مدل مدیریت مناسب پیترز و واترمن، الگوی تصمیم گیری در بحران

الگوی سطل آشغال
الگوی کارنگی
الگوی تصمیم گیری مرحله ای
الگوی تصمیم گیری در بحران
2-1-8-1- الگوی رفتاری تصمیم گیری (مدل های رفتاری تصمیم گیری)
مدل های رفتار تصمیم گیری در چهار گروه طبقه بندی می شوند که عبارت است از:
2-1-8-1-1- مدل منطق محض اقتصادی
این مدل از مدل اقتصادی نتیجه شده است که در آن تصمیم گیر به طور تمام و کمال در همه زمینه ها منطقی عمل می کند. برای عملیات تصمیم گیری شرایط زیر فرض شده است:
– تصمیم از نظر وسیله و هدف کاملاً منطقی خواهد بود.
– یک تصمیم کامل، تعیین کننده برتری ها یی است که انتخاب یک گزینه از میان گزینه ها را ممکن کند.
– امکان آگاهی کاملی از همه گزینه های محتمل وجود دارد.
– از نظر امکان محاسبات پیچیده برای تعیین بهترین گزینه محدودیتی وجود ندارد.
محاسبات مربوط به احتمالات، ابهامات نگران کننده ندارد.
2-1-8-1-2- مدل منطق محدود سایمون
سایمون احساس می کرد رفتار تصمیم گیری مدیریت به بهترین نحو و به شرح زیر می تواند توصیف شود: درانتخاب بین گزینه ها و راه حل ها، مدیر تلاش می کند که رضایت کافی ایجاد نماید و یا آنچه را به اندازه کافی پذیرفتی می داند، تحصیل کند.
– مدیران تشخیص می دهند دنیایی که آنها درک می کنند به طور جدی مدل ساده شده ای از دنیای واقعی است.
– به دلیل آن که مدیران درصدد کسب نتیجه راضی کننده ای هستند (ونه بهینه ) می توانند انتخاب خود را (بدون آن که ضروری باشد همه راه کار های ممکن را مشخص کنند) صورت دهند.
– به سبب آنکه جهان را نسبتاً ساده می پندازد می توانند تصمیم های خود را با قانون شیر یا خط و یا رفتارهای عادی تجاری خود اتخاذ کنند. در مقایسه با مدل منطقی اقتصادی، مدل سایمون منطقی و بهینه کننده اما محدود است.
2-1-8-1-3- مدل مدیریت مناسب پیترز و واترمن
پیترزو واترمن: در تحلیل شان از واحدهایی که خوب اداره شده بودند، دریافتند که در این شرکت ها فرآیند تصمیم گیری همواره از مدل منطقی پیروی نمی کرده است. به ویژه دریافتند که مدل تصمیم گیری منطقی و تأکید همراه آن یعنی تحلیل مقداری، آثار مخربی بر سازمان داشته است. پیترز و واترمن دریافتند که شرکت های با مدیریت مناسب، منطق خاص خود را تعقیب میکنند که مشخصه ها و استراتژی های آن به شرح زیراست:
روانی: شرکت های موفق مطالعه شده تمایل به روان بودن داشتند و مدیران آنها بسیار غیر رسمی بودند وخود به داخل گروه های کار می رفتند تا از اوضاعی که می گذرد مطلع شوند.

نوشته ای دیگر :
فروش فایل پایان نامه :بررسی حقوقی :اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء