ماتریس داخلی و خارجی، منابع تخصیص داده شده

0.5
%0
؟
علامت سؤال
ستاره
سگ
گاو شیرده
2-12-2-1 استراتژی‌های الگوی BCG
بر حسب وضعیت شاید بتوان چهار استراتژی اساسی زیر را تدوین کرد :
– ایجاد سهم بازار:
این استراتژی، برای علامت‌سؤال‌هایی مناسب است که برای ستاره شدن باید سهم خود را افزایش دهند. برای پاره‌ای از زمینه‌های تجاری، ممکن است لازم باشد سودهای کوتاه‌مدت نادیده گرفته شوند تا سهم بازار و منافع بلندمدت آینده به دست آید.
– حفظ سهم بازار:
این استراتژی برای گاوهای شیرده که از وضعیت نیرومندی در سهم بازار برخوردارند مناسب است. درآمدی که توسط گاو شیرده بالغ تولید می‌شود، برای پشتیبانی از دیگر زمینه‌های تجاری و تاٌمین سرمایه برای زمینه‌های تجاری جدید حیاتی است. به هر حال، ایجاد سهم برای گاو شیرده احتمالاً بیش از آن بالا خواهد بود که بتواند استراتژی سودآوری باشد.
– درو کردن:
برداشت یا “شیردوشی” کوتاه مدت و هرچه بیشتر سرمایه از یک زمینه تجاری، حتی در صورتی که سهم بازار سیر نزولی یابد. گاوهای شیرده ضعیفی که به نظر نمی‌رسد آینده‌ای امیدبخش داشته باشند. مثل علامت‌ سؤال و سگ‌ها کاندایدهای خوبی برای درو کردن هستند(سیروس و صبور طینت، 1387).
– رها کردن:
رها کردن شامل فروش یا تصفیه یک زمینه تجاری است به سبب آن که منابع تخصیص داده شده به آن می‌توانند به‌گونه‌ای سودآورتر در زمینه‌های تجاری دیگر سرمایه‌گذاری شوند. این استراتژی برای سگ‌ها و علامت سؤال‌هایی مناسب است که ارزشی برای سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت‌شان نیست.

2-12-3 ماتریس داخلی و خارجی
ماتریس داخلی و خارجی بخش های مختلف سازمان را در نه خانه قرار می دهد. این ماتریس که در شکل 2-7 نشان داده شده است با ماتریس گروه مشاوران بستن مشابه است، زیرا هر دو ماتریس واحدهای مختلف سازمان را به صورت نمودار ارائه می کنند؛ به همین جهت هر دو ماتریس را مجموعه دارایی های سازمان می نامند. همچنین اندازه یا بزرگی هر دایره نشان دهنده درصد فروش هر واحد و بخش هاشور زده نشان دهنده درصد سود هر واحد به کل سازمان در هر دو ماتریس داخلی و خارجی و ماتریس گروه مشاوران بستن است. ماتریس داخلی و خارجی براساس دو بعد اصلی قرار دارد: جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور X ها نشان داده می شود و جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور Y ها نوشته می شود.
در ماتریس داخلی و خارجی جمع نمره های نهایی، روی محور X ها از 1 تا 1.99 نشان دهنده ضعف داخلی سازمان است؛ نمره های 2 تا 2.99 نشان دهنده این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره های 3 تا 4 بیانگر قوت شرکت است. به همین شیوه جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از 1 تا 1.99 بیانگر ضعف شرکت؛ نمره های 2 تا 2.99 بیانگر این است که شرکت در وضع متوسط قرار دارد و نمره های 3 تا 4 بیانگر این است که شرکت در وضع عالی قرار دارد.