محتوای برنامه درسی، عناصر برنامه درسی

دانش آموز 1 تا 6 و 10
فضا وتجهیزات: مکان هایی که تحت عنوان کلاس و آزمایشگاه و … در اختیار دانش آموزو دبیران رشته علوم تجربی سال سوم راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شیرازاست و امکان ایجاد فرآیند آموزش و فرصتهای یادگیری در آن وجود دارد.
گویه های معرف تعریف عملیاتی زیر مقیاس فضا وتجهیزات
پاسخگویان گویه ها
دبیر 58 تا 78
مدیر 46 تا 66
دانش آموز 31 تا 39اسخ های گویه های 1 تا 3 دانش آموز و 41 تا 44 دبیر،یه های 11تا 22 به دست می آید. د
ارزشیابی: نحوه و روش دبیران رشته علوم تجربی سال سوم راهنمایی شاغل در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز در فرآیند جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموز علوم تجربی سال سوم راهنمایی و قضاوت در مورد حدود آن آموخته ها.
گویه های معرف تعریف عملیاتی زیر مقیاس ارزشیابی
پاسخگویان گویه ها
دبیر 79 تا 94
مدیر 67 تا 77
دانش آموز 26 تا30و41و42 و46تا48

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
تقاضاهای مختلفی از برنامه درسی درپی رشدروزافزون تکنولوژی وتغییرات سریع در جامعه به وجود آمده است. ودرصورتی که این مهم ازدیدگاه برنامه ریزان ومربیان ومجریان نادیده گرفته شودوبه جریان قوی تغییرات توجه نشودخطرانحطاط برنامه ها و اجتماع راتهدید می کند.عناصر برنامه درسی نیز به هیچ وجه ازقاعده تغییرات مستثنی نمی شوندوپیوسته درفرآیند تغییرمی مانند تا قابلیت پاسخگویی خود را به شکل متناسبی به دست آورند.عوامل متعددی تحت عنوان عوامل تعیین کننده که دارای نیروی بنیادی و اساسی هستندبربرنامه های درسی، اهداف ومحتوا تاثیرگذارندکه ازآن ها تحت عنوان مبانی برنامه ریزی یاد می شود.
در این فصل ابتدا دو مکتب فکری یا رویکرد دررابطه برنامه درسی وآموزش مورد توجه قرار می گیرد در ادامه مبانی نظری برنامه قصد شده وعناصر برنامه با مروری بر فلسفه برنامه قصد شده علوم تجربی و آن دسته از عوامل و نیروهای فلسفی تاثیرگذار برفرآیند تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی مورد بحث قرار می گیرد. فلسفه تعلیم و تربیت واعتقاد برنامه ریز و همچنین فلسفه مسلط اجتماعی به عنوان جهت دهنده و تعیین کننده مقاصد اصلی معرفی می شود. سپس به منابع تدوین برنامه آموزش علوم تجربی در کشور ایران و نقش آموزش علوم تجربی، به عنوان یکی از مهم ترین سنگ های زیر بنای توسعه پایدار اشاره می گردد.
مرور اهداف کلی و جزیی در برنامه قصد شده با معرفی سطوح طبقه بندی اهداف جزیی صورت می گیرد. ارزشیابی ازدیدگاه برنامه قصدشده ومروری برفعالیتهای یاددهی-یادگیری ازدیدگاه برنامه قصدشده والگوهایی که درکتاب معلم وکتاب درسی مورد اشاره واقع گردیده، مباحث بعدی را تشکیل می دهند.در ادامه مبانی نظری برنامه درسی اجرا شده وعناصر آن مورد بحث می باشد همچنین راهبردهاوسیاست های کشورهای موفق وشاکله برنامه درسی آنها بیان میگردد. ذکرپژوهشهایی درمورد عناصرموردبحث، مطالب پایانی پژوهش را تشکیل می دهد.
2-2- مبانی نظری