لیست صنایع مورد مطالعه به همراه تعداد شرکتها، بورس اوراق بهادار تهران

3-11- خلاصه فصل
در این فصل،به بیان روش شناسی پژوهش پرداخته شد.این پژوهش یک مطالعه کاربردی،با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی است.جامعه آماری این تحقیق،شامل شرکت های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388-1392 می باشد و داده های تحقیق از نرم افزارهای ره آورد نوین و سایت کدال جمع آوری شده است.همچنین در این تحقیق از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده می شود.به این ترتیب که داده های جمع آوری شده ،در نرم افزار اکسل وارد و پس از محاسبه متغیرهای مورد نیاز به نحو قابل استفاده برای نرم افزار ایویوز مرتب می گردد.آزمون فرضیه ها و پردازش آنها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها
4-1- مقدمه
در فصل سوم روش تحقیق، نحوه جمعآوری دادهها و روش آزمون فرضیهها بیان شد. در این فصل با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع دادهها سازگاری دارند، دادههای جمعآوری شده دسته بندی، تجزیه و تحلیل و در نهایت فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد. بطور کلی هدف از توصیف نمونه آماری، آشنایی با نمونه مورد مطالعه است و هدف از تجزیه و تحلیل دادهها و فرضیهها، بررسی دقیق روابط متغیرهای موضوع پژوهش است. با استفاده از آزمون فرضیهها، میزان احتمال و اطمینان به پارامترهای مورد بررسی بیان میشود. مهمترین عامل تعیین کننده در تجزیه و تحلیل دادهها، انتخاب روش و ابزارهای تجزیه و تحلیل مناسب و علمی است.
این فصل از پژوهش، به دو بخش تقسیم میشود؛ ابتدا در قسمت آمار توصیفی، به تحلیل توصیفی تکمتغیره و ارائه نتایج توصیفی متغیرهای زمینهای و برخی از شاخصها، همچون دستهبندی شرکتهای حاضر در جامعه بر اساس صنعت، سود نقدی ومیزان رشد شرکتهای مورد بررسی، میپردازیم و در بخش دوم، که به آمار استنباطی اختصاص داده شده است، به بررسی رابطه بین متغیرها میپردازیم. در این قسمت برای پی بردن به رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، از تکنیک دادههای ترکیبی و با توجه به نتایج آزمونهای تشخیصی، از روشهای مدل اثر ثابت، مدل اثر تصادفی، مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط و مدل دادههای یکپارچه شده، استفاده خواهد شد.
4-2- آمار توصیفی
منظور از آمار توصیفی؛ جمعبندی و خلاصه کردن دادهها، برای بهتر نشان دادن آنها به خوانندگان میباشد. آمار توصیفی، آماری است که الگوی پاسخهای افراد نمونه را تلخیص میکند (دواس،1376، ص 137). از این رو در این بخش برای شفافیت دادهها از جداول آمارهای توصیفی همچون فراوانی مطلق و همچنین نمودارها استفاده شده است. جداول از مهمترین ابزارها، برای سنجش و اندازهگیری دادههای یک تحقیق انسانی- اجتماعی به شمار میآیند (ساروخانی، 1378، ص 92).
در ادامه به منظور نمایش بهتر و قابل فهمتر یافتههای توصیفی از جداول و نمودار دایرهای برای نشان دادن بعضی ویژگیهای شرکتهای مورد پژوهش استفاده شده است.
4-2-1- دسته بندی شرکتهای جامعه آماری پژوهش
به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا آمار های توصیفی داده های مورد بررسی محاسبه شد. دادههای مورد بررسی مربوط به 74 شرکت میباشد، که در جدول 1-4 تعداد شرکتهای مورد بررسی در هر صنعت نشان داده شده است.
همان طور که جدول 4-1 نشان میدهد در بین 19 صنعت مورد بررسی، صنایع سیمان آهک و گچ و خودرو و ساخت قطعات به ترتیب با 18.9 و 17.5 درصد بیشترین تعداد شرکتهای موجود در نمونه را به خود اختصاص دادهاند و در مقابل صنایع انتشار، چاپ و تکثیر، پیمانکاری صنعتی، کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، وسایل اندازه گیری، پزشکی و اپتیکی، محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر ، ماشین آلات و دستگاههای برقی، محصولات کاغذی و مخابرات با 1.35 درصد کمترین حجم را به خود اختصاص داده است.
جدول 4-1 لیست صنایع مورد مطالعه به همراه تعداد شرکتها
صنعت
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی تجمعی
استخراج کانههای فلزی
2
2.7
2.7