قانون مجازات اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی

Blue Road Sign with white lines showing direction lanes against blue Sky and Clouds low-angle view

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها (مسئولیت قراردادی)، جلد 4، تهران، انتشارات به نشر، چاپ اول، 1368
کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، قواعد عمومی، جلد چهارم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1387
کرمی، حسین، جرم و مجازات‌ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آن‌ها مجازات تعیین شده است)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1378
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات، تهران، انتشارات مجد، چاپ سیزدهم، 1389
گریفین، دان، بیمارستان چگونه سازمانی است و چگونه کار می‌کند؟، ترجمه محمد عرب و همکاران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول،1388
مکارم شیرازی، ناصر، برگزیده تفسیر نمونه، جلد 1، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1377
مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن حکیم و شرح آیات منتخب، قم، انتشارات تابان، چاپ اول، 1388
میر محمد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اشخاص)، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، بهار 1387
ب) مقالات فارسی
افضلی، مرضیه، «جراحی زیبایی در دستان قانون، مسئولیت جراحان زیبایی چگونه است؟»، نوین دارو، شماره 68، آذر 91
آیت اللهی، معصومه، «هشدار درباره عمل جراحی زیبایی سینه»، بخش سلامت تبیان
بهار، مهری، وکیلی قاضی جهانی، محمدرضا، «تحلیل گفتمان جراحی زیبایی صورت»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 9، شماره 1، بهار 90
بهروزی زاده، حمیدرضا، «ماهیت دیه: کیفر یا جبران خسارت؟»، مجله دادرسی، شماره 60، بهمن و اسفند 1385
جعفری تبار، حسن، «از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 40، پاییز 1377
چراغی، محمد علی، و همکاران، «بررسی بروز اشتباهات دارویی پرستاران در بخش مراقبت ویژه»، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره بیست و یکم، شماره 1 ویژه نامه، اسفند 90
خیر اللهی، محمد علی، «بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی آراء قضایی در خصوص حقوق بیمار»، فصلنامه فقه پزشکی، سال دوم، شماره 3 و 4، تابستان و پاییز 89
رفیع زاده طبایی زواره، محسن، حاج منوچهری، رضا، نساجی زواره، مریم، «بررسی قصور پزشکان عمومی در شکایات ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی مرکز تهران از سال 1382 تا سال 1384»، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 13، شماره 3، پاییز 86
روح‌الامینی، محمود، جزوه درسی جزای اختصاصی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال تحصیلی 91-92
زاهدی فر، پروانه، «واکاوی علل اقدام به اعمال جراحی زیبایی»، انجمن جامعه شناسی ایران، گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت،21 مهر 88
صفایی، سید حسین، «مبنای مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی»، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی www.sid.IR
صالحی، حمیدرضا، «جراحی‌های زیبایی؛ ضرورت یا زیادت؛ قولی در ماهیت تعهدات جراحان زیبایی»، فصلنامه حقوق پزشکی، سال پنجم، شماره 18، پاییز 90
عباس زاده، عباس، «اخلاق پزشکی در فوریت‌ها و بحران‌ها»، فصلنامه اخلاق پزشکی، سال اول، شماره اول، پاییز 1386