مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی

3-1- مقدمه
تحقیق به عنوان یک جست و جو یا بررسی سازمان یافته، منظم و متّکی به داده ها، به صورت نقّادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف می شود که با هدف پاسخ یابی یا راه حل یابی مسئله ای ویژه یا مسایلی مهم صورت می گیرد (سکاران، 1381، ص36). انتخاب یک روش تحقیقی مناسب، محقق را تا حد زیادی در پیشگیری از بروز اشتباهات یاری می کند (امامقلی، 1391،ص25). در حقیقت تحقیق، اطّلاعاتی را برای مدیران فراهم می کند تا بتوانند بر پایه آن تصمیم بگیرند و مسایل را حل کنند (سکاران، 1381،ص38).
در این فصل، با هدف دستیابی دقیق تر، آسان تر و سریع تر به اهداف تحقیق و پاسخ به سؤالات تحقیق ، ابتدا توضیحات لازم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه ی گرد آوری ارائه می گردد. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پس از آن نیز با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم، نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه ی آن از بخش های دیگر این فصل می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که در ادامه به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
جان دیویی تحقیق را فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد (قادری، 1390،27). روش تحقیق عبارت است از تلاش کاوشگرانه ای که با آداب خاصّی به طور نظم یافته با هدف کشف مجهولی به منظور گسترش قلمرو معرفتی نوع بشر انجام شده و نتایج حاصل آن مصادیق خارجی داشته باشند (حافظ نیا،1380،34)
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، روشی توصیفی است و از نظر نوع، و تحلیل در شاخه همبستگی است. تحقیق از این نظر کاربردی است که نتایج آن برای گروه های مختلف برنامه ریزان و مدیران بانک‌ها قابل استفاده است، چون اعتماد و وفاداری مشتریان را می‌سنجد و سبب آشنایی با نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات بانک اقتصاد نوین خواهد شد و از این جهت توصیفی است، که به فرآیندهای جاری و آثار مشهود در زمان حال توجّه داشته و وضعیت موجود میان متغیرها را شناسایی می نماید.
3-3- الگوریتم اجرای روش تحقیق
با توجه به این که جهت دستیابی به اهداف نیاز به انجام و اجرای نظام‌مند چندین گام مشخص می باشد. الگوریتم اجرایی روش تحقیق به صورت ترسیم شده در شکل 3-1 مشخص گردیده است:
نمودار 3-1- الگوریتم اجرای روش تحقیق
بومی سازی مقیاس سوالات براساس ویژگی‌های جامعه مورد مطالعه
گام دوم: شناسایی ابعاد و گویه‌های سنجش متغیرها
گام سوم: سنجش روایی و پایایی مقیاس
گام چهارم: تحلیل عاملی تأییدی برای تائید مقیاس‌های موردنظر استفاده
در این گام مشخص می‌شود آیا مقیاس مورد استفاده برای گردآوری داده از روائی و پایائی کافی برخوردار است.
در این مرحله نشان داده می‌شود آیا مجموعه شاخص‌های نهائی هر بعد از سازه‌های اصلی تحقیق به درستی تعیین شده است.
گام پنجم: طراحی و آزمون مدل نهائی تحقیق
ترسیم مدل رابطه بین متغیرها با تکنیک مدل معادلات ساختاری
گام اول: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
3-4- جامعه آماری تحقیق
مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات و اصول هر پژوهش به شمار می آید. محدوده و فضای مطلوب ما جامعه های آماری را معین و مشخص می کند؛ بنابراین جامعه آماری عبارتست از : «تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.» صفت مشخصه، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه از سایر جوامع باشد (بست، 1374،56). جامعه آماری این تحقیق، مشتریان شعب بانک‌اقتصاد نوین در استان گیلان می باشد.
3-5- نمونه آماری
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد، پژوهشگر با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی ها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخص ها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند. به این جامعه محدود، نمونه می گویند (حافظ نیا، 1380،ص76). به عبارت دیگر، نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشند (حافظ نیا، 1380،77).
هدف همه نمونه برداری ها در پژوهش علمی تهیه گزاره هایی دقیق و بامعنا درباره ی یک گروه بر پایه مطالعه زیر مجموعه ای از این گروه است. این گروه ممکن است مجموعه ای از افراد یا چیزها باشد. دسترسی به ویژگی های کلی گروه مورد مطالعه در صورتی امکان پذیر است که حالت های گوناگون یا موارد مختلف پدیده مورد مطالعه (از راه مشاهده یا تجربه) بارها مورد آزمایش قرار داده باشیم (امامقلی، 1391، 63).
موضوعی که اکثر پژوهشگران در تحقیق با آن روبرو هستند، اندازه یا حجم لازم برای نمونه است، در این رابطه قانون کلی زیر وجود دارد: بزرگ ترین اندازه ممکن نمونه، مناسب است (خاکی، 1387، 71). زیرا اوّلاً، در آن یکسانی و شباهت میانگین و انحراف استاندارد گروه نمونه (در صفت یا متغیر مورد نظر) با میانگین و انحراف استاندارد جامعه مادر بیشتر است. ثانیاً، حجم نمونه ارتباط بسیار نزدیکی با آزمون فرض صفر در تحقیق دارد. بدین ترتیب که هر چه اندازه گروه نمونه بزرگتر باشد، محقق با قاطعیت بیشتری فرض صفر را که واقعاً نادرست است رد می کند.
از آنجایی که در این پژوهش جامعه نامحدود است و تعداد مشت
ریان بانک اقتصاد نوین در سطح استان گیلان مشخص نیست، بنابراین در محاسبه‌ی حجم نمونه ابتدا 30 عدد پرسشنامه در جامع هدف توزیع شد و انحراف معیار آن محاسبه گردید. سپس از فرمول زیر تعداد نمونه به دست آمده است:

نوشته ای دیگر :
آموزه های دین اسلام، برقراری ارتباط