مدیریت دانش و نوآوری سازمانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات

تشویق به کارگروهی از طریق ایجاد اهداف و ارزشهای مشارک
پشتیبانی از واحد تحقیق و تویعه فعال که یکی از ضرورت های اساسی برای نهادینه کردن نوآوری است(رسولی، 1389،ص34).
حکایت:
در زمان های قدیم، پادشاهی تخته سنگی را در وسط جاده قرار داده و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را جایی مخفی کرد. بعضی از بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بی تفاوت ار کنار تخته سنگ می گذشتند، بسیار هم غرولند می کردند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم شهر عجب مرد بی عرضه ای است. با این وجود هیچکس تخته را از وسط برنمی دانشت. نزدیک غروب یک روستایی که پشتش بار میوه و سبزیجات بوده یه سنگ نزدیک شد. بارهایش را زمین گذاشت و با هر زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. ناگهان کیسه ای را دید که وسط جاده و زیر تخته سنگ قرار داده سده بود. کیسه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا و یک یادداشت پیدا کرد. پادشاه در آن یادداشت نوشته بود: هر سد و مانعی می تواند یک شانس برای تغییر زندگی باشد.
نکته : در جایی خوانده ام که«قطعه سنگی که مانع راه اشخاص ضعیف و درمانده است در راه انساهای توانمند و صاحبان اراده به منزله پله ای می شود که آنها را به طرف ترقی و تعالی سوق می دهد» (محمد کیا و همکاران, 1386, ص56).
2-19- پیشینه پژوهش
در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی در مورد سبک های تفکر انجام شده و رابطه آن با متغییرهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
پژوهشی که توسط هاشمی و همکاران با موضوع بررسی ارتباط بین انواع سبک تفکر با خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهرستان لامرد با جامعه آماری 110 نفر از مدیران ندارس شهرستان لامرد که 90 نفر نمونه بصورت تصادفی طبقه ای انجام شده که نتایج نشان داده که افراد نمونه, بیشتر سبک های تفکر تحلیل گر و آرمان گرا را ترجیح داده اند و کمتر از از سایر سبک ها استفاده کرده اند و همچنین بین سبک تفکر مدیران مدارس با نوآوری رابطه معناداری وجود داردو سبک نفکر عمل گرا بیشترین پیش بینی کننده نوآوری سازمانی است.
در پژوهشی دیگر با عنوان رابطه ی سبک تفکر با نوآوری سازمانی مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شیراز که توسط علی کشتکار, فاطمه محبتی, سید پوریا هدایتی, آمنه روش فرد به صورت مقطعی و از نوع توصیفی – تحلیلی انجام شده که با جامعه 12 بیمارستان و تعداد نمونه84 نفر از مدیران ارشد و میانی انجام شده و روش نمونه گیری بصورت سرشماری بوده که نتابج بدست آمده ارتباط ضعیفی معنی داری بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی نشان داده و سبک تفکر عمل گرایی بیشترین رایطه را با نوآوری سازمانی داشته است.
در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین انواع سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز توسط عبدالرسول زارعی انجام شده که تعداد 160 مدیر براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – سهمیه ای انتخاب شدند و نتایج آن نشان داد که بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران رابطه معنی دار وجود دارد و سبک عمل گرا بیشترین رابطه را با نوآوری سازمانی دارد و افراد نمونه بیشتر تحلیل گر و ارمانگرا را ترجیح داده و کمتر از سبک تفکر عمل گرا و ترکیبی استفاده می شود.
فرناز کشاورز ارشدی, سوزان امامی پور و مریم مظاهری کلهرودی با موضوع تاثیر سبک های تفکر و جنسیت بر هوش هیجانی را بررسی کرده اند که تعداد380 دانشجوی دختر و پسر را با روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای انتخاب و مورد آزمون قرار گرفته ونتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و سبک تفکر دانشجویان رابطه وجود دارد و سبک های تفکر , هوش هیجانی را پیش بینی را می کند و بین سبک تفکر دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد در حالیکه هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت معناداری ندارد.
