مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی

Leadership concept using blue paper ship among white

به طور قطع نمی توان نقش تکنیک های بازاریابی را در جلب اعتماد مشتریان نادیده گرفت و یا از اهمیت آن کاست اما استفاده صرف از تکنیک های بازاریابی بدون به کارگیری رویکرد مناسب به مشتریان و ارتباط با ایشان، به ویژه با عنایت به وضعیت فعلی صنعت بیمه و رسالت وجودی آن، شرکت های بیمه را بادشواری هایی مواجه ساخته و عامل اعتماد به عنوان اساسی ترین عنصر انجام مبادله را مخدوش می نماید. به بیان دیگر تکنیک های یاد شده به مثابه شرط لازم برای فعالیت بازاریابی در نظر گرفته می شود حال آن که برقراری نظامی جامع جهت رسیدگی به مشتریان و برآورده سازی نیازهای آنها به عنوان شرط کافی این فعالیت می باشد.
گرایش به مشتری گرایی از طریق استقرار سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، سطح اعتماد را در میان ایشان بالا برده، وفاداری آنها را افزایش داده و حساسیت فعلی به قیمت و نگاه ایشان به بیمه به عنوان یک قلم هزینه اضافی را تعدیل خواهد نمود. (ابراهیم پورو همکاران، 1390)
6.2مدل نظری تحقیق
مدل مفهومی یا چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود. بر اساس مطالعات انجام شده با توجه به اینکه مدلی در خصوص موضوع تحقیق در تحقیقات پیشین کار نشده است؛ لذا با بررسیهای صورت گرفته از بین چندین مقاله و مطالعات انجام شده، مدل مفهومی تحقیق، یک مدل ابتکاری و محقق ساخته در دو بخش و مبتنی بر 5 متغیر است. همانگونه که در مدل تحقیق در شکل شماره6.2 دیده می شود بخش اول مدل یعنی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی دارای دو متغیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی عملیاتی و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی تحلیلی بوده و بخش دوم مدل یعنی استراتژی بازاریابی دارای سه متغیر بازاریابی یکسان، بازاریابی تفکیکی و بازاریابی تمرکزی می باشد. مدل مورد مطالعه به بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی به عنوان متغیر مستقل بر انتخاب استراتژی بازاریابی به عنوان متغیر وابسته خواهد پرداخت.
انتخاب استراتژی بازاریابی در بیمه
ECRM در بیمه
بازاریابی یکسان
ecrm عملیاتی
بازاریابی تفکیکی
ecrm تحلیلی
بازاریابی تمرکزی
شکل شماره6.2 مدل تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشینه ارائه شده از موضوع تحقیق این مبحث موضوع جدیدی در صنعت بیمه ایران می باشد که تاکنون بر روی آن چنین پژوهشی انجام نشده است لذا همانگونه که در بخش تشریح ابعاد مدل و مهمترین اجزای تشکیل دهنده این ابعاد، بر اساس مطالعات انجام شده و برخی از سوابق اشاره شده مرتبط به آن پرداخته خواهد شد، به منظور بررسی تاثیر ecrm بر انتخاب استراتژی بازاریابی در صنعت بیمه ایران به بررسی و سنجش مهمترین اجزای ecrm عملیاتی و تحلیلی مطابق شکل شماره7.2 پرداخته و انتظار داریم نتایج مطلوب و کاربردی در این زمینه بدست آید.
انتخاب استراتژی بازاریابی
ecrm
ابعاد
اجزاء
ابعاد
استراتژی بازریابی یکسان
بازاریابی
ecrm عملیاتی
استراتژی بازریابی تفکیکی
فروش
استراتژی بازریابی متمرکز
خدمات پس از فروش