می 7, 2021

مدیریت دانش، تحلیل عامل تأییدی

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداری (اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی) ناحیه یک شهر بندرعباس به تعداد150 نفر میباشد که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به کار بودند. که این جامعه آماری شامل معاونتهای آموزشی، پرورشی، پشتیبانی و تربیت بدنی و سلامت است.
3-3-2. روش نمونه گیری
روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری تصادفی ساده بود. حجم نمونه پژوهش حاضر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ، 108 نفر برآورد شد. محقق جهت مکفی شدن نمونهها و با احتمال افت آزمودنیها تعداد 120 پرسشنامه را به اعضای هیئت علمی تحویل داد که در مجموع 111 پرسشنامه تکمیل شده به محقق عودت داده شد. بنابراین نمونه پژوهش حاضر شامل 111 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس است.
3-4. ابزار گردآوری داده ها
در مطالعه حاضر جهت جمع آوری دادههای مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد. که شامل پرسشنامههای مدیریت دانش، اخلاق کاری و هوش سازمانی استفاده شد.
3-4-1. پرسشنامه اخلاق کاری
این پرسشنامه توسط پتی (1990) ساخته شده است. این پرسشنامه چهار بعد 1) دلبستگی به کار ، 2) پشتکار در کار ، 3) روابط انسانی ، 4) مشارکت در کار را مورد سنجش قرار میدهد. این پرسشنامه دارای 23 گویه است که بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) هر گویه را مورد ارزیابی قرار میدهد. برای به دست آوردن نمره هر بعد نمرات گویههای آن با هم جمع و نمره آن بعد محاسبه میشود. نمره کلی پرسشنامه اخلاق کاری از جمع ابعاد چهارگانه به دست میآید که حداکثر نمره آن 115 و حداقل نمره آن 23 است. در خصوص روایی این پرسشنامه می توان گفت که این پرسشنامه به دلیل زیر بنای نظری مناسب و تایید خبرگان با تخصص موضوعی از روایی محتوایی لازم برخوردار است (مویدفر ، 1998). همچنین روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی، مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج نشان داد، این ابزار چهار عامل مذکور را در کفایت مورد سنجش قرار میدهد. از سوی دیگر بررسی همسانی درونی این ابزار با استفاده روش آلفای کرونباخ در حد مطلوب مشاهده شد (مویدفر، 1998) که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
جدول 3-1. سئوالات و میزان پایایی مولفههای پرسشنامه اخلاق کاری
مولفه ها سوالات آلفای کرونباخ
دلبستگی و علاقه به کار ۶-۱ 85/0
پشتکار و جدیت در کار ۱۲-۷ 79/0
روابط سالم و انسانی در محل کار ۱۷-۱۳ 87/0