محتوای برنامه درسی، استفاده از فناوری

استفاده صحیح از وسایل اندازه گیری غیر استاندارد. (طناب، پیمانه، زمان سنج ماسه ای)
استفاده از وسایل اندازه گیری استاندارد. (متر نواری، ترازو و ساعت)
تشخیص ارزش اسکناس و سکه.
خلق کارهای هنری با استفاده از الگوهای چهار گوش(مربع، مستطیل)، دایره(کره)، سه گوش، زیر/ رو، بالا/پایین، داخل/خارج، جلو/عقب، چپ/راست.
آشنایی با اشکال، خطوط و اندازه گیری.
ساختن شکل اعداد با مواد گوناگون.
علوم و فناوری
این حوزه شامل کسب تجربه و اکتشافات(شرح اتفاقات طبیعی از طریق مشاهده، شرح تفاوت نسبی موجودات زنده و غیر زنده، تجربه با ماشین های ساده مثل پمپ)استفاده از فناوری(رایانه، ضبط صوت و. . . ) است و کودکان در پایان دوره کودکستان باید به مهارتهای زیر در این حوزه مجهز شده باشند:
شناسایی و تشخیص منابع انرژی مورد استفاده در وسایل معمولی و رایج و اسباب بازی ها.
مشاهده و توصیف تغییرات در زمین و آسمان. (خصوصیات آب، خاک، خورشید، تغییرات آب و هوا)
شناختن بهتر وسایل شناخته شده و آشنا مانند رادیو ضبط، رایانه، اوپک، اورهد، تلفن، ویدئو.
شرح اشیاء با توجه به خصوصیات فیزیکی آنها. (اندازه، رنگ، شکل، بو)
مقایسه خصوصیات حیوانات. (اندازه، رنگ، پوشش، حرکت)
آشنایی با چرخه های زندگی دائمی. (تغییرات آب و هوا، چرخه آب)
رشد فردی و اجتماعی
زندگی فردی و اجتماعی که در برگیرنده آگاهی از خود و اتکاء به خود، روابط اجتماعی، فعالیت های جمعی و تندرستی، آگاهی از جهان اطراف است، بخش دیگری از محتوای برنامه درسی این الگو است. توانایی کودکان در پایان دوره کودکستان، در زمینه فوق به این شرح است:
– تشخیص و صحبت کردن درباره علایق خود. (فعالیت های مورد علاقه، اسباب بازی ها و داستان ها).
شرح افکار و احساسات و تجارب خود و سهیم شدن در تجارب. (مشارکت در بحث جاری کلاس، صحبت کردن درباره تجارب خانه، شرح یک کشف علمی، بازگویی یک داستان)
نشان دادن خود اتکایی. (انجام کارهای شخصی و داشتن آدرس و تلفن خود)
تشخیص مواد، تجهیزات و موقعیت های امن و نا امن. (خطرات ناشی از ابزارهایی که مورد استفاده قرار می گیرد مانند قیچی، بازی روی نردبان)
استفاده از حالت های چهره، کیفیت(تن)صدا و سایر روش های ارتباطی غیر کلامی برای برقراری ارتباط با دیگران.
مشارکت در کارهای گروهی. (خواندن سرود به طور دسته جمعی)
صحبت کردن درباره زمان برای انجام بعضی کارها. (صرف غذا، روزهای مدرسه، وقت کلاس درس، وقت خواب)
استفاده از روش های ساده در حل مسائل اجتماعی. (کمک خواستن از معلم درباره راه حل ها)
هنرها
در این حوزه فعالیت خلاق، پاسخ به کارهای هنری(احساس شادی هنگام آواز و یا احساس غم هنگام نگاه کردن به تصاویر حزن آور)دانش درباره عناصر و اشکال. (عناصر دیداری مثل رنگ، شکل و اندازه)جای می گیرد.