ماموران دیپلماتیک (سفرا و سایر ماموران دیپلماتیک) از طرف و به نام اشخاص فوق انجام وظیفه می کنند. بنابراین در روابط خارجی هر دولت دو گروه عامل هست. اول نمایندگان دولت و دوم ماموران دیپلماتیک، و برای هر کدام قواعد و احکامی وجود دارد.
بند اول: نمایندگان دولت
الف) رئیس دولت: اولین و عالی ترین شخص که طبق قانون اساسی هر کشور در سمت ریاست دولت قرار گرفته در جامعه بین المللی معرف و نماینده یک دولت شناخته می شود که طبعا باید از امتیازاتی برخوردار باشد. به هر حال حقوقی که رئیس کشور در موقع اقامت یا عبور از کشور دیگر دارد به شرح زیر است. 1- حق محافظت 2- حق معافیت و مصونیت قضایی
ب) وزیر امور خارجه: وزیر امور خارجه تنها نماینده دولت نزد مقامات خارجی بعد از رئیس کشور است که به محض انتصاب باید از طریق سفراء خارجی به دولتهای دیگر معرفی شود که شروع ارتباط وزیر امور خارجه با دولت های خارجی گاه کتبی، یا نامه رسمی که باید امضا خود وزیر را داشته باشد یا یادداشت اصطلاحا شفاهی و تذکاریه است، و گاه شفاهی بوسیله گزارش وزیر یا نماینده دیپلماتیک یک کشور یا مقامات دیگر.
بند دوم: ماموران دیپلماتیک
الف) رئیس ماموریت
روسای ماموریت از حیث اهمیت مقام به ترتیب در یکی از طبقات زیر قرار دارند:
طبقه 1: سفیر ambassadur ( و اگر نماینده پاپ باشد عنوان nonce دارد) که بالاترین درجه و مقام ماموریت دیپلماتیک است.
طبقه2: فرستاده یا وزیر مختار Envoye ou ministve (و در مورد پاپ انترنونس internonce
طبقه3: کاردار Charge Daffaires
طبقه اول و دوم نزد رئیس کشور پذیرنده مامورند و طبقه سوم نزد وزارت امور خارجه کشور پذیرنده غیر از عناوین فوق عده دیگری با عنوان «کمیسرعالی» طبق ماده 14 عهدنامه وین 1961 در ردیف سایر ماموران دیپلماتیک هستند با همان مزایا مانند کمیسیر عالی انگلستان در کانادا واسترالیا یا زلاند جدید.
در قدیم کشورهای بزرگ نزد یکدیگر سفیر، ولی نزد کشورهای کوچک و کم اهمیت وزیر مختار می فرستادند سمت کاردار موقتی است و در موقعی که رئیس ماموریت (سفیر یا وزیر مختار) به جهاتی در محل ماموریت خود نباشد اداره امور دیپلماتیک به عهده او خواهد بود.
ب) اعضا و کارمندان ماموریت دیپلماتیک
در یک ماموریت دیپلماتیک سه گروه دیده می شوند که عبارتند از:
1- اعضای دیپلماتیک
2- اعضای یا کارمندان اداری
3- مستخدمین جزء
الف) اعضای دیپلماتیک
اعضای یک ماموریت دیپلماتیک بلافاصله بعد از سفیر یا وزیر مختار به ترتیب تقدم عناوین زیر را دارند:
– وزیر مختار رایزن