مدل معادلات ساختاری، رفتار خرید مشتریان

2-20 پیشینه تحقیق:
2-20-1 پیشینه داخلی:
در سال 1393 تحقیقی توسط آقایان عزت الله شیعه و ولی الله حیدری با موضوع تأثیر تبلیغات اینترنتی در مزایده های اینترنتی صورت پذیرفت با این سوال که آیا تبلیغات اینترنتی می تواند تاثیری بر کاهش و افزایش مزاید های اینترنتی داشته باشد. در این پژوهش از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است. و این چنین نتیجه گیری گردید که رشد سریع اینترنت از جمله استفاده از تبلیغات اینترنتی نشان می دهد که این فضا نیازمند بررسی وسیع و سیستماتیک می باشد و اینکه تبلیغات اینترنتی مناسب باعث افزایش سهم بازار می گردد. به منظور بسط و گسترش استفاده از تبلیغات اینترنتی می بایست اول زیرساخت های لازم را ایجاد نمود بدون داشتن ابزار و زیرساخت مناسب انجام تبلیغات اینترنتی با شکست مواجه می گردد.
نحوه طراحی و انتخاب موضوعات در تبلیغات اینترنتی اثر زیادی در میزان توجه و جلب مخاطبین دارد. یعنی نه تنها تبلیغات اینترنتی اثر گذار است بلکه می بایست نکات ریز در خصوص متن پیام نیز مورد بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسی قرار گیرد.
با توجه به اینکه هدف اصلی تبلیغات جلب توجه مخاطبان است لذا ضروری است که در نحوه طراحی و پیاده سازی تبلیغات نکات مختلفی مورد توجه قرار گیرد و باید از سلیقه های افراد آگاه بود تا بتوان موضوعی مناسب برای ارائه خدمات به فرد ارائه نماییم.
در سال 1393 مقاله ای تحت عنوان میزان تأثیر تبلیغات اینترنتی در جلب توجه مخاطبان بانکداری توسط خانم مهسا لطیفی، حمید رضا معینی، رضا اکبری و دکتر سید رئوف خیامی صورت پذیرفته است. این محققین از روش مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی به عنوان روش تحقیق استفاده نموده اند همچنین از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده اند. و نتیجه حاصل آن شد که نحوه طراحی و پیاد سازی تبلیغات اینترنتی در نظر مخاطبین بسیار حائز اهمیت بوده و در نتیجه می‌توان با یک متن مناسب در تبلیغات اینترنتی افزایش مخاطبان در نتیجه سهم بازار مناسب را دشته باشیم.
در تحقیق دیگری که توسط آقایان علی ضیادید، محمد رضا تقی زاده جور شری و مهدیه خلنگ 1393 با موضوع عدالت در تبلیغات اینترنتی مورد بررسی و بحث قرار گرفته است این تحقیق از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است.
و نتیجه گیری که از این تحقیق صورت می پذیرد این است که با وجود آنکه فرد تبلیغ کننده در فضای مجازی دیده نمی شود می تواند در رضایت مشتریان در نتیجه افزایش سهم بازار بانک ها اثر داشته باشد.
در تحقیقی که توسط مجید اسماعیل پور، منیجه بحرینی زاده و محبوبه قریحه در 14/06/1392 با موضوع ارائه مدلی سلسله مراتبی جهت بررسی نقش تبلیغات اینترنتی در فرآیند خرید مشتریان بانک ملت صورت گرفته است. نقش تبلیغات اینترنتی را در تصمیم گیری برای خرید توسط مشتریان مورد بررسی قرار می دهد.
فرضیه این تحقیق این است که آیا تبلیغات اینترنتی برای فرآیند خرید مشتریان تاثیر گذار است؟
در این تحقیق از روش توصیفی و کتابخانه ای برای اثبات یا رد فرضیه استفاده شده است.
نتیجه آن نیز این چنین است که در تبلیغ اینترنتی باید عواملی مثل اعتماد سازی و شفافیت تبلیغ در نظر گرفته شود و محقق اشاره می کند که با رعایت این جوانب می توان عنوان نمود تبلیغات اینترنتی بر سهم خرید مشتریان تاثیر گذاشته و باعث فزایش سهم بازار می گردد.
در سال 1392 تحقیقی توسط آقایان دکتر زین العابدین رحمانی و خانم فریبا زرین کلاه با موضوع تاثیر تبلیغات اینترنتی بر رفتار خرید مشتریان صورت پذیرفت. که فرضیه آن که آیا تبلیغات اینترنتی می تواند اثر معناداری بر رفتار خرید مشتریان تلفن همراه داشته باشد؟
برای اثبات و یا رد فرضیه از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است که نتیجه آن نیز چنین بیان شده است: تبلیغات اینترنتی می تواند یکی از روش های مؤثر برای ارائه اطلاعات درباره کالاهای شرکت و سازمانها باشد و عامل بسیار مهم در کاهش هزینه های سازمان ها گردد.
پژوهشی در سال 1393 توسط خانم ها فروغ زندوی و زهره خسروی لقب با موضوع کاربرد تبلیغات اینترنتی و اهمیت آن در بازاریابی از طریق اینترنت صورت پذیرفته است. در این تحقیق از روش توصیفی آزمایشی استفاده شده است و نتیجه گیری آن بدین صورت است که تبلیغات اینترنتی دارای مزایای بسیاری است که از آن جمله می توان به کاهش هزینه ها و در دسترس بودن مشتریان اشاره نمود. تبلیغات اینترنتی باعث افزایش خرید از سازمان گردیده در نتیجه باعث افزایش سهم بازار می‌گردد.
تحقیقی توسط زهره دهدشتی شاهرخ، سید مهدی تیماسی و آرزو معرفت در سال 1393 با موضوع ، میزان پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک پاسارگاد صورت پذیرفته است.
فرضیه تحقیق نیز این است که سودمندی و سهولت بر پذیرش تبلیغات ایترنتی بانک و پذیرش بانکداری اینترنتی نقش دارد یا خیر؟
در این تحقیق برای رد یا تایید فرضیه ها از روش توصیفی – پیمایشی استفاده شده است.
طبق تحقیقات صورت گرفته در این تحقیق فرضیه سودمندی در این تحقیق رد شده است. که به نظر درآمد افراد در رد آن دخیل است و چون بانکداری اینترنتی و تبلیغات اینترنتی در کشور در حال حاضر در مرحله ابتدایی رشد خود هستند در آینده می توانند تاثیر بسزایی در استفاده مشتریان از این ابزار و سودآوری داشته باشند.