مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی، روش تجزیه و تحلیل داده

(Saragih, 2012Matsuura, 2008; Sanjaya and). که به عنوان متغیرکنترلی به این شرح محاسبه می شود:
PreAEMUIit = UIit – Amit
و در محاسبه آن، UIit سود پیش بینی نشده )تفاوت سود خالص سال جاری و سود خالص دوره قبلی) است. سطح سود قبل از مدیریت اقلام تعهدی در تصمیم گیری مدیر برای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اثرگذار است وبه همین خاطر این متغیر در مدل وارد می شود.
RMit = بیانگر هر کدام از شیوههای دستکاری فعالیتهای واقعی (مدیریت سود) به عنوان متغیرکنترلی است؛ یعنی یکبار به جای آن جریان نقد عملیاتی غیرعادیR-CFO) ، باقیمانده مدل2) و بار دیگر هزینههای اختیاری غیرعادی( R-DisEx، باقیمانده مدل3) قرار گرفته است.
و مدل به طور جداگانه تخمین زده می شود.
= LEVit معرف رشد شرکت(درصد رشد فروش)، هستند که براساس تئوری اثباتی حسابداری و باتوجه به پژوهشهای قبلی و به عنوان دیگر متغیرهای کنتری وارد مدل شده است.
GROWTHit = معرف اهرم مالی به عنوان متغیر کنترلی مدیریت سود(نسبت بدهیها به داراییها)
Sizeit (MVALit) = اندازه شرکت ارزش دفتری داراییهای شرکت i در سال t
εit = جزء اخلال
3-9-2 مدل ازمون فرضیه دوم
AMit= β0+ β1PreAEMUIit + β2RMit+ β4GROWTHit+ β5 ASSINit + β6 ΔOIPSit + εit
ASSINit = سودهرسهم حاصل از فروش داراییهاو سرمایگذاریهای شرکت i در سال t بعنوان متغیر کنترلی زمانبندی
ΔOIPSit = سود عملیاتی هر سهم شرکت i در سال t نسبت به سال t-1 بعنوان متغیر کنترلی زمانبندی
3-10- روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادهها محقق باید آنها را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیههایی بپردازد که تا این مرحله پژوهش او را یاری کردهاند، تا پاسخی برای پرسشهای پژوهش بیابد. تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههای گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند، دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و روشهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها به عهده دارند.
3-10- 1- تحلیل توصیفی دادهها
شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به منظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین میشوند. میانگین به عنوان مهمترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین شاخصهای پراکندگی محاسبه خواهد شد، انحراف معیار نیز پراکندگی دادهها را نشان میدهد. این اقدام به منظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت میگیرد.
3-10-2- همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل آماری که برای برآورد و پیش‌بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است که برای تعیین میزان رابطه بین متغیرها و تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بکار برده می‌شود.
تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است را اندازه‌گیری کرد. موضع همبستگی با بحث درباره دو معیار ضریب همبستگی(r) و ضریب تعیین (R2) به صورت زیر دنبال می‌شود (آذر، 1383، 182).
3-10-3- ضریب همبستگی
ضریب همبستگیریشه دوم ضریب تعیین است که می‌تواند مقادیری بین 1- و 1+ را به خود گیرد. علامت آن همان علامت شیب خط رگرسیون است یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت، و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی خواهد بود و اگر شیب خط رگرسیون صفر باشد، ضریب همبستگی نیز صفر است.