فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه های آموزشی

abstract background of flying information media symbol

جدول (4-3) آمار توصیفی پرسشنامه انگیزش پیشرفت 74
جدول (4-4) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان 74
جدول (4-5) آمار توصیفی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 75
جدول (4-6) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 76
جدول (4-7). ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 77
جدول (4-8). ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان 76
جدول (4-9). ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 80
فهرست نمودارها
نمودار (4-1) توزیع فراوانی نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 73
نمودار (4-2) توزیع فراوانی نمرات انگیزش پیشرفت دانشآموزان 75
نموار (4-3) توزیع فراوانی نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 76
نمودار (4-4) ضریب همبستگی پیرسون بین اضطراب رایانهای و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 78
نمودار (4-5) ضریب همبستگی بین اضطراب رایانهای و انگیزش پیشرفت دانشآموزان 80
نمودار (4-6) ضریب همبستگی بین انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 81

مقدمه
در زندگی کنونی رایانه ها در همه جا حضور دارند و در نتیجه، بسیاری از افراد با رایانه و کار با آن تجربه مستقیم یا غیر مستقیم دارند. اما استفاده از رایانه، همیشه یک رویداد رضایت بخش و شاد نیست. در ایران اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، در معرض تعامل با رایانه قرار گرفته اند. بدیهی است که این روند، به دلیل گسترده بودن کاربردهای رایانه، متفاوت بودن میزان تجارب کاربران رایانه، جدید بودن و به روز شدن فزاینده این فناوری و آشنایی کم افراد با آن، موانعی را فرا روی کاربران در استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار خواهد داد. پدیده اضطراب ارایانه ، یکی از چنین موانعی است که منجر به اجتناب افراد از مواجهه با رایانه می شود که در نهایت، محرومیت از دنیای وسیع اطلاعات و سرعت و دقت در فعالیت های آموزشی و پژوهشی را به همراه دارد (غلامعلی لواسانی،1381).
اکثر برنامه های آموزشی در مدارس سنتی، به صورت معلم محور بوده، با استعدادها، توانایی ها، نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان که هر یک آهنگ مخصوص خود را دارد، متناسب نیستند. مدارس هوشمند به سبب برنامه های درسی انعطاف پذیر، امکان تدریس با شیوه های نو، داشتن طیف وسیعی از برنامه ها و روش های آموزشی و محوریت بخشیدن به نقش دانش آموز، با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و توجه بیش تر به نیازها، علایق و استعدادهای دانش آموزان، می توانند در جهت از بین بردن یا کاهش دادن شکاف آموزشی مؤثر و مفید باشند. مدارس هوشمند عمدتاً درجهت تأمین این نیازها برنامه ریزی شدهاند، چرا که در این مدارس دانشآموزان می آموزند که چگونه اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق شبکه های اطلاعاتی استخراج کنند، چگونه در مورد آنها بیندیشند و چگونه حاصل یافته های خود را در جهت حل مسایل و مشکلات خود و توسعه و پیشرفت جوامعشان به کار گیرند (مؤید نیا، 1384،ص22). از سوی دیگر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مخصوصاً رایانه یکی از نیرو ها و ابزارهایی است که بسیاری از جنبه های زندگی را دچار تغییر کرده است و در این زمینه نقش رایانه ها در آموزش بسیار مهم گردیده است و این اهمیت برای ادامه رشد و توسعه در قرن 21 ادامه خواهد داشت (الیور ، 2002). اما با این وجود بعضی از افراد از کار کردن با رایانه و حتی گاهی اوقات از مواجه شدن با آن هراس دارند. به همین دلایل این افراد تمایلی به استفاده از رایانه در موقعیتهای یادگیری و شغلی خود ندارند. بنابراین بررسی و تحقیق در رابطه با اضطراب رایانه، پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانشآموزان به خودی خود میتواند نقش مؤثری در ارتقاء کیفبت فرایند یاددهی – یادگیری داشته باشد. همچنین نتایج میتوانند دستاندرکاران امر تعلیم و تربیت را در رابطه با استفاده نادرست از رایانه جهت تصمیمگیریهای آتی آشنا سازند.
بیان مسأله
رایانه به عنوان یکی از نیرومندترین و تأثیرگذارترین ابزارها چه در حوزه فناوریهای جدید و چه در حوزه آموزش و یادگیری و استفاده از آن در امور روزانه به ویژه در امور تحصیلی و شغلی اهمیت روز افزونی یافته است. با این وجود در بسیاری از موارد افراد علیرغم دسترسی به رایانه به صورت محدودی از آن استفاده می کنند. و برای استفاده ار آن مهارت های لازم ندارند و جالب این است که برای به دست آوردن مهارتهای لازم در کار با رایانه هیچ گونه سعی و کوششی از خود بروز نمیدهند. بسیاری از آنها خود را همگام با سرعت پیشرونده فناوری روز نمیدانند و از کسب مهارت های لازم به دلیل اضطراب و باورهای منفی و غیر منطقی سرباز میزنند. پژوهشگران این حوزه معتقدند عامل اصلی بازدارنده در کار با رایانه را باید در اضطراب رایانه جستجو کرد ( اسمیت و کاترلیک ، 1990، بکرز و اشمیت ، 2001، به نقل از غلامعلی لواسانی،1381). اضطراب رایانه را می توان نوعی اضطراب خاص قلمداد کرد؛ اضطرابی که حاصل موقعیت ویژهای است. این موقعیت زمانی است که فرد در عالم واقعیت یا تفکر با رایانه روبرو می شود و در تعاملی فعال با آن قرار می گیرد در هر سطحی از فعالیت، فرد اضطراب و نشانههای آن را نشان می دهد و در نهایت پیامد اصلی آن اجتناب و خودداری از کار با رایانه و عدم کسب آموزش در زمینهی مهارتهای پایهای آن است (همان منبع).
اضطراب رایانه ای؛ واکنش های هیجانی و شناختی است که در فرد هنگام کار و تعامل با رایانه به وجود می آید، بیشتر به آن
دلیل که فرد رایانه را امری تهدید کننده برای خود می داند (مییر ، 2006).