قانون تأمین اجتماعی، قانون استخدام کشوری

Change concepts with red paper airplane leading among white

علاوه بر این خدمات تأمین اجتماعی در حقوق ایران عبارت است از: خدمات بازنشستگی، پیری و از کار افتادگی، مستمری بی کاری و بی سرپرستی درراه ماندگی، سوانح و حوادث، خدمات بهداشتی و مراقبت پزشکی وکمک رفاهی به کارکنان دولت.
بند اول) مقررات بازنشستگی
1- مقررات مربوط به بازنشستگی کارمندان در مواد 103 تا 109 آمده است و علاوه بر آن در فصل 7 قانون تأمین اجتماعی زیر بازنشستگی مواد 76-97برای کارگران بیمه شده حمایت های خاص در نظر گرفته شده است.
2- مستمری پیری و کار افتادگی
قانون استخدام کشوری در مواد 79 و 80 و بند الف ماده 109 به این حق پرداخته است. ماده 48 قانون استخدام کشوری حالت از کارافتادگی کلی را یکی دیگر از حالات کارمندان رسمی می داند که به سبب آن کارمند از خدمت در دستگاه اجرایی خارج می شود ولی جزئیاتی درباره ی آن ذکر نمی کند درباره آن ذکر نمی کند بنابراین باید در این مورد به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود .
3- از کار افتادگی ناشی از کار
ماده 80 قانون استخدام کشوری می نویسد:
هرگام مسخدم رسمی به علت حادثه ی ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد.
4- از کار افتادگی ناشی از غیر کار
ماده 79 در این باره می نویسد :
ماده79- هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که ازکار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
‌تبصره1 – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشدمدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
‌تبصره2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او بارعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری مصوب سال 1355 مستخدمانی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نباشند مشمول قانون و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. درباره موضوع از کار افتادگی فصل 6 قانون تامین اجتماعی مواد 75-70 مقررات حمایتی پیش بینی نموده است .
5- مستمری بیکاری
ماده 7 قانون بیکاری ومصوب 1369 بیمه شدگان را مورد حمایت قرار داده است. مشمولان قوانین استخدامی و کسانی که هنوز کاری را آغاز نکرده اند از این حمایت قانونی برخوردار نیستند.
2- مستمری حوادث ناشی از کار: قانون تأمین اجتماعی ضمن تأمین خدمات درمانی در ماده 60 مکلف به پرداخت غرامت و دستمزد روزهای بیماری ناشی از حوادث کار در ماده 61 می باشد.
حمایت های بی سرپرستی در بنده های بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
6- خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 85 نیز مورد تکلیف دستگاه های اجرایی در استفاده کارمندان، باز نشستگان و افراد تحت تکفل آنان از بیمه ی پایه ی در مان و قرار دادن آنها زیر پوشش بیمه های تکمیلی با مشارکت انها به صورت هماهنگ و یک نواخت است.
7- کمک های رفاهی