Reti;t: بازده شرکتi در سالt و
Pi,t-1: قیمت بازار هر سهم شرکت iدر ابتدای سالt میباشد.
مدل دوم برای آزمون فرضیه دوم(سنجش رابطه ارزشی) استفاده شده است.
روش آزمون فرضیات
در این تحقیق برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و برای سنجش محافظهکاری، مدل باسو(مدل اول)(1997) به کار رفته است. برای اندازهگیری رابطه ارزشیِ (محتوای اطلاعاتی ) اطلاعات حسابداری، از مدل برآورد شده استون و هاریز(مدل دوم)(1991) استفاده شده است.
برای اهداف این تحقیق، شرکتها بر حسب میزان محافظهکاریشان به سه گروهِ شرکتهای دارای محافظهکاری سطح یک، شرکت های دارای محافظهکاری سطح دو و شرکت های دارای محافظهکاری سطح سه تقسیم شدهاند و ربطه ارزشیِ سود هر گروه از شرکتها با استفاده از مدل استون و هاریز مورد آزمون قرار گرفته است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای Excel وSPSS استفاده شده است.
تعریف واژگان کلیدی
1-9-1- اطلاعات حسابداری
اطلاعات حسابداری، گزارشات مالی تهیه شده توسط شرکتها می باشد که سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد فعال در بازار سرمایه در اتخاذ تصمیمات مالی مانند خرید و فروش اوراق بهادار به آنها اتکا میکنند. این گزارشات شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورتجریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع و یادداشت های همراه می باشد(کمیتهی تدوین استانداردهای حسابداری، 1386). در این تحقیق با توجه به تأثیر زیادی که سود حسابداری بر تصمیمگیریهای مالی دارد از آن به عنوان نمادی از اطلاعات حسابداری استفاده شده است.
1-9-2- سود حسابداری
سود حسابداری تفاوت بین درآمدها و هزینههاست که بر مینای فرض تعهدی و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری اندازهگیری می شود. در اینجا، منظور از سود حسابداری همان سود خالص بعد از مالیات می باشد.
1-9-3- محافظهکاری
محافظهکاری عبارتست از انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارائه کمترینِ داراییها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.(گیولی و هین، 2000). کمیته تدوین استانداردهای حسابداری(1386) از واژه احتیاط به جای محافظهکاری استفاده کرده و احتیاط را استفاده از رویههای حسابداری می داند که باعث می شود داراییها و درآمدها بیشتر از واقع و بدهیها و هزینهها کمتر از واقع نشان داده نشوند.
1-9-4- رابطه ارزشی
رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری ، توانایی ایجاد قدرت پیش بینی در سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصمیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی میباشد. سرمایهگذارن، اعتبار دهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. رابطه ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود، کمک خواهد کرد.
1-10- خلاصه فصل
در این فصل به ارائه کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکر شده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیههای تحقیق، روش تحقیق و محدودیتهای موجود بر سر راه انجام تحقیق بودند.
1-11- چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه محافظهکاری و رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونهگیری استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیههای تحقیق بیان شده و متغییرهای تحقیق و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روشهای آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم مدلهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیههای تحقیق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیهها و تجزیه و تحلیلهای انجام شده بیان گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و ادبیات تحقیق