مدل عمومی مدیریت دانش نیومن، مدیریت دانش

نمودار شماره (2-2): مراحل مدیریت دانش از دیدگاه پیتر گوتشاک
2-9-8- مدل برگرون
برگردون چرخه حیاتی مدیریت دانش را بر هشت فاز ارائه نموده است:
تولید/ کسب: شامل جمع آوری اطلاعات از منابع بیرونی و درونی سازمان و یا تولید دانش توسط کارکنان سازمان است؛
پیرایش: تغییر ساختار، شکل و نوع دانش برای استفاده در سیستم مدیریت دانش؛
استفاده: از دانش و اطلاعات موجود برای اهداف سازمان استفاده می شود مثلاً فروش و توزیع؛
بایگانی: اطلاعات در ساختاری ذخیره می شود که در طول زمان هم از لحاظ تغییرات فیزیکی و هم فرهنگی حفظ شود؛
انتقال: اطلاعات برای استفاده از یک مکان به مکان دیگر منتقل می شود مثل انتقال از طریق اینترنت؛
ترجمه/ تغییر: اطلاعات به صورتی که برای گروه های دیگر و یا اهداف متفاوت مورد استفاده باشند تغییر شکل می دهند مثل استفاده از نمودار و شکل به جای اعداد و ارقام؛
دسترسی: ارائه دسترسی های محدود به اطلاعات و دانش متناسب با نقش مسوولیت های افراد؛
دور ریختن: دانش و اطلاعاتی که در آینده ارزشی ندارند برای جلوگیری از سردرگمی حذف می شوند(برگرون، 2003).
2-9-9- مدل عمومی مدیریت دانش نیومن
بر طبق نظر نیومن مراحل مدیریت دانش را به چهار مرحله تقسیم می کند :
1- ایجاد دانش: فرآیندی است که طی آن، دانش مورد ن یاز شما، در داخل سازمان شما، خلق می شود. این مرحله شامل تمام فعالیت هایی است که دانش یا دانش های جدید را به سیستم وارد می کند. در اینجا فعالیت هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش، حائز اهمیت است.
2- حفظ و نگهداری دانش: این که چه دانشی در کجا و تا کی باقی بماند و این نگهداری چگونه باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم شود. در اینجا فعالیت هایی مورد نظر است که دانش را در سازمان ماندگار می کند در این راستا می توان به حافظه سازمانی اشاره کرد. مهم ترین وظیفه حافظه سازمانی، نگهداری از دانش سازمانی است.
3- تبدیل و انتقال دانش: دانش بایستی در سازمان شما به راحتی تبادل شود. در اینجا فعالیت هایی مطرح می شود که با جریان دانش از شکلی به شکل دیگر و یا فردی یا گروهی به فرد یا گروهی دیگر در ارتباط است. فعالیت هایی نظیر کدگذاری دانش و تشکیل تیم های تبادل دانش در این مرحله حائز اهمیت است.
4- بکارگیری دانش: فرآیندهایی که دانش گرفته شده از دیگران ر ا با توجه به سایر امکانات دانشی خود، توسعه می دهد و نیز امکان بکارگیری دانش در محیط های مختلف کاری شما ر ا برآورده می سازد. دانش، زمانی ارزشمند است که به کار گرفته شود. فعالیت های مدیریت دانش باید طوری باشد که نه تنها اقدامات و برنامه های کلان سازمان را تحت تاثیرقرار دهد بلکه آثار آن در فعالیت های روزمره سازمان مشاهده شود(نیومن، 1999).
2-9-10- مدل توربان
از مدل های دیگر مدیریت دانش چرخه توربان است که شامل چهار مرحله می باشد:
تولید: هنگامی که افراد راه های جدیدی را برای انجام کارها پیدا می کنند دانش تولید می شود گاهی هم دانش بیرون سازمان به درون سازمان آورده می شود.
به دست آوری: دانش جدید باید عنوان یک منیع ارزشمند شناسایی شده و در یک ساختار منطقی به نمایش درآید.
تصفیه: دانش جدید باید به صورت یک محتوای قابل عمل ارائه شود. این مرحله جایی است که بصیرت انسان به کمک می آید.
ذخیره: دانش مفید باید در شکلی منطقی در انباره های دانش ذخیره شود تا سایرین به آن دسترسی داشته باشند (توربان و مکلین، 2002).
2-9-11- مدل نوناکا و تاکوچی
محققان ژاپنی مدیریت، نوناکا و تاکوچی تاثیر بسیاری بر مبانی مدیریت دانش داشته اند. مفهوم دانش پنهان و دانش آشکار توسط نوناکا برای طرح ریزی نظریه یادگیری سازمانی معرفی شده است. در این تقسیم بندی، با توجه به همگرایی بین شکل های پنهان و آشکار دانش، آنان مدلی را پایه‏گذاری کرده‏اند که به نام خودشان معروف شده است.