییرات میل ذاتی به پرداخت سود را در شش کشور آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس و ژاپن
بررسی کردند. ایشان در تحقیق شان از روش آماری لاجیت استفاده نمودند و بر این عقیده اند که پـرداختسودنقـدیمنوطبهداشتن وجهنقدکافیاست. بعلاوه عدمتناسبنقدینگیوسود تقسیمیبهمعنیچالشآفرینیشرکتاست.در واقع،شرکت هازمانیسودنقدیتوزیعمیکـنندکه جریـاننقدکافیبرایتوزیعسودراداشتـهباشند. یافته های ایشان نشان داد از بین عوامل مورد بررسی در تحقیق، اندازه، دوره عمر، سودآوری، سرمایه کسب شده و فرصت های رشد عوامل موثر بر سود تقسیمی می باشند.
ارزش بازار دارایی ها
= MBVA
ارزش دفتری دارایی ها
ارزش بازار سهام
= MBVE
ارزش دفتری سهام
سود هر سهم
= EP
قیمت هر سهم
آدام و گویال (2008)، تحقیقی با عنوان « فرصت های سرمایه گذاری و متغیرهای شاخص» را انجام دادند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که علی رغم نقش مهمی که فرصت های سرمایه گذاری در گزارش های مالی دارند، هیچ اتفاق نظری مبنی بر چگونگی ارزیابی مجموعه ی این فرصت ها وجود ندارد. مسئله ی اساسی، این است که فرصت های سرمایه گذاری برای افراد برون سازمانی قابل مشاهده نیستند. در نتیجه محققان برای ارزیابی این فرصت ها می بایست از متغیرهای شاخص استفاده کنند. بر همین اساس آدام و گویال نیز در تحقیق خود به منظور ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری از سه نسبت ذکر شده در جدول 2-4، استفاده نموده و رابطه بین این سه نسبت را بررسی کرده اند. در واقع این نسبت ها در تحقیقات متعددی استفاده شده و بعنوان نماینده فرصت های سرمایه گذاری معرفی گردیده اند، لیکن آدام وگویال، از بین این سه نسبت، بیشترین ارزش را برای اولین نسبت یعنی MBVA قائل اند.
جدول 2-4 : نسبت های مورد استفاده برای فرصت های سرمایه گذاری در تحقیق آدام و گویال