ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، ماتریس استراتژی اصلی

رشد سریع بازار

شماره1 شماره2
موقعیت رقابت قوی موقعیت رقابت ضعیف
شماره4 شماره3

2
رشد کند بازار
شکل2-9- ماتریس استراتژی اصلی
سازمان هایی که در خانه شماره3 قرار می گیرند در صنایعی به رقابت می پردازند که با آهنگی کند رشد می کنند و از نظر رقابتی در موضعی ضعیف قرار دارند. این سازمان ها دست به تغییرات سریع و زیربنایی می زنند تا از انحلال و نابودی خود جلوگیری نمایند.استراتژی دیگر این است که منابع موجود را از فعالیت های کنونی خارج نمایند و به حوزه هایی دیگری منتقل کنند..
سرانجام شرکت هایی که در خانه شماره4 قرار می گیرند، از نظر رقابتی، موضعی قوی دارند ولی در صنعتی به فعالیت مشغول اند که با آهنگی بسیار کند رشد می کند. شرکت هایی که در این خانه قرار دارند، از نظر جریان های نفدی، دارای وضعی بسیار خوب هستند و از سوی دیگر رشد داخلی محدود است، بنابراین می توانند به صورتی موفقیت آمیز از استراتژی های تنوع همگون، تنوع ناهمگون و تنوع افقی استفاده نمایند.همچنین سازمان هایی که در خانه شماره4 قرار دارند می توانند استراتژی مشارکت را انتخاب نمایند (دیوید، 1999).
2-12-5 ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE)
آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدات موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان میدهد تا موقعیت و جایگاه استراتژیک خود را ارزیابی نماید. چیزی که امروزه باعث تداوم سازمانها می شود، وجود یک مزیت رقابتی پایدار است که بطور عمده در زمینه بازار یا تکنولوژی سازمان است. بنابراین برای شناسایی وجود یا عدم وجود مزیت رقابتی و پاسخ به تغییرات و شرایط محیط با استفاده از روش تدوین استراتژی، لازم است تا موقعیت و جایگاه بازار و شرکت در هریک از دو زمینه فوق بررسی شود .استفاده از اصول و مفاهیم موجود درمدیریت استراتژیک می تواند ره گشای این مساله باشد.از جمله ابزارهایی که در مدیریت استراتژیک، برای بررسی موقعیت و ارایه استراتژی به کاربرده می شود، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک(SPACE) است(قارکزلیان، 1384).
ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام و استراتژیک یا ماتریس تحلیل(SPACE) یک تکنیک ویژه جهت ارزیابی میزان دانش و ادراکات در یک برنامه استراتژیک خاص است. این تکنیک توسط افرادی چون آلن رو، ریچارد میسون، کری دیکل، ریچارد من و روبرت موکلر توسعه یافته است. چارچوب تحلیل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک بسیار موثر است، اما ابزاری شناخته شده برای توسعه و بازبینی استراتژی شرکتها نیست و از آن میتوان در موارد زیر استفاده کرد:
– شروعی برای تمرینِ پیشبینی کردن در زمینه های کلی و کلیدی
– بعنوان یک بررسی در پایان فرآیند
– از آن نیز می توان برای ارزیابی گزینه های استراتژیک فردی که به وسیله ی ابزاری چون ماتریس رشد آنسوف بدست آمده است، استفاده کرد.
یکی از روش‌های تدوین استراتژی کلان روش ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE) است. این مدل به صورت یک ماتریس دو در دو است و دارای دو محور افقی و عمودی است. این محورها نشانگر دو بعد درونی و بیرونی صنعت هستند.
تحلیل(SPACE)یک ارزیابی سیستماتیک از منظر 4 بعد کلیدی است که بین عوامل درونی و بیرونی تعادل ایجاد میکند و تعیین کننده ی زمینه ی کلی استراتژی است.
عوامل خارجی:

نوشته ای دیگر :
تعهد سازمانی، مدل های تعهد سازمانی