فروشگاه های زنجیره ای، ابعاد کیفیت خدمات

Fitness Technology Science Lifestyle as a Concept

شکل 2-4: مراحل استخراج شاخص های ارزش ویژه (آرنِت، لاوِری و مِرس،2003)
در کانادا کولینز- دُد و لیندلی در سال 2003 بیان کردند که تصویر فروشگاه پویاتر و پیچیده تر از وابسته های محصول است. آنها به این نتیجه رسیدند که برند فروشگاه تحت تأثیر توسعه برند قرار دارد، و ویژگی های مثبت فروشگاه می تواند موجب افزایش آگاهی و ایجاد ادراکات مثبت از برند فروشگاه گردد. یک رابطه قوی میان فروشگاه و تصویر برند فروشگاه یکی از ابزارهای اساسی برای موفقیت استراتژی تمایز می باشد.
سِمیژِن و دیگران در سال 2004 به وجود یک رابطه خطی و مستقیم میان ویژگی ها و تصویر فروشگاه و برند فروشگاه در فروشگاه های زنجیره ای خواروبار داچ و مجموعه ای از محصولات که به منظور نشان دادن سطوح و انواع متفاوت از ریسک مشتری انتخاب شده بودند، پی بردند. تحقیق آنها بیان می کرد که پیشرفته بودن، قوی بودن و پایدار بودن یک تصویر فروشگاهی می تواند تفاوت و تمایز در بین فروشگاه های دیگرر ایجاد نماید و سودآوری برند فروشگاه را مشاهده کرد.
وَهی و پاسوان در سال 2006 دریافتند که فضای فروشگاه و کیفیت فروشگاه به طور مستقیم ادراکات مشتری از کیفیت برند فروشگاه را تحت تأثیر قرار می دهد، اگرچه این تحقیق بیان می کرد که همخوانی میان برندهای ملی و تصویر فروشگاه می تواند یک تأثیر منفی بر کفیت ادراک شده از برند فروشگاه داشته باشد. محققین بر این عقیده بودند که موضوع مورد تحقیق آنها، لباس، فرایند خرید پیچیده تر و حساستری نسبت به قیمت در مقایسه با خریدهای روزمره خواروبار دارد، و همچنین درجه بالایی از ریسک اجتماعی را متحمل می گردد.

محقق یا محققین مکان تحقیق هدف
Prokopis K. Theodoridis &Kalliopi C. Chatzipanagiotou
2008 یونان آزمون رابطه ای عملیاتی بین ویژگی های تصویری فروشگاه و رضایت مشتری
بررسی پایداری رابطه های ساختاری بین ویژگی های تصویری فروشگاه و رضایت مشتری در بین گروه های مختلف مشتریان
Bernhard Swoboda, Frank Haelsig, Hanna Schramm-Klein, Dirk Morschett,2009 آلمان بررسی تأثیر درگیری مشتری بر ادراک از ویژگی های خرده فروشی که ارزش ویژه برند خرده فروشی را با در نظر گرفتن خرده فروشی به عنوان برند تحت تأثیر قرار می دهند
Jungmi Oh, Susan S. Fiorito, Hira Cho, Charles F. Hofacker,2008 آمریکا بررسی دو عامل طراحی فضای فروشگاه در مورد تصویر فروشگاه و انتظارات مشتریان از کیفیت کالاها
Omer Torlak, Cevahir Uzkurt and Mu ¨ jdat O ¨ zmen,2010 ترکیه تعیین تفاوت میان ابعاد کیفیت خدمات در سوپرمارکت ها و فروشگاه‌های تخفیف دار
Anne-Sophie Binninger,2007 فرانسه بررسی تأثیر رضایت از برند و وفاداری به آن بر وفاداری به فروشگاه
بررسی نقش محصولات با برند فروشگاه بر رابطه بین رضایت از برند و وفاداری به آن