مدیریت دانش، فرایند مدیریت دانش

Leadership concepts with blue paper airplane

محافظت دانش تولید شده به شکل سخت افزاری و نرم افزاری .
عدم رسوخ دانش تولید شده قبل از به کار گیری به خارج از سازمان .
عدم رسوخ دانش ناکارآمد به دانش تولید شده .
2-دسترسی به موقع:
در دسترس بودن دانش تولید شده به شکل نرم افزاری و سخت افزاری در مواقع لزوم .
3- استفاده مجدد:
به کارگیری مدوام دانش تولید شده در قسمتهای مختلیف طراحی ، تولید و نوآوری در سازمان در جهت تحلیل نرفتن آن .
4- به هنگام سازی:
در صورت لزوم بایستی به دانش تولید شده ، اطلاعاتی اضافه یا کاسته گردد (همان منبع ، 2004).
مرحله ششم در مدل مطرح شده اندازه گیری و ارزشیابی دانش می باشد . در این مرحله با استفاده الگوهاو تکنیک های اندازه گیری ، سنجش و ارزیابی به ارزشیابی دانش تولید شده و نقش آن در رقابت پایدار و نوآوری پرداخته خواهد شد . این مرحله بهتر است بصورت ارزشیابی تکوینی در حین تولید تا اجرای دانش نیز به کار گرفته شود ، به طوری که در هریک از مراحل زیر ارزشیابی به عمل آید:
1.ارزشیابی از درک و نگرش نسبت مفهوم دانش و مدیریت آن .
2.ارزشیابی از دانش موجود و دانش مطلوب .
3.ارزشیابی از روشهای به اشتراک گذاشتن .
4.توسعه و نگهداری دانش تولید شده .
5.ارزشیابی از محیط های برون سازمان ( اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ).
6.ارزشیابی از روش ها و رویه های انجام کار .
7.ارزشیابی از فن آوریهای نوین اطلاعاتی (همان منبع ، 2004).
مرحله هفتم در مدل ، بازخورد می باشد . منظور از باز خورد در فرایند تولید دانش ، انعکاس نتایج ارزشیابی و نقاط قوت و ضعف در تولید و توسعه و استقرار دانش به افراد ، گروه ها و مسئولان سازمان می باشد . بازخورد مشخص می کند که تا چه اندازه به دانش مطلوب سازمان نزدیک شده ایم و توانسته ایم شکاف بین دانش موجود و دانش مطلوب را مرتفع سازیم و از طرفی به چه دانش جدیدی نیاز داریم . ایجاد دانش جدید و رسیدن به توسعه پایدار و فن آوری نوین به غیر از به کار گیری افراد مختلف درون و برون سازمان امکان پذیر نمی باشد . به طوری که هرچه دانش تولید شده بیشتر و از کیفیت بهتری برخوردار باشد میزان نوآوری ، خلاقیت و توسعه پایدار در محیط های رقابتی بیشتر می باشد .
محققین جنبه های مختلفی را برای فرایند مدیریت دانش شناسایی کرده اند که در اینجا به برخی از آنها به صورت گذرا اشاره می شود هالسپل و جوشی (2002) در چارچوب خود به کسب ، انتخاب ، درونی سازی و به کارگیری دانش اشاره نموده اند 0
استفاده محدوده از دانش های موجود.
نبود مستندات درخصوص تجربیات به دست آمده از پروژه ها و کارها .