می 17, 2021

مدل یابی معادلات ساختاری، ویژگی‌های جمعیت شناختی

– انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای مذکور
–  پیگیری امور بودجه و هزینه‌های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
3-8- خلاصه و جمع‌بندی
در فصل سوم، روش استفاده‌شده در پژوهش تشریح گردید. جامعه آماری، کارکنان شهرداری یزد می‌باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، به ‌دست آمد. شاخص‌های به‌کاررفته در پرسش‌نامه، با توجه به‌مرور ادبیات پیشین طراحی شدند و برای سنجش نظر پاسخ‌دهندگان از مقیاس پنج‌نقطه‌ای لیکرت استفاده گردید. به‌منظور اطمینان یافتن از محتوای پرسش‌نامه، پیش‌آزمونی بر روی یک نمونه‌ی سی ‌نفره انجام شد و اصلاحات موردنیاز، در محتوا و ظاهر پرسش‌نامه صورت پذیرفت.به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایش استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج نیز از دو روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای بررسی صحت‌وسقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوری‌شده از موضوع موردپژوهش است تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد. همان‌طور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق، از ابزار پرسش‌نامه استفاده‌شده است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از هر دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی و همچنین توصیف کلی از وضعیت پاسخگویی پاسخ‌دهندگان به سؤالات پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS آورده شده است. در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده‌ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش از نرم‌افزار SmartPlS استفاده‌شده است.
4-2- آمار توصیفی
به‌منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری، لازم است این داده‌ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود.
همان‌طور که در فصل قبل بیان شد، تحقیق حاضر یک پرسش‌نامه دارد که به ‌اندازه‌گیری متغیرهای هوش هیجانی و سازگاری شغلی می‌پردازد. همچنین تعدادی سؤال جمعیت شناختی نیز در ابتدای پرسش‌نامه آورده شده است. با توجه به داده‌های حاصل از قسمت ویژگی‌های جمعیت شناختی این پرسش‌نامه، به تشریح آن می‌پردازیم.
4-2-1 فراوانی جنسیت کارکنان
در جدول شماره 4-1 فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت آن‌ها و در نمودار شماره 4-1 درصد فراوانی آن‌ها به تفکیک نمایش داده‌شده است. همان‌گونه که در جدول و نمودار زیر مشاهده می‌کنید تقریباً 71.9 درصد پاسخگویان پژوهش مرد و 28.1 درصد از پاسخگویان زن هستند.
جدول ‏41- توزیع فراوانی پاسخگویان با توجه به جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
115