مدیریت دانش، مدلهای هوش سازمانی

منافع ارزش افزوده حاصل از داراییهای نامشهود
Lie bowitz,2006
تمیزدادن مشخصات دانش فرهنگی در محیط های پدیداری متفاوت
Yolles,2005
ظرفیت کی سازمان در حرکت قدرت ذهنی اش و تمرکز این قدرت در رسیدن به رسالت سازمان
Albrecht,2003
افزایش اطلاعات، نوآوری، دانش عمومی و عمل مؤثر بر پایه ایجاد دانش
McMaster,1996
کاربرد مدیریت دانش
لی بوویتس، 1391
*هوش جمعی یا حماقت جمعی
اگر می توانستیم ضریب هوشی بالقوه یک سازمان را از طریق جمع کردن ضرائب هوشی کارکنان آن سازمان بدست آوریم تعداد کمی از سازمانها می توانستند ادعا کنند که ضریب هوشی سازمانی شان برابر جمع ضرائب هوشی کارکنانشان می باشد. هر سازمان ممکن است ازهوش جمعی بالا و یا حماقت جمعی بالا برخوردار باشد . اگر هم افزایی بین اذهان کارکنان ایجاد شود ضریب هوشی بالقوه واقعی سازمان از مجموع ضرائب هوشی کارکنان بیشتر می شود (و این مشابه مفهوم فیزیکی سینتروپی یا همان سینرژی است) و در مقابل اگر ضریب هوشی بالقوه سازمان از مجموع ضرائب هوشی کارکنان کمتر شود مشخص می شود که توان فکری کارکنان به هدر رفته( و این مشابه مفهوم فیزیکی آنتروپی است) برای شیوع حماقت جمعی به هیچ وجه ملزم نیست که کارکنان ناشایسته ویا فاقد هوش (کند ذهن ) باشند گاهی اوقات افراد از روی حسن نیت و با انجام کارهای خوب ممکن است باعث ناتوان شدن یکدیگر شوند. دو نوع حماقت جمعی وجود دارد : آگاهانه و ناآگاهانه در نوع آگاهانه به افراد اجازه فکر کردن داده نمی شود و یا اینکه اعتقادی به آنها ندارند ونوع غیر اگاهانه هنگامی رایج می شود که قوانین و سیستمها تفکر آزادانه و خلاق را برای افراد مشکل و یا غیر ممکن می کند امروزه سازمانهای کمی وجود دارند که انواع فرهنگها ساختار و رهبری مورد نیاز برای تبدیل توان فکری جمعی کارکنان به مزیت رقابتی را دارا باشند. در بیشتر سازمانها به هدر دادن دانش افراد خیلی پیش پا افتاده تلقی می شود به طوریکه این مسئله به یک حقیقت ناخود اگاه در زندگی سازمانی تبدیل شده است. فقدان هدف مشترک ، عداوتها و دشمنی های درونی، سیاستهای درون بخشی، سازمان دهی غلط و…. از جمله عواملی است که باعث به هدر رفتن توان فکری کارکنان می شود.
توان اداره یکپارچه وبهینه پیچیدگی سازمان
توان اداره یکپارچه وبهینه پیچیدگی سازمان
هوش سازمانی
هوش سازمانی
(شکل 2-1)نقش هوش سازمانی در افزایش ضریب موفقیت مدیریت کسب وکار(طاهریان فرد،1389)
2-2-9) مدلهای هوش سازمانی:
تاکنون مدلهای مختلفی برای اندازه گیری منابع دانش بنیان و تعریف قابلیت کاربردها ی آن در سازمان های مختلف ارائه شده است اما اغلب این مدلها در پی اندازه گیری هوش سازمانی با روش هایی مشابه با مدلهای وضع شده مورد استفاده برای اندازه گیری هوش سازمانی و بهره هوشی انسانها بوده اند). mathesou@mathesou, 1998 mendelson@ziegler, 1999)).