سطح استراتژیک: تبدیل و نگهداری سازمان بر مبنای مدیریت دانش و همچنین ایجاد فرهنگ و سیاستهای لازم در این زمینه انجام می‌شود.
سطح عملیاتی: که در این سطح، با توجه به هدف‌ها باید نحوه شناسایی، استفاده، توزیع، کاربرد و نگهداری دانش، مشخص و برنامه‌های لازم برای دستیابی به آنها در زمان معین، طراحی شود و به مرحله اجرا در آید.
ب) شناسایی دانش: با طرح این پرسش که « آیا می‌دانیم که چه می‌دانیم ؟» باید انجام این وظیفه مدیریت دانش یعنی مرحله کشف دانش را آغاز کرد.
بسیاری از سازمان‌ها به خاطر آشنا بودن بادانش خود، در تصمیم گیری‌ها وهدف گذاری‌هایشان دچار مشکل می‌شوند، البته ناگفته نماند که شناسایی منابع دانش درون و بیرون سازمان، به همراه هم انجام می‌شود.
پ) کسب دانش: دراین مرحله، دانش‌هارا باید از بازار داخلی وخارجی نظیر دانش‌های مربوط به مشتری، تولید، همکاران، رقبا و… از منابع شناسایی شده در مرحله کشف به دست آورد و از منابع شناسایی شده در مرحله کشف، کسب گردد و نیز مشخص نمودن آنکه چه قابلیت‌هایی را می‌توان از خارج خریداری تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد، مورد توجه قرار می‌گیرد.
ت) توسعه دانش: با توجه به پایه‌های موجود، باید دانش سازمان راگسترش داد. البته این امر، شامل توسعه قابلیت، محصول، ایده‌های جدید، فرآیندها و… و مسائلی از این دست می‌شود.
ث) تسهیم دانش: مسائلی همچون چگونگی به اشتراک گذاری دانش موجود و انتقال آن به محل مناسب و مورد نیاز و چگونگی انتقال دانش، به گونه‌ای که در سازمان قابل دسترسی و استفاده باشد و نیز چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح دانش گروهی و سر انجام سطح دانش سازمانی، از جمله مواردی است که در دستور کار این بخش از مدیریت دانش قرار می‌گیرد.
ح) ارزیابی دانش: نحوه رسیدن به هدف‌های معین و استفاده از نتایج آن به عنوان بازخور، برای تعیین یا اصلاح هدف، به این بخش مربوط است. با نگاه به نتایج بعضاً کیفی این فرآیند، ضروری است که آنها را با توجه به نتایج کمی و هزینه‌های انجام شده در این زمینه، مورد ارزیابی قرار داد. در جدول شماره 2-2، فهرست ابزارهایی که در مراحل گوناگون مدل مذکور استفاده می‌شوند، آمده است.
جدول شماره 2-2 ابزارهای استفاده از فرآیند دانش (منبع: افرازه، عباس، 1384)
مرحله
ابزار
هدف‌های دانش
استراتژی دانش‌ها، آرمان‌های دانش، مدیریت بر مبنای هدف‌های دانش
شناسایی دانش
نقشه‌های دانش واسطه‌های ( دلال‌ها ) انتقال دانش، آشکار سازی، درونی دانش در سازمان
کسب دانش
ویزیتورها ( واسطه‌ها )، موسسات عرضه دانش، خرید و مشاوره استراتژی‌های نسخ برداری شده
توسعه دانش
وصل کننده‌های دانش، سناریو، سمت گیری به سوی مراکز شایستگی
تسهیم دانش
فنون حل مسئله جمعی، مدیریت فضا سازی