قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی، زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات

A hand in a suit touching the center of a picture of a target which gets blue. Dark blue background. Concept of achieving a goal.

در سطوح ملی و سازمانی، مدل مطلوب شناسایی و بر مبنای این مدل داده های لازم برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی جمع آوری گردید.
1-5) چارچوب نظری تحقیق
با توجه به کاربرد گسترده و موفّق مدل آمادگی الکترونیکی در زمینه مطالعات فناوری اطلاعات از این مدل به عنوان مبنای نظری تحقیق و ابزاری برای سنجش استفاده خواهد شد. در مدل مفهومی تحقیق که شامل مجموعه ای از متغیر های اصلی و ثانوی می باشد که به شیوه ای سیستم واقعی را نشان می دهد می تواند به بررسی میزان آمادگی الکترونیکی در بانک ملّی کمک کند.
1-6 ) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی 1 : زیر ساختار ICT در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی 1 : زیر ساخت فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی 2 : آمادگی فرآیند های فاوا در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه اصلی 2 : قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی 3 : آمادگی مدیریتی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی 4 : آمادگی حقوقی- قانونی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه اصلی 3 : سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی 5 : آمادگی استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است.
فرضیه ثانوی6 :آمادگی مهارت کارکنان و فرهنگپذیرش در بانکملی از آمادگیمناسبی برخوردار است.
1-7 ) تعریف نظری و عملیاتی تحقیق :
متغیر های اصلی تحقیق اینگونه تعریف می شوند : مدل آمادگی الکترونیکی به عنوان مفهوم تحقیق دارای سه بعد می باشد. این ابعاد زیر ساختار ICT ، سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی و قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتیاطی می باشند. هر کدام از این ابعاد دارای دو مؤلفه هستند که به شرح زیر می باشند: زیر ساختار فاوا و فرایند های فاوا که مولفه های زیر ساختار ICT می باشند و استراتژی و اهداف فناوری اطلاعات و مهارت کارکنان و فرهنگ پذیرش از مؤلفه های سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی می باشند و همچنین مدیریتی و حقوقی – قانونی از مؤلفه های قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی می باشند.
در زیر به بررسی این متغیر ها می پردازیم:
زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات : ( اجرایی شدن و گسترش تجارت الکترونیک به گونه ای که عمومی و همه گیر شود لازمه آن ایجاد بسترهای ارتباطی مناسب و پایدار می باشد. این بستر که جهت ارتباطات شبکه ای در محیط مجازی است باید کیفیت لازم برای ایجاد ارتباطی مطمئن، مناسب و پایدار را دارا باشد تا بتوان به راحتی از آن در انجام مبادلات الکترونیکی استفاده نمود.) ( کیخا و همکاران، 1388)
آمادگی زیر ساخت فاوا : ( شامل: زیر ساختهای سخت افزاری فاوا – زیر ساخت نرم افزاری در حوزه های مختلف – قابلیت وب سایت )تعاملی( -مکانیزم های امنیتی شبکه سازمان – دسترس پذیری پایگاه داده، می باشد ) ( باقری دهنوی و همکاران، 1391)
آمادگی فرآیند های فاوا : ( شامل: قابلیت پشتیبانی از فرآیند ها و خدمات – قابلیت اتوماسیون سازی فرآیندها – قابلیت به روزرسانی پایگاه های داده و فرآیندها – مهندسی مجدد فرآیندها، می باشد )
( باقری دهنوی و همکاران، 1391)
قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی : ( لازمه اجرای تجارت الکترونیک، ایجاد زمینه و محیط مناسب با این شیوه از تجارت است از جمله این موارد که باید مهیا شود: امنیت مبادله در محیط مجازی، شیوه های جابه جایی امن پول در محیط مجازی، ارائه کارتهای اعتباری و … است)