مباحث نظری کانون کنترل سلامت، ویژگی‌های محیط‌های تاب آور

شکل 2-2- پیوند والدینی با تاب آوری از نظر کوون وهمکاران (1996)
راتر (1987) یکی از چهار فرایند محافظت کننده را که تقویت کننده تاب آوری هستند، ایجاد و حفظ اعتماد به نفس و کفایت خود می‌داند.

شکل 2-3 اعتماد به نفس و تاب آوری از نظر راتر (1987)
ریچاردسون و وایت (2002) در مطالعه‌ای که به منظور ارتقاء بهداشت روان انجام دادند، اعتماد به نفس، کانون کنترل درونی، و روابط بین فردی را از مولفه‌های اصلی تاب آوری بر می‌شمرند.

شکل 2-4- مولفه‌های تاب آوری از نظر ریچاردسون و وایت (2002)
گارمزی (1983) به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات تاب آوری ویژگی‌های افراد تاب آور را این گونه فهرست می‌کند: دامنه‌ای از مهارت‌های اجتماعی، میزان زیاد واکنش دهی و حساسیت اجتماعی، هوش، همدلی، حس شوخ طبعی، مهارت‌های مشکل گشایی؛ همچنین؛ تعامل مثبت با همسالان و بزرگسالان، حالت دفاعی و پرخاشگری پایین و همکاری و مشارکت بالا و پایداری هیجانی، یک حس مثبت از خود، احساس نیرومندی، کانون کنترل درونی (باور به اینکه تا حدی بر محیط کنترل دارند. ). از نظر راتر (1993) کودکان تاب آور همچنین والدینی مراقبت کننده دارند.
مگناس و همکاران (1999) نیز در پژوهشی احساس کودک از شایستگی خود، نگاه مثبت به خود، همدلی و کانون کنترل درونی را تفکیک کننده افراد تاب آور از افراد غیر تاب آور گزارش می‌کنند. همچنین، نتایج این پژوهش نشان دادکه افراد تاب آور از مهارت‌های تطابقی مثبت تری استفاده می‌کنند.

شکل 2-5 مهارتهای تطابقی مثبت با تاب آوری از نظر مگناس و همکاران (1999)
2-1-2-7- ویژگی‌های محیط‌های تاب آور
حسن شاهی (1390) در این محیط‌ها باورهای مثبت وجود دارد و شناسایی نقاط مثبت در راس کار قرار دارد. حمایت‌های بی چشمداشت، چالش طلبی حمایت گرانه، فرصت‌هایی برای رقابت اجتماعی و حل مسئله، فرصت‌هایی برای مشارکت و مسئولیت دهی، باورمندی و اعتقاد و ایمنی، شنیدن و درک کردن از جمله ویژگی‌های محیط‌های به وجود آورنده تاب آوری است، این محیط‌ها می‌تواند خانواده، مدرسه و اجتماع باشد شاید بتوان سه ویژگی را برای آنها در نظر گرفت:
الف- انتظارات مثبت، به طوری که نقاط مثبت را شناسایی می‌کند انگیزه بوجود می‌آورد و راهکارهای ساختارمند ارائه می‌دهد.
ب- پیوند مهربانانه، به گونه‌ای که اعتماد و ایمان به وجود می‌آورد، به گفتن، شنیدن و درک کردن می پردازد و حمایت می‌کند.
ج- ایجاد فرصت برای رقابت‌های سالم اجتماعی، مسئولیت دهی و پذیرش فرد بدون قید و شرط (نیل ، 2006).
2-1-3- مباحث نظری کانون کنترل سلامت
2-1-3-1- منبع کنترل