مراحل ارزشیابی آموزشی، یادگیری

9-2جایگاه و نقش ارزشیابی در برنامه آموزش و یادگیری فرآیند مدار…………………………………………………………………………….24
10-2مراحل ارزشیابی آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………….25
1-10-2مرحله ی طراحی………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-10-2مرحله ی فرآیندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………25
3-10-2مرحله ی فرآورده ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….26
11-2استانداردهای ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26
1-11-2استانداردهای اخلاقی و قانونی……………………………………………………………………………………………………………………….26
2-11-2استانداردهای کارآوری و سودبخشی……………………………………………………………………………………………………………….26
3-11-2استانداردهای