در پژوهسی با عنوان رابطه سبک تفکر مدیران و دام های زمان که توسط مسعود پورکیانی و فاطمه شاهیلو که به سیوه توصیفی از نوع همبستگی که 95 نفر از مدیران سازمان و نواحی یک و دو آموزش و پروش کرمان بوده که یافته های این پژوهش نشان داد که میان سبک های تفکر و دام های زمان را تایید و بین سبک تفکر و دام های زمان همبستگی وجود دارد.
در پژوهشی دیگر مهدی ابوالقاسمی نجف آبادی, فرهاد نظری فر, هادی کمالی, تورج حسینی هفشجانی به بررسی رابطه بین کارکرد سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران پرداخته اند که نمونه 136 نفره از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شوند و یافته ها از طریق پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر و فرم خود گزارشی پیشرفت تحصیلی جمع آوری و سپس از طریق همبستگی پیرسون, رگرسیون چند گانه و T مستقل تحلیل شد و نبایج به دست آمده نشان داد که بین کارکرد سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین , نتایج به دست آمده حاکی از این بود که فقط در سبک اجرایی پیشرفت تحصیلی تبیین شده و در سبک تفکر اجرایی زنان و در سبک تفکر قضایی مردان به طور معناداری در سطح بالاتری قرار دارند.
پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر سبک های تفکر بر میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط تورج حسینی هفشجانی,بهرام صالح پور انجام شده با جامعه آماری این پژوهش تمامی دانش آموزان سال سوم هنرستان چهارمحال بختیاری است که در حال کذراندن درس مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند به حجم358 نفر که از کل حجم
جامعه به عنوان نمونه استفاده شده.و داده ها با استفاده از روش آمارتوصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان داده که سبک تفکر اجرایی, قضایی, قانونگذارانه بر میزان یادگیری مبانی فناوری اطلاعات و ارتباطات موثر است.
در پژوهشی دیگر توسط ضرغام قلندری, اعظم رفیعی, محمد امین رودینی با موضوع بررسی رابطه بین سبک تفکر و نوآوری سازمانی مدیران مدارس شهرستان گچساران انجام شده که با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- سهمیه ای تعداد120 نفر انتخاب شده و تجزیه وتحلیل نتایج نشان داد هیچ یک از سبک های تفکر نمی تواند نوآوری سازمانی را پیش بینی کنند هیچ یک از سبک های تفکر نمی تواند بع فرهنگی نوآوری سازمانی را پیش بینی کنند حداقل یکی از متغییر های سبک های تفکر می توانند بعد ساختاری نوآوری سازمانی را پیش بینی کندو همچنین هیچ یک ار سبک های تفکر نمی تواند بعد انسانی توآوری سازمانی را پیش بینی کند و بین سبک تفکر مردان و زنان تفاوت معنا داری وجود ندارد.
آمنه السادات کاظمی و سونیا پی سالکده به بررسی رابطه ی بین میزان هوش هیجانی و نوع سبک های تفکر با جامعه آماری کل دانشجویان رشته های فنی دانشگاه آزاد شهر تهران که 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب پرداخته اند که نتایج بررسی فرضیه های پژوهش به قرار زیر است. بین نمرات هوش هیجانی و نمرات کارکرد های قضاوتگر سبک های تفکر معنادار می باشد.
بین نمرات هوش هیجانی و نمرات کارکرد قانونگذار سبک های تفکر معنهدار می باشد.
بین نمرات هوش هیجانی و نمرات کارکرد اجرایی سبک های تفکر معنادار می باشد
بین نمرات هوش هیجانی و نمرات گستره ی درونگر سبک های تفکر معنادار می باشد.
بین نمرات هوش هیجانی و نمرات گستره ی برون نگر سبک های تفکر معنادار می باشد.
