مدیریت تصویرپردازی دیگران، تصویرپردازی مثبت

Digital illustration of DNA with scientific background

مدیریت تصویرپردازی دیگران تقاطع ادراکی جالبی است که خودنظارتی، نظریه اسناد و سیاست در سازمان را در برمیگیرد. شاید به همین سبب باشد که در سالهای اخیر مدیریت تصویرپردازی دیگران توجه فعال پژوهشی را به خود معطوف داشته است. کارکنانی که خودنظارتی زیاد دارند و در نتیجه خود را با محیط تطبیق میدهند بیشتر به مدیریت تصویرپردازی دیگران پایبند میباشند تا کسانی که خودنظارتی ندارند و مراقب رفتار و کردار خود نیستند. مدیریت تصویرپردازی دیگران همچنین اِسناد مطلوب رفتارها به درون یا بیرون را در بردارد. برای مثال یک رئیس بانک هنگامی خوب جلوه میکند که هیأت مدیره بانک، موفقیتهای سازمان را به تلاشهای او و مسائل و شکستهای سازمانی را به عوامل خارج از کنترل او نسبت دهند. همچنین مدیریت تصویرپردازی دیگران قطعاً با قلمرو سیاست در سازمان سازگاری دارد به دلیل آنکه بیش از حد بر افزایش منافع شخصی متمرکز است(مندنهال و وایلی4، 1994، ص 611).
2- 3- 12- 2- تصویرپردازی مثبت
چنانچه افراد طالب موفقیت، در همه اوقات نگرش خوشبینی و شادمانی را به نمایش بگذارند و از آزردن دیگران اجتناب ورزند، در آن صورت میتوان گفت به مدیریت تصویرپردازی مطلوب دیگران از خود
______________________________________
1- Morrison & Bies
2- Snyder & Copeland
3- Rao, Schmidt & Murray
4- Mendenhall & Willy
پرداختهاند، به ویژه اگر انگیزه آنان افزایش احتمال به دستآوردن آنچه که در زندگی میخواهند باشد(فانت و فریز1، 1990، ص 142).
مدیریت تصویرپردازی دیگران اغلب به ورطه غیراخلاقی کشیده میشود. یک تحلیل عاملی آماری از تلاشهای نفوذ که روی نمونهای از 84 کارمند بانک صورت پذیرفت، سه دسته از تاتیکهای مدیریت تصویرپردازی مطلوب مقامات عالی از فرد را متمایز میسازد.
تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی مطلوب دیگران از انسان میتواند سه شکل داشته باشد: کارمحور(حسن استفاده از اطلاعات مربوط به عملکرد شغلی خود)، رئیسمحور(ستایش و اظهار لطف و محبت نسبت به رئیس)، خودمحور(جلوه دادن خود به عنوان شخص با صفا و مؤدب). مدیریت تصویرپردازی مطلوب مقامات عالی از خود، برای یک کارمند معمولی ضروری است. مدیریت اندک تصویرپردازی دیگران و پرمشغله بودن مدیران دو عاملی هستند که با هم موجب میشوند برخی از کارهای ارزشمند به هنگام تصمیمگیریهای مربوط به واگذاری شغل، پرداخت و ارتقاء نادیده گرفته شود. از سوی دیگر مدیریت زیاد تصویرپردازی دیگران، این مخاطره را به همراه خواهد داشت که برچسب «حقه بازی» و سایر القاب از جانب همکاران دریافت شود. کارشناسان مدیریت بینالملل هشدار میدهند که «تاکتیک مدیریت تصویرپردازی دیگران، فقط هنگامی اثربخش است که با هنجارهای پذیرفته شده درباره بروز رفتارها همبستگی داشته باشد»(مندنهال و وایلی، 1994، ص 605).
2- 3- 12- 3- تصویرپردازی منفی
در نگاه نخستین، فکر اینکه کسی آگاهانه بکوشد تصویر بد از خود در محیط کار ارائه دهد، نامعقول به نظر میرسد. ولی یک مسیر جدید و جالب پژوهشی در مدیریت تصویرپردازی دیگران، انگیزهها و تاکتیکهای بد جلوه دادن فرد را کشف کرده است. در پژوهشی میدانی از تجربیات کاری دانشجویان رشته بازرگانی در یک دانشگاه شمال غربی آمریکا، بیش از نیمی از آنان مواردی را شاهد بودهاند که اشخاص عمداً خود را در محیط کار بد جلوه میدادند. از این مطالعه چهار انگیزه به دست آمد:
1. اجتناب: کارمند برای اجتناب از انجام کار اضافی، تنیدگی، تحلیل رفتگی، انتقال ناخواسته به واحد دیگر یا ارتقاء، به تصویرپردازی منفی دست میزند.
2. کسب پاداشهای مشهود: کارمند برای دریافت اضافه حقوق، انتقال به واحد مطلوب خود، ارتقاء یا تنزل رتبه مرتکب رفتارهای منفی میشود.
______________________________________
1- Fandt & Ferris
3. اخراج: کارمندی که در پی بیکار شدن، اخراج یا تعلیق باشد تا بتواند حقوق بیکاری یا حقوق بازنشستگی دریافت کند، خود را بد جلوه میدهد.
4. قدرت: کارمندانی که در جستجوی کنترل کارها، سوءاستفاده از شرایط، هشدار دادن به دیگران، انتقامجویی یا ضایع کردن دیگران باشند، نیز به تصویرپردازی منفی از خود در ذهن دیگران میپردازند(بکر و مارتین1، 1995، ص 191).