بنابراین نیاز و ضروری است تا علاوه بر توجه و بهبود فرآیندهای داخلی سازمان، به محیط بیرونی سازمان شامل : رقبا، مشتریان و بازاریابی و … توجه بالاتری را داشت. در پژوهش حاضر نیز برای نائل شدن به عملکرد بهینه در شرکت لوله صفا سعی می‌شود تا به کارگیری دو سیستم مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی و عملکرد آثار هر یک از آن‌ها بر یکدیگر، شاهد بهبود فرآیندهای داخلی و بیرونی شرکت باشیم تا این شرکت بتواند در محیط رقابتی و نیاز روزافزون جامعه به لوله، محصولات خود را با کیفیت بالاتر و بهتر، روانه بازار نماید.
1- 3- پیشینه تحقیق :
1- 3-1- تحقیقات داخلی :
1 – 3 – 1 – 1 – تحلیل شکاف مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع در مؤسسات خدمات درمانی در محیط فازی. ( حسین صیادی‌تورانلو و رضا جمالی، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، زمستان 1387، شماره چهارم، صفحات 67 – 57 ).
1 – 3 – 1 – 2 – تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد سازمانی به واسطه بازار محوری. ( دکتر آذر کفاش‌پور و دکتر احمد زنده‌دل، پژوهش‌نامه اقتصاد و کسب و کار، سال اول، شماره 1، تابستان 1389 ).
1 – 3 – 1 – 2 – بررسی نقش یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی در تعیین عملکردهای کیفیت و نوآوری. ( حسن فارسیجانی، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 4، تابستان 1389، صفحات 136 – 117 ).
1 – 3 – 1 – 3 – مدیریت کیفیت جامع و جنبه‌های تجربی، نظری و عملی آن. ( دکتر ابوالحسن فقیهی، نشریه دانش مدیریت، سال دوازدهم، شماره 44 – بهار 1387، صفحات 61 – 28 ).
1 – 3 – 1 – 4 – ارائه مدلی برای تعیین سطح تعهد و پذیرش مدیریت کیفیت جامع. ( دکتر محمد مهدوی و دکتر غلامرضا جلالی‌نائینی، نشریه مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحات 162 – 143 ).
1 – 3 – 2 – تحقیقات خارجی :
1 – 3 – 2 – 1 – در پژوهشی که در سال 2009 توسط Hommer, M.an champy, J صورت گرفت مقوله مدیریت کیفیت جامع از ابعاد مختلف نظیر بازاریابی و … مورد بحث قرار گرفت. در این مقاله، مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق به دیدگاه متناسب به منظور پیشرفت و بهبود فرآیندهای کسب و کار دست یابند.
1 – 3 – 2 – 2 – در سال 2011 Daniel. Prajogo, Amirik, S.Sohal ، در پژوهشی ضمن بررسی موضوع مدیریت کیفیت جامع در رابطه با خدمات بازاریابی، موضوع را بسط داده و ارتباط این دو مقوله را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
1 – 3 – 2 – 3 – در سال 1931، دکتر شورات کتابی با عنوان « کنترل اقتصادی کیفیت محصولات صنعتی » را منتشر کرد. در این کتاب، کنترل کیفیت آماری مطرح شد.
1 – 4 – خلاصه چارچوب نظری تحقیق :
محقق با بررسی و مطالعه پژوهش‌های انجام شده در گذشته و با بهره‌برداری از نظریات و نتایج علمی تحقیقات صاحب‌نظران، اندیشمندان و دانشمندان علم مدیریت موفق به تشکیل مدل زیر که به عنوان چارچوب نظری این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، گردیده است :
آموزش کارکنان
حمایت مدیران عالی سازمان
کار تیمی
مدیریت اقتضایی متمرکز بر نیاز مشتریان
مدیریت کیفیت جامع
1-5- اهداف تحقیق :
هدف اصلی:
شناسایی و بهبود عملیات مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بازاریابی در شرکت مورد مطالعه.
اهداف فرعی :
شناسایی و بهبود وضعیت مدیریت اقتضایی متمرکز بر نیاز مشتریان و عملکرد بازاریابی در شرکت مورد مطالعه.
شناسایی و بهبود وضعیت کار تیمی در شرکت مورد مطالعه.
شناسایی و بهبود وضعیت حمایت مدیران عالی سازمان و عملکرد بازاریابی در شرکت مورد مطالعه.