مؤلفه‌های هوش هیجانی، رفتار کارآفرینانه

Arrow cloud pointing forward, progress. Concrete surface.

قلمرو مکانی این تحقیق اداره کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران بوده است.
محدوده زمانی این تحقیق سه ماهه اول سال 1394 بوده است.
1-7. تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات
1-7-1. تعاریف نظری
هوش استراتژیک: هوش استراتژیک به عنوان جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات که ارتباط زیادی با تصمیم‌های استراتژیک دارد بیان شده است( کواسا، 2011).
هوش هیجانی: توانایی بررسی احساسات و هیجانات فردی و تشخیص تمایز بین آن‌ها و استفاده ازنتایج اطلاعات حاصله در تفکر وعملکرد فردی است (خلعتبری وهمکاران،2011).
هوش عملی3: هوش عملی به طور کلی به عنوان توانایی یک فرد برای مقابله با مشکلات و موقعیت‌های زندگی روزمره مورد بررسی قرار می‌گیرد و به عنوان بصیرت و درک مستقیم و تقابل بین هوش خیابانی و هوش کتابی بیان می‌شود، و عنصر مرکزی آن دانش ضمنی است( لییونز و چان، 2009).
خلاقیت: جرج سیدل بیان می‌دارد که “خلاقیت توانایی ربط دادن و وصل کردن موضوع‌ها، صرف نظر از این که در چه حوزه یا زمینه ای انجام گیرد، از مبانی بهره گیری خلاق از ذهن است” (رضائیان، 1388).
دانایی: دانایی، توانایی درک کردن و فهمیدن ماهیت و خاصیت انسانی است که بتواند تناقض‌ها و موضوعاتی که به طور مدام درحال تغییر هستند را بفهمد( گوایچارد، 2011).
توسعه سازمانی: کامینگز و ورلی (2005) اظهار داشتند که توسعه سازمانی یک استفاده سیستماتیک از دانش علوم رفتاری برای برنامه ریزی توسعه و تقویت استراتژی‌های سازمان، ساختارها و فرایندها برای بهبود اثربخشی سازمان است) گهیل و دشپاند، 2014(.
رفتارکارآفرینانه: مایر (2000) بیان می‌دارد که رفتارکارآفرینانه مجموعه ای از فعالیت‌ها و شیوه‌هایی است که توسط افراد در سطوح مختلف سازمان برای تولید مستقل و استفاده از ترکیبات منابع نوآورانه به منظور شناسایی و دنبال کردن فرصت ها است( لئونیداس،2010).
1-7-2. تعاریف عملیاتی:
هوش استراتژیک: نمره ای که با استفاده از پرسشنامه هوش استراتژیک که بر اساس مؤلفه‌های هوش هیجانی، خلاقیت و نوآوری، هوش عملی و دانش و دانایی است، به دست آمده است.
هوش هیجانی: نمره ای که با استفاده از پرسشنامه هوش استراتژیک که بر اساس شاخص های نیک خواهی و خود تقلیل یافتگی است، با استفاده از سؤالات یک تا شش پرسشنامه به دست آمده است.
هوش عملی: نمره ای که با استفاده از پرسشنامه هوش استراتژیک که بر اساس شاخص های حل مسئله و دانش ضمنی است، با استفاده از سؤالات بیست تا بیست و یک پرسشنامه به دست آمده است.
خلاقیت: نمره ای که با استفاده از پرسشنامه هوش استراتژیک که بر اساس شاخص های یکپارچه سازی و تامل و اندیشه است، با استفاده از سؤالات هفت تا سیزده پرسشنامه به دست آمده است.
دانایی: نمره ای که با استفاده از پرسشنامه هوش استراتژیک که بر اساس شاخص های هوشمندی و فراست و دیدگاه باز نسبت به تجربه ها است، با استفاده از سؤالات چهارده تا نوزده پرسشنامه به دست آمده است.
توسعه سازمانی: نمره ای است که با استفاده از سؤالات 2،4،6و 23مربوط به مؤلفه هدف، سؤالات 8، 25،5،12،13 مربوط به مؤلفه رهبری، سؤالات 15،16،17،30و18 مربوط به مؤلفه نگرش نسبت به تغییر، سؤالات 24،26،27،28و 21 مربوط به مؤلفه پاداش، سؤالات 9،11،33،35 و 19 مربوط به مؤلفه روابط، سؤالات 14،3،32،34 و 7 مربوط به مؤلفه ساختار و سؤالات 10،31،20،29،22 مربوط به مؤلفه مکانیزم های سودمند از پرسشنامه توسعه سازمانی به دست آمده است.
رفتارکارآفرینانه: نمره ای است که با استفاده از سؤالات 2 تا 6 مربوط به مؤلفه تغییر در رفتارکارکنان، سؤالات 7و8 مربوط به مؤلفه بینش استراتژیک، سؤالات 9 و10 مربوط به مؤلفه ایجاد یک محیط کار پرانرژی و سؤالات 11 تا 12 مربوط به مؤلفه محیط حمایتی از پرسشنامه رفتار کارآفرینانه به دست آمده است.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق