قابلیت های بازاریابی، عملکرد مالی شرکت ها

Laptop with library

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش :
با شناخت ماهیت ، اجزا، مدل ها و روش های سنجش اندازه گیری سرمایه فکری ، امکان طرح ریزی و بهینه سازی ، کنترل و نظارت مستمر برآن ، در شرکت مهیا می شود . با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است این اهمیت را می توان ناشی از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده دانش و تاثیر ابداع و خلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست در اقتصاد دانشی به رغم اهمیت دارایی های مشهود در تولید کالا و خدمات ارزش اقتصاد و ثروت اغلب از ایجاد و کاربرد سرمایه فکری ناشی می شود.جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است که عمده ترین آنها عبارتند از : تغییرات و تحولات سریع، پیچیده گی فزاینده و رقابت روز افزون.باطرح مفهوم ارزش سرمایه فکری شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها ومیزان بازارگرایی و موفقیت آن هادربخش بازار را با ارزش سرمایه فکری آن ها تبیین خواهد شد . با توجه به این که تکنولوژی به کار رفته در بخش خدمات به مشتریان نهایی درسطح آنچنان بالایی قرار ندارند ، یکی از راهکارهای ورود ایران به بازارهای جهانی تکیه و تمرکز به این بخش و توسعه ی مهارت و قابلیت های بازاریابی ومنابع انسانی مورد نیاز در این صنعت می باشد و تا پس از پیوستن به سازمان تجاری جهانی بخش هایی از اقتصاد ملی قابلیت رقابت و پاسخگویی به فشارهای بازار را داشته باشد .
در این رهگذر بررسی رابطه ی بین بازارگرایی (با تکیه بر سه مفهوم توجه به مشتری ، توجه به رقبا و هماهنگی بین بخشی) و سرمایه فکری می تواند چراغ راهی برای شرکت آلومینیوم پارس جهت بازارگراتر شدن و در نتیجه کسب عملکرد های قابل قبول تر و در نهایت ماندگاری بیشتر و توسعه ی محصولات و خدمات خود باشد .
با شناسایی میزان اهمیت سرمایه فکری ، می توان مسئولین و تصمیم گیران علمی و اجرایی را به امر موثر و حیاتی سرمایه فکری (سرمایه انسانی ، ساختاری ، روابطی ، فنی و غیره) و نقش آن در بیشتر و پررنگ کردن میزان بازارگرایی سازمان و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، آشنا کرده و از آن بیشتر استفاده نمایند. لازم به ذکر است که امروزه بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد تا سازمان ها از طریق سرمایه فکری وبازارگرایی بتوانند خود را متمایز کنند. بدین ترتیب ، سرمایه فکری و بازارگرایی ، بستر مناسبی برای دسترسی به فرصت ها و اهداف زندگی را آماده ساخته و یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شوند .
بدین ترتیب در این پژوهش می خواهیم که رابطه بین سرمایه فکری و بازارگرایی را در شرکت مورد نظربررسی کرده وامید است با به کارگیری نتایج این پژوهش ،شاهد شکوفایی بیش از پیش این شرکت باشیم و همچنین از سوی دیگر قابلیت های سرمایه فکری و نقش بازارگرایی را برجسته تر کنیم تا این شرکت بتواند در محیط رقابتی ونیاز روزافزون جامعه به تولیدات آلومینیومی ومزیت رقابتی که دراین عرصه وجود دارد ،محصولات با کیفیت و جدیدتری را روانه بازار کرده تا نیاز جامعه به تولیدات آلومینیومی را بر طرف سازد .
1-3- پیشینه تحقیق :
1-1-3- تحقیقات داخلی:
1-1-1-3- تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکردسازمانی (مهدی ابزری ، بهرام رنجبریان،نشریه چشم انداز مدیریت ، شماره 31،تابستان 1388، ص ص42-25).
2-1-1-3- بازارگرایی وعملکرد کسب و کار در ایران (علی دیواندری،غلامحسین نیوکار،نشریه مدیریت بازرگانی ، دوره 1، شماره1، پاییز وزمستان 1387، ص ص 54-39).
3-1-1-3- بررسی تاثیرکارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت ها (ابراهیم عباسی ، امان گلدی صدقی،بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، دوره17 شماره 60، تابستان 1389، ص ص 74-57).
4-1-1-3- تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکردمالی (زهرا پور زمانی ، آزیتا جهانشاد، بررسی های حسابداری وحسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران دوره 19، شماره 2،تابستان 1391،ص ص30-17).
1-2-3 – تحقیقات خارجی
2-1-2-3 – بنیتس (2000) و همکارانش تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه های فکری و عملکرد تجاری انجام دادند.
1-2-2-3 – هلنا رودز و تانجامیهالیک (2007) ، در تحقیقی به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی پرداختند .
2-2-2-3 – نان ، پلومن و هانکوک (2007) در تحقیقی به بررسی ارتباط سرمایه فکری با بازده مالی شرکت ها پرداختند .
1-4 خلاصه چارچوب نظری تحقیق:
ادبیات سرمایه فکری ، روش های اندازه گیری و تاثیرات سرمایه فکری بر بازارگرایی و بروز کردن آن تمرکز کرده است .محقق در این پژوهش با مطالعه پژوهش های انجام شده و با بهره برداری از نظریات و نتایج علمی و تحقیقاتی بنیتس و نارور و اسلیتر و سایر اندیشمندان و دانشمندان علم مدیریت موفق به تشکیل مدل زیر که به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، گردیده است :
سرمایه فکری
سرمایه ساختاری