مدیریت منابع انسانی، آمیخته بازاریابی

Abstract science fiction or future technology background - computer-generated 3d illustration. Fractal art: diagonal inclined hall or glass room with light effects.

جدول2-5) مقایسهی آمیختهی بازاریابی درونی و آمیختهی بازاریابی بیرونی
آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی درونی
محصول
در سطح زیربنایی: شغل
در سطح استراتژیک: ارزشها و نگرشها
در سطح وظیفهای: سنجههای عملکرد جدید، راههای جدید در مدیریت مشتری
قیمت
هزینه روانشناختی یادگیری روشهای جدید کار
ترفیع/ ارتباطات
انگیزش کارکنان و اثرگذار بر نگرشهای کارکنان
توزیع
جلسه و کنفرانس
بخش بندی بازار
ساختارهای سازمانی، وظیفهای و دپارتمانها
تحقیق بازار
بررسی نگرشها، بررسی میزان رضایت کارکنان
تفاوت اصلی این دو ناشی از این واقعیت است که تمرکز بازاریابی درونی بر بازار درونی و تمرکز بازاریابی بیرونی بر مشتریان بیرونی و بازار بیرونی میباشد. از اجزای اصلی آمیختهی بازاریابی بیرونی محصول میباشد. در بازاریابی درونی محصول در سه سطح زیربنایی، استراتژیک وظیفهای قابل بررسی است. محصول در بازاریابی درونی در سطح زیربنایی، شغل میباشد که بیشتر نویسندگان نیز این سطح را در نظر گرفتهاند. در سطح استراتژیک محصول شامل ارزشها و نگرشهایی است که در سازمان وجود دارد و در سطح وظیفهای شامل سنجههای عملکردی جدید و راههای جدید در مدیریت مشتری را شامل میشود. عنصر دیگر در آمیخته بازاریابی بیرونی قیمت میباشد که در بازاریابی درونی به آن هزینهی روانشناختی یادگیری روشهای جدید کار میباشد. عامل مهم دیگری که در بازاریابی بیرونی بسیار مهم میباشد، ترفیع(یا ارتباطات) میباشد. این مهم در بازاریابی درونی به انگیزش کارکنان و تاثیرگذاری بر نگرشهای کارکنان اطلاق میشود. ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی درونی بسیار مهم میباشد. اگر کارکنان انگیزه لازم را نداشته باشند یا نگرشهای آنان هماهنگ با فلسفهی وجودی سازمان یا ارزشهای سازمان نباشد، سازمان دچار انحراف و گسستگی خواهد شد. بنابراین جز ترفیع یا ارتباطات در بازاریابی درونی بسیار حیاتی و ضروری میباشد جز دیگر بازاریابی بیرونی توزیع میباشد. توزیع در بازاریابی درونی بخش بسیار مهمی میباشد. جلسات، کنفرانسها، سمینارها و ملاقاتهای رو در رو از آن جملهاند. توزیع میتواند جهت بیان اهداف، استراتژیها و همچنین جهت مشارکتدادن کارکنان در فرآیند تصمیمگیری بکار گرفته شود(رایج، 1389)
2-2-3-9 رویکردهایی نسبت به بازاریابی داخلی:
گرونروس بیان میکند که فرایند بازاریابی به چهار بخش تقسیم میشود:
شناخت و درک از بازار و مشتریان فردی
انتخاب موقعیتهای مناسب و بخشهای بازار و مشتریان
انتخاب برنامهها و فعالیتها برای برنامهریزی و اجرا
آماده کردن سازمان جهت اجرای این برنامهها(بازاریابی درونی)(گومسون، 1987، 351).
گرونروس بخش چهارم یا بازاریابی درونی را بسیار حیاتی دانست. او بیان میدارد که زمانی که فعالیتها و برنامهها در درون سازمان پذیرفته شود آن وقت این برنامه برای مشتریان خارجی میتواند به خوبی اجرا و به موفقیت دست پیدا کند .شاید این ابهام به وجود آید که بازاریابی درونی همان مدیریت منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی و بازاریابی درونی مفاهیم یکسانی نیستند، گرچه مشترکات زیادی را دارا میباشند. مدیریت منابع انسانی ابزارهایی را ارائه مینماید که در بازاریابی درونی مورد استفاده قرار میگیرد از قبیل آموزش، استخدام و برنامهریزی مسیر شغلی اما بازاریابی درونی رهنمودهایی را در جهت چگونگی استفاده از این ابزارها ارائه مینماید(گرونروس، 2000، 351).