ارتباط سبک های تفکر با سازگاری تحصیلی در دانشجویان پرستاری عنوان تحقیقی است که حیدر علی زراعی و مالک میر هاشمی و حسن پاشایی انجام داده اند با شامل 65 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد واحد خوی که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سبک های تفک قضایی, اجرایی, سلسله مراتبی, آزاداندیش, بیرونی, و سبک های نوع اول ارتباط مثبت و معناداری و سبک تفکر آنارشی ارتباط منفی معنادار با سازگاری تحصیلی دارند. نتایج به دست آمده از رگرسیون چندگانه نشان داد سبک های تفکر نوع اول به صورت مثبت و سبک های تفکر نوع سوم به شکل منفی پیش بینی کننده سازگاری تحصیلی هستند و در مجموع4/20 درصد از واریانس سازگاری تحصیلی براساس این سبک های تفکر قابل تبین است.
در مورد نوآوری سازمانی تحقیقاتی نیز انجام شده و رابطه آن متغییرهای مختلق بررسی شده است که به موارد زیر اشاره می شود.
غلامرضا طالقانی, علی انوری, لیلا افتخاری پژوهشی در مورد رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی انجام داده اند که در یک شرکت بیمه با مجموع 180 کارشناس که 86 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند که نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که شاخص های خلق دانش, حفظ دانش, انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطه معناداری داری دارند بیشترین میزان ضریب همبستگی در خصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغییر کاربرد دانش و کمترین میزان همبستگی مربوط به حفظ دانش بوده.
زهرا توانگر در پژوهشی بررسی تحلیلی رابطه بین سبک های تفکر و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز با جامعه آماری شامل تمام مدیران دبیرستان شهر شیراز انجام داده که تعداد120 نفر را به روش تمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده است در این پژوهش از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی برای گروههای مستقل استفاده شده است و نتایج آم حاکی از این بود که : از نه سبک تفکرمورد بررسی همه, به استثنای سبک قضاوتگر ,با عملکردشان رابطه همبستگی معنادار در سطح05/0 تا01/0 دارند یعنی همه, به جز سبک تفکر قضاوتگر, سبک تفکرشان را در عملکرد روزانه اعمال می کنند.
در پژوهشی دیگر که توسط سمانه ناطقیان با موضوع پیش بینی خلاقیت از سبک های تفکر در دانشجویان انجام شده که جهت جمع آوری اطلاعات لازم از شرکت کنندگان به تعداد 165 دختر و 182 پسر خواسته شد تا پرسشنامه سبک تفکر را تکمیل کنند و به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده کرده اند و یافته ها نشان داد سبک های تفکر قانونگذار,کل نگر, سلسله مراتبی و آزاداندیش می تواندند نمرات خلاقیت بالاتری پیش بینی نماید.
سوسن بهرامی, سعید رجایی پور, تقی آقا حسینی, حسنعلی بختیار نصرآبادی و محمد حسین یار محمدیان در پژوهشی با عنوانتحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی انجام دادند که شامل 492 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه دولتی اصفهان به عنوان نمونه انتخاب کردند در این پژوهش از آزمون کالموگروف اسمیرنف بک متغییری برای بررسی نرمال بودن نمرات,ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغییر ها, رگرسیون چندگانه, تحلیل واریانس,تحلیل کواریانس و بن فرونی برای بررسی فرضیه ها استفاده شد براساس یافته های تحقیق میانگین نمرات سرمایه انسانی, سرمایه ساختاری, سرمایه رابطه ای, نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاه های دولتی کمتر از حد متوسط بود. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه سرمایه انسانی, سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری و همچنین
با نوآوری فنی معنادار است. از طرفی بین نظرهای اعضا در خصوص رابطه سرمایه انسانی,سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری و نوآوری فنی برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنادار وجود داشت.

نوشته ای دیگر :
تعریف کلاهبرداری سنتی و اینترنتی