میزان پایبندی به اهداف نیازمند تصریح یک سازوکار تعهد و پاسـخ دهـی اسـت. در غیـابسازوکار فوق، اعتبار و مقبولیت سیاستگذار مورد خدشه قرار گرفتـه و عـدم پاسـخگویی بـه انحرافـاتحاصل نسبت به اهداف، از دید عموم نوعی عدم کارایی نظـام سیاسـتگذاری تلقـی مـی گـردد. روی برگرداندن عاملان اقتصادی از تصمیمات بلندمدت و عکس العمل مغایر بـا آنچـه سیاسـتگذاران انتظـاردارند نهایت ًا رشد اقتصادی را تحدید و بیثباتی تورم را دامن خواهـد زد. بـ راین اسـاس ایجـاد حـداقلشفافیت در سیاستگذاری میتواند فرایند نیل به اهداف کلان اقتصادی را تـسهیل نمایـد. سیاسـتگذارپولی بر این اساس میبایست نسبت به پایبندی به هدف تورم و میزان پاسخگویی نسبت به اهـداف بـادولت و مجلس به توافق لازم دست یابد و بطور شفاف علل انحراف از هدف تـورم را بـه اطـلاع عمـومبرساند. گرچه این مکانیزم برای کشورهایی که دارای رژیم هدفگذاری تورم نمی باشند تعهدی الزام آورنیست لیکن بانکهای مرکزی اغلب کشورها برای حفظ اعتبار سیاستهای پولی خـود نیازمنـد همراهـیعموم می باشند.
رژیم حاکم بر سیاستهای پولی کشور در ادوار گذشته مبتنی بر هدفگذاری پولی بوده است.
به دلیل وجود محدودیتها و قیود سیاستی و عدم تامین پیشنیازهای لازم، اجـرای کامـل نظـام پـولیمبتنی بر هدفگذاری تورم در ایران در حال حاضر مهیا نمیباشد. براین اساس اهداف پولی نظیـر رشـدنقدینگی و یا حجم پول براساس اهداف تورم، رشد اقتصادی و با لحاظ کردن قیود مالی دولـت تعیـینخواهد شد . در این کتاب نوعی قاعده پولی برای بانک مرکزی ایران طراحی گردید تا برای اولین مرتبهبه مرحله آزمون و تصحیح خطا قرار گیرد. هدف از استخراج این قاعده رفتاری ایجاد ساز و کاری برایتعدیل اهداف قابل دسترس و معتبر پولی است تا ضمن حفظ اعتبار مقام پولی از حیث دسترسـی بـهاهداف رشد نقدینگی ، اهداف تورم و رشد اقتصادی نیز تامین گردند.
پیشینه تحقیق
جنسن (1986) اظهار داشت که در شرکت هایی با جریان نقد آزاد بالا و رشد کم اغلب مدیران ترغیب می شوند که وجوه مذکور را در فعالیت هایی به کار گیرند که لزوما به حداکثرسازی ارزش سهامداران منتج نمی شود.
جاگی و گول (2000) در تحقیق خود رابطه مستقیمی را بین مدیریت سود و جریان های نقدی آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم پیدا کردند. آنها معتقدند طبق نظریه جنسن در چنین شرکت هایی، به جای این که مدیران جریان های نقد آزاد را بین سهامداران توزیع نمایند اقدام به سرمایه گذاری وجوه مذکور در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی می کنند که این امر باعث پایین آمدن ارزش بازار شرکت می گردد. لذا مدیران چنین شرکت هایی سعی می کنند وضعیت موجود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود تعدیل کرده و به برخی منافع شخصی خود نایل شوند.
چانگ وهمکاران(2005) با مشاهده اطلاعات 22576 شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال های 1984 تا 1996 رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد را در شرکت های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکت های با جریان های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می کنند تا سود های کم و زیان های حاصل از سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.
یودیانتی (2008) در تحقیقی با استفاده از 150 شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می دهد که با 95 درصد اطمینان، تغییرات جریان های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهامداران ارتباط معنا داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهامداران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان، مدیریت سود در سطح کل نمونه و در سطح جریان های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران می شود.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه
پژوهش را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران، 1381).
یکی از مهم‌ترین مراحل پژوهش‏ها علمی انتخاب روش پژوهش متناسب با پژوهش است. منظور از انتخاب روش انجام پژوهش این است که مشخص کنیم، چه روش پژوهشی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش پژوهش بعهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح پژوهش حساسیت لازم را به عمل آورد ( خلیلی، 1378).
به سخن دیگر هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای مورد نظر کمک کند. (نادری، 1375)
در این فصل تلاش شده است روش دستیابی به هدف پژوهش که بررسی رابطه بین حجم نقدینگی و بازده سهام در  شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تشریح گردد.
روش پژوهش و انواع آن
از لحاظ جهت‌گیری، پژوهش می‌تواند سه نوع متفاوت باشد. گاهی هدف پژوهش، حل یک مشکل متداول و معمول در محیط کار است و گاهی هدف پژوهش، افزودن به مجموعه کلی دانش در یک حوزه خاص است و گاهی اوقات هدف پژ
وهش بررسی اثرات پیشنهادی پژوهش‏ها کاربردی است. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافتههایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام می‌شود، چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده می‌شود. اما زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مشکلات خاصی که عموما در محیطهای سازمانی اتفاق می‌افتد و چگونگی حل آنها انجام می‌شود، پژوهش بنیادی یا پایه‌ای نامیده می‌شود. هم چنین این گونه پژوهش‏ها را پژوهش محض نیز می‌نامند. یافته‌های حاصل از این نوع پژوهش در ایجاد دانش در حوزه های مختلف مدیریت کمک می‌کنند. وقتی پژوهشی برای بررسی اثرات توصیه‌های پژوهش‏ها کاربردی انجام می‌شود آن را پژوهش ارزیابی می‌نامند (دانایی فرد ، 1383).
بر مبنای هدف، پژوهش‏ها در سه دسته جای می‌گیرند؛ اکتشافی، توصیفی و یا آزمون فرضیه. زمانی یک پژوهش به صورت اکتشافی انجام می‌شود که در مورد وضعیتی که با آن روبرو هستیم اطلاعات و آگاهی زیادی نداریم یا اطلاعاتی در مورد اینکه چگونه مسائل مشابه یا موضوعات پژوهشی در گذشته حل شده اند در اختیار نداریم. بررسی توصیفی به منظور تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرها در یک وضعیت انجام میشود. مطالعاتی که متضمن آزمون فرضیه است، معمولا تلاش می‌کنند تا ماهیت روابط خاصی را تبیین کنند یا تفاوتهایی بین گروهها یا استقلال دو عامل یا بیشتر در یک وضعیت را تبیین کنند. (دانایی فرد ، 1383)
از لحاظ افق زمانی، پژوهش‏ها در دو دسته قرار می‌گیرند ؛ مقطعی و دوره‌ای(چندمقطعی). در بررسی مقطعی داده‌ها یکبار در طی یک دوره به منظور پاسخ به پرسش جمع‌آوری می‌شود. در حالی که در بررسی‌های دوره‌ای محقق ممکن است بخواهد افراد یا پدیده‌ها را در چندین برهه زمانی به منظور پاسخ به یک پرسش مورد بررسی قرار دهد.
پژوهش منجر به پایاننامه حاضر از لحاظ نوع هدف، جزو پژوهشهای کاربردی به حساب میآید، زیرا این پژوهش تئوریهای آزموده شده در جوامع دیگر را برای شناسایی و حل مسائل در جامعهی آماری خود بررسی و تجزیه و تحلیل کرده است. با توجه به اینکه در این پژوهش سعی می‏شود تا روابط میان عوامل (متغیرهای) دست کاری نشده کشف شـود. این پژوهش، یک پژوهش تحلیلی- توصیفی است. همچنین این پژوهش از نوع پژوهش‏های مقطعی است که در آن داده‌ها در طی یک دوره مشخص جمع‌آوری می‌شوند.