در شکل (1-1) الگوی مفهومی پژوهش ارائه شده است . در این الگو تأثیر چهار مؤلفه آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،عدم اطمینان فناوری و فرهنگ سازمان(بوروکراتیک و غیر بوروکراتیک) بر فرصت های فناوری سنجیده می شود(دشپند،1983) رابطه فرصت های فناوری با عملکرد سازمان مثبت فرض می شود(تیس،پیسانو،شوان،2005)
شکل (1-1): مدل مفهومی پژوهش
چشم انداز مدیریت بازرگانی (شماره 12-بابایی،شفائی)
1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
1-7-1)تعاریف مفهومی متغیرها
الف) فرصت های فناوری: مفهوم فرصت های فناوری به هنر،سیاست ویا تمرین سود بردن از فرصت ها و شرایط،به وی‍ژه با توجَه به اصول و نتایج اشاره می کند(دیکشنری وبستر).
فرصت های فناوری را می توان تمام دانش، فرآیندها، ابزارها و روش ها و سیستم هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می شوند. در واقع فناوری روش انجام کارهاست و متشکل از سه جز وابسته به یکدیگر می باشد که عبارتند از: سخت افزار ، نرم افزار و دانش فنی.(خلیل،2000)
ب) عدم اطمینان فناوری: به نامطمئن بودن فناوری ها به دلیل تغییر دائمی آن ها اشاره می کند.
ج) آینده مداری: عبارتست از انجام فعالیت ها با هدف کسب نتیجه در آینده.
د) حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید: یعنی اینکه مدیریت ارشد سازمان از تکنولوژی جدید پشتیبانی کرده و آن را در انجام امور سازمان به کار می بندد.
ح) فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی پدیده ای است که در سازمان است و همه اعضا اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند و بوسیله آن بهتر می توان رفتار افراد را در سازمان توجیه کرد.(خلیل،2000)
ز) عملکرد مالی: مفهوم عملکرد مالی به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد اشاره می کند.(دیکشنری وبستر)
1-7-2) تعاریف عملیاتی متغیرها
منظور از عملیاتی کردن، قابل مشاهده ساختن یک تئوری و پیش بینی روشهای اندازه گیری آن است(خاکی،178،1387ص) .تعریف عملیاتی متغیرهای زیر به شرح زیر است:
الف) فرصت های فناوری: توسعه ی تئوری های اخیر در راهبرد، بر ایجاد سود و مزایای رقابتی تأکید می کند که از طریق توسعه ی منابع و قابلیت هایی که شبیه سازی آن مشکل است، میسر می شود. فرصت های فناوری به توانایی و ظرفیت شرکت به دریافت و پاسخگویی به توسعه های فناوری در محیط اطرافشان، به عبارت دیگر، محیط خارج از شرکت توجه دارد (مارکوس،1988)
ب) عدم اطمینان فناوری: عدم اطمینان فناوری ،به سرعت تغییر فناوری در محیط بازار اشاره دارد(کوهلی و جاورسکی،1993)
ج) آینده مداری: توجه به آینده به این معنی است که سازمان به استراتژی های آتی بیشتر از استراتژی های گذشته و کنونی توجه دارد(اسریوانسن و همکاران،2000)
د) حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید: ما حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید را به صورت تلاش گروه مدیریت ارشد در زمینه تاکید بر اهمیت پاسخگویی به فناوری های جدید ،تعریف می کنیم(اسریوانسن و همکاران،2000)
ح) فرهنگ سازمان: فرهنگ سازمانی الگوی ارزش ها وعقاید مشترک می باشد که به افراد کمک می کند عملکرد سازمانی را درک کرده و هنجارهایی برای رفتار در سازمان ارائه کند(کویین،1988)