قانون مجازات اسلامی، یادگیری

Abstract mandala graphic design and watercolor digital art painting for ancient geometric concept background

پ)اعلام هر گونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جا به جایی در مدّت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
ت)کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور
و همچنین طبق تبصره ماده 42 این تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی ، از قبیل معرفی مرتکب به نهاد های حمایتی باشد.
2- دستورات تخییری
به جز دستورات الزامی ،گونه دیگری از دستورات نیز وجود دارد که این بار قاضی در تعیین آنها مختار است و در صورت لزوم و به شرطی که سبب زیان اساسی برای فرد یا خانواده اش نشود می تواند در ذیل قرار بیان دارد. این دستورات را ماده 43 بیان داشته است :
الف)حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص
ب)اقامت یا عدم اقامت در مکان معیّن
پ)درمان بیماری یا ترک اعتیاد
ت)پرداخت نفقه افراد واجب النفقه
ث)خودداری از تصدّی کلیّه یا برخی از وسایل نقلیّه موتوری
ج)خودداری از فعّالیّت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن
چ)خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه
ح)گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در
دوره های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی
بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت
دوره مراقبت از جمله نهاد های جایگزین حبس در ایران محسوب می گردد که در عمل فاقد هرگونه پیشینه در کشورمان است . قانونگذار شرایط و الزاماتی را که برای این مجازات در نظر گرفته است همان هایی است که در ماده 43 برای تعویق مراقبتی نام برده است و به همین علّت ذیل مبحث تعویق مراقبتی از آن سخن به میان آورده ایم ، امّا به جهت اینکه این مجازات هنوز در حکمی دیده نشده است پس هنوز نمی توان به درستی معایب و یا نقاط قوّت آن را باز گو نماییم و نقدی منصفانه داشته باشیم. تنها مرجع ما در مورد این مجازات ماده 83 قانون مجازات اسلامی است که در آن ، مجازات تعریف و مدّت آن نیز تعیین گشته است.
1) تعریف دوره مراقبت: این ماده در تعریف این شیوه اعلام می دارد: «دوره مراقبت دوره ای است که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح زیر محکوم می گردد…»
همانگونه که از متن ماده 83 مشخّص است و پیشتر نیز بیان شد قانونگذار 92 فرامینی را برای محکومین به تعویق مراقبتی جهت اجرا در طول مدّت گذراندن دوران محکومیّت ، پیش بینی کرده است و مجدداً همان فرامین را برای محکومین به گذراندن دوره مراقبت هم در نظر گرفته است. در هردو این مجازات ها قانونگذار سعی دارد تا در طیّ دوران مشخّصی ، نظارت و مراقبتی بر روی کردار مجرم داشته باشدگویا این مراقبت را به دو شکل متصوّر شده است گاهی این نظارت بعد از ملّعق کردن مجازات اصلی مجرم اعمال می گردد و گاهی خود یک مجازات مستقل البتّه به عنوان جایگزین حبس در نظر گرفته می شود.
2) طول دوران مجازات دوره مراقبت : ماده 83 بعد از اینکه منظور خویش از دوره مراقبت را باز گو می کند مدّت زمانی را هم که محکوم باید تحت مراقبت و مطیع دستورات دادگاه باشد را تعیین می کند و اعلام میدارد :