می 7, 2021

مدلهای مطرح شده پیرامون حمایت اجتماعی، مدل تعداد حمایت کنندههای در دسترس

2-3-4-3- رویکرد انسانگرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-3-4-4- دیدگاه شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-3-4-5- دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………….34
2-3-5- مدلهای مطرح شده پیرامون حمایت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-3-5-1- مدل اپی ژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
2-3-5-2- مدل سلسله مراتبی جبرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-3-5-3- مدل صمیمیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3-5-4- مدل تعداد حمایت کنندههای در دسترس…………………………………………………………………………………………………………………………..36
2-3-5-5- نظریه دو عاملی سلامت هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-5-6- چشمانداز محیط نگر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-5-7- چشمانداز تفاوت فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-3-5-8- تئوری نظام شبکههای ارتباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-3-5-9- مدل در دسترس بودن حمایت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-3-5-10- مدل سپر در برابر استرس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2-3-5-11- نظریه اثر اصلی یا تاثیر مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-4- اضطراب مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-1- تعریف مرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
2-4-2- مراحل مرگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-3- شکلگیری مفهوم مرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41