فعالیت های اقتصادی، موضوع

نرخ ارز: منظور از نرخ ارز خارجی عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحدپول کشور دیگر باید پرداخت شود به عبارت دیگر همچنین می‌توان نرخ ارز را، ارزش برابری یک واحد پول خارجی به پول داخلی دانست..
تورم: افزایش عمومى قیمت ها هم در بازار کالاها و خدمات و هم در بازار تولید.
1-8)فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش : هدفمندکردن یارانه ها برتولید زیربخش های کشاورزی ،خدمات وصنعت ایران تاثیر منفی دارد.
فرضیه های فرعی پژوهش:
1-نرخ ارز بر تولیدات زیر بخش های: کشاورزی خدمات و صنعت،در ایران تاثیر منفی دارد.
2-تورم بر تولیدات زیر بخش های : کشاورزی خدمات و صنعت، درایران تاثیر منفی دارد.
3-نقدینگی بر تولیدات زیر بخش های: کشاورزی خدمات و صنعت، در ایران تاثیر منفی دارد.
4-ارزش افزوده بر تولیدات زیر بخش های: کشاورزی خدمات و صنعت،در ایران تاثیر منفی دارد.
1-9 )قلمرو پژوهش
1-9-1) قلمرو موضوعی
طبق مطالب بیان شده قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر یارانه بر تولید زیربخش های (کشاورزی،صنعت وخدمات) ایران می باشد.
2-9-1) قلمرو زمانی
این تحقیق از سال 1392-1384 را در بر دارد و بر اساس داده های آماری فصلی می باشد.
1-10)تعریف واژگان
تعریف مفهومی یارانه:
یارانه پرداخت‌های‌ جاری‌ و بلاعوض‌ واحدهای‌ دولتی‌ به‌ بنگاههای‌ اقتصادی‌ است‌ که‌ براساس‌ میزان‌ فعالیت‌های‌ تولیدی‌ آن‌ها و یا مقدار یا ارزش‌ کالاها یا خدمات‌ تولیدشده‌، فروخته‌ شده‌ یا وارد شده‌ توسط آن‌ها تعیین‌ می‌شود. در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی ، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.
تعریف مفهومی تولید:
در علم اقتصاد تعریف تولید عبارت است از: ((فرآیندها و شیوه های به کار گرفته شده برای تغییر شکل دادن یا تبدیل کردن داده های ملموس (فیزیکی) مانند مواد خام، کالاهای نیمه تمام و کالاهای مونتاژ و داده های غیر مملوس نظیر ایده ها، اطلاعات و دانش به کالاها و خدمات))
تعریف مفهومی محصول ناخالص داخلی:
محصول ناخالص داخلی، نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی واحدهای تولیدی مقیم یـک کشـور در یـک دوره زمـانی معیـن است.محصـول ناخالـص داخلـی به سـه روش تولیـد، هزینــه ‌و درآمـد محاسبه می‌شود.
تعریف مفهومی ارزش افزوده:
ارزش افزوده، ارزش اضافی ایجاد شده در جریان تولید است. تفاوت بیـن ارزش ستانده و مصرف واسـطه در هر فعـالیت اقتصادی را ارزش افـزوده ناخالـص می‌گویند. پس از کسر مصرف سرمایه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده ‌خالص به‌دست می‌آید.
1-11)خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق،ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شد، در ادامه متغیرها و فرضیه های تحقیق ارائه گردید پس از آن قلمرو پژوهش تشریح شد و در انتها نیز تعریف مختصری از برخی از واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه شد.
فصل دوم

نوشته ای دیگر :
مسئولیت پذیری اجتماعی ، مسئولیت پذیری اجتماعی