فناوری اطلاعات، پایان نامه ها

medical research in pharmaceutical factory laboratory.

3-1- مقدمه
در این فصل با در نظر گرفتن هدف تحقیق، روش تحقیق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماری و نمونه مشخص و توزیع پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته تا بتوان روابط بین متغییرهای تحقیق را از دیدگاه شرکت کنندگان در مطالعه کشف و شناسایی کرد.
3-2- روش پژوهش
این تحقیق با توجه به هدف آن کاربردی بوده و روش تحقیق آن از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعۀ آماری این تحقیق را کلیه کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری شهرستان کاشان تشکیل می‌دهند. حجم نمونۀ آماری، تعداد210 نفر از کارکنان واحد خدمات شهرداری کاشان است که از این میان 132 نفر با استفاده از جدول مورگان مشخص شده و با روش نمونهگیری تصادفی تعیین شده‌اند.
در این پژوهش برای گردآوری مبانی نظری و ادبیات پژوهش از فیش‌های تحقیق استفاده شده است؛ همچنین برای گردآوری داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده گردیده است.
3-3- جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری عبارت است از کلیه کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری شهرستان کاشان می باشد.
3-4- روش نمونه گیری
به صورت تصادفی می باشد.
3-5- انواع متغیرها
3-5-1- متغیر مستقل
متغیر مستقل در این پژوهش فناوری اطلاعات می باشد.
3-5-2- متغیر وابسته
متغیرهای وابسته این پژوهش عبارتند از: رضایت کارکنان، رضایت مشتریان.
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه، کارت، مصاحبه کارت مشاهده،کارت آزمون، فیش و جدول و … به شکل اسنادی و میدانی به صورت زیر بوده :
الف- برای بخشهای اول و دوم و بخشی از فصل سوم و بخشی از فصل پنجم قسمتی که مربوط به نتایج می‌باشد از پژوهشهای اسنادی کتاب، مقاله، پایان نامه ها، مجلات و … اعم از انگلیسی و فارسی استفاده شده است. ب – سایر بخشها مثل اکثر قسمتهای بخش سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهشی – پیمایشی و از طریق پرسشنامه و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از پرسشنامه کتبی استفاده گردید .
پرسشنامه حاوی تعدادی سوال درباره متغیرهای مورد سنجش از جامعه مورد مطالعه است. این سوالات با استفاده از تکنیک های خاص و نیز مقیاسها به گونه ای ساخته می شود که بتوان اطلاعات مورد نظر را از آنها بدست آورد.
3-7- روایی و پایایی
مفهوم اعتبار به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
ابزار اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دارای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش خصیصه دیگری بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. (سرمد و همکاران، 1370)