ساروس و دیگران (2008) در مقاله ای با عنوان «ایجاد فضای نوآوری از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی» با استفاده از تعریف مفاهیم مربوط به رهبری تحول گرا و تعریف ابعاد آن به تاثیر این ابعاد بر ایجاد جو نوآوری و خلاقیت در سازمان پرداختند. این تحقیق که در کشور استرالیا و با استفاده از نظر سنجی از 1158 مدیران بخش‌های مختلف و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر ایجاد نوآوری در سازمان پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین ابعاد رهبری تحول گرا و ایجای فضای نوآوری در سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
لی و ژائو (2006) در تحقیق خود تحت عنوان «افزایش مزیت رقابتی از طریق دانش مدیریت در اجرای سیستم‌های ERP» از اطلاعات 170 شرکت برای بررسی رابطه بین دو متغیر مذکور پرداختند. در این تحقیق 5 عامل دانش مدیریت در محیط رقابت برای سیستم‌هایERP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش کارکنان، یادگیری، اطلاعات و شبکه داده، به اشتراک گذاری فرآیندها بین کارکنان و دانش بررسی مسائل مانند دانش مدیریت بر کارکنان موثر است و موجب هم افزایی آنان می‌گردد.
رانکاتی (2005) در مقاله ای تحت عنوان “بازار های جهانی و رقابت مبتنی بر زمان” به تجزیه و تحلیل رقابت بر اساس زمان پرداخته است و اینکه از دیدگاه بازاریابی بر اساس زمان رقابت، می توان به عنوان یک استراتژی مبتنی بر پاسخ فوری به نیازهای مشتری استفاده کرد، نتایج پژوهش نشان می دهند در شرایط رقابتی بیش از عرضه ، بعد زمان از اهمیت زیادی برای اندازه گیری و ویژگی های سیستم های اندازه گیری عملکرد برخوردار است.
دریر و گرونهاگ (2004) در مقاله ای تحت عنوان ” عدم اطمینان – انعطاف پذیری و مزیت رقابتی پایدار” به انواع انعطاف پذیری اشاره کرده اند.این مطالعه بر روی 35 شرکتی که در دوره 1977 تا 1999 ورشکست شده بودند و 35 شرکتی که بیشترین سودآوری را در همان دوره داشته اند(بازماندگان)انجام شده است. با توجه به اینکه شرکت های مشابه بیش از چند سال مورد بررسی قرار گرفته است بنابراین امکان ساخت داده های پانل در این تحقیق وجود دارد که از آن زیرمجموعه ای از داده های مورد استفاده در این مقاله استخراج شده است.در این مقاله در قالب فرضیه ای به بررسی اینکه در محیط آشفته شرکت های با درجه انعطاف پذیری بالا بهتر از شرکت های با درجه انعطاف پذیری پایین عمل می کنند پرداخته اند و در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که انعطاف پذیری یک مهارت ارزشمند است که دارای تاثیر عمده بر موقعیت رقابتی در میان شرکت های موجود است.
2-26 جمع بندی
در فصل حاضر که به ادبیات تحقیق مرسوم است با استفاده از مطالعه منابع ثانویه به گردآوری مطالب مرتبط با موضوع تحقیق پرداختیم. این مطالب با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نظیر مقالات، مجلات، پایان‌نامه‌های کار شده در زمینه‌های مرتبط با موضوع و … جمع‌آوری‌شدند. از جمله موارد مهمی که در این فصل به گردآوری آنها پرداختیم، شامل : مزیت رقابتی و ماهیت آن و همچنین بررسی نظریه‌های رهبری از جمله رهبری تحول‌آفرین است که متغیر اهم تحقیق حاضر می‌باشد. یکی دیگر از بخش‌های مهم فصل دوم بررسی تحقیقات پیشین می‌باشد. اهمیت این بخش به این دلیل است که از طریق پیشینه تحقیق می‌توانیم به مبانی نظری تحقیق غنا ببخشیم. این بخش شامل دو قسمت تحقیقات داخلی و خارجی‌ می‌باشد. نتیجه این فصل را می توان در طراحی پرسشنامه و استخراج گویه‌های مربوط به هر متغیر مکنون جستجو کرد که در فصل‌های بعد در مورد آن بحث خواهیم کرد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
روش پژوهش مجموعه ای از قاعده ها، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مساله است.مجموعه اقداماتی است که انسان را به کشف مجهول ها و حل مساله هدایت می کنند.مجموعه اصولی که هنگام بررسی و پژوهش واقعیت ها باید به کار روند.هیچ دانشی بدون به کارگیری روش، قابل تصور نیست، اعتبار دستاوردهای هر پژوهشی که انجام شده است وابسته به روش هایی است که مورد استفاده شده است(خاکی، 1391).
روش تحقیق، عبارت از یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق، برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنباط معتبر از آنها است. از این رو، تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشتهای شخصی و درک مستقیم نیست؛ بلکه هدفمند و دقیق است (سکاران، 1381).
پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر اعتبار روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی، 1386).
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ دارد در اﯾـﻦ ﻓﺼـﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
فرضیه ها، گمان ها، حدس ها، راه حل ها و پاسخ های احتمالی و موقتی هستند که براساس چارچوب ومبانی نظری برای مساله پژوهش مطرح می شوند، لذا پژوهشگر باید با ابزارهای ویژه، داده های لازم را از جامعه (نمونه) آماری گردآوری نماید و با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ها بپردازد و مشخص سازد کدام فرضیه باید تایید یا رد شود (خاکی، 1391).
در تحقیق حاضر با استفاده از اهداف، بیان مساله اساسی و همچنین اهمیت وضرورت انجام تحقیق روش تحقیق را تعیین می‌کنیم و با استفاده از خطوط معین شده به تعیین و شناسایی راه‌های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آ
مده می‌پردازیم و با توجه به مطالب عنوان شده در بیان اهمیت روش تحقیق، به ذکر این روش‌ها خواهیم پرداخت. در فصل حاضر با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و با انتخاب جامعه آماری و تعیین نمونه، با توزیع پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازیم تا بتوان از این طریق به سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق پرداخت. بنابراین می توان گفت که: فصل حاضر به جنبه‌های روش‌شناسانه‌ی پژوهش اختصاص دارد و بر این اساس، متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه‌ی سنجش آن‌ها مشخص می‌شود. افزون بر این، به شیوه‌ی نمونه‌گیری، روش‌های گردآوری اطلاعات و در نهایت به روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره می‌شود و گویه‌هایی را که از طریق آن به سنجش متغیرها خواهیم پرداخت، مشخص خواهیم کرد و در مورد روایی و پایایی روش‌های بکار رفته بحث خواهیم کرد.
3-2 روش تحقیق
دستیابی به هدف های پژوهش، زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد.روش شناسی، پژوهش را منظم،منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند.طبقه بندی پژوهش ها به معنای ایجاد مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع آنها نیست ، بلکه بیشتر این پژوهش ها در یک امتداد بوده و با هم وابستگی های مفهومی دارند.روش های تحقیق بر اساس معیارهای گوناگون، قابل طبقه بندی شدن هستند (خاکی، 1391).
هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد(خاکی، 1387).پیمایش روشی در تحقیق است که معمولا برای نظرسنجی ها استفاده می شود. مانند نظرسنجی برای پیشبینی انتخابات این ابزار فراتر از جمع آوری اطلاعات با پرسش نامه است و هدف آن توصیف شرایط خاص یا نگرش عده ای درباره چیزی است(خاکی، 1391).تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ چگونگی پردازش داده‌ها و دستیابی به نتایج از نوع توصیفی است و از نظر نحوه اجرا ، قیاسی می باشد. با توجه به اینکه نظرات پاسخ دهندگان پیرامون موضوع، از طریق پرسش نامه جمع آوری می شود لذا تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است.
در این تحقیق برای به دست آوردن اطلاعات و داده‌های مورد نظر در جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش کتابخانه‏ای و میدانی استفاده می‌کنیم. ابزارگردآوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه می‌باشد که با استفاده از ابزارهای اینترنت، پایان نامه‌ها، مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق به بررسی ادبیات و مبانی نظری شامل تعریف متغیرها و بیان پیشینه تحقیق می‌پردازیم. جهت بررسی روایی و پایایی پرسش نامه و به منظور بررسی روایی بیشتر، از نظر کارشناسان متخصص (مدیران مرتبط با حوزه بازاریابی دو شرکت همراه اول و ایرانسل) و اساتید استفاده می‌کنیم و برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ بهره می‌بریم. همچنین روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده روش معادلات ساختاری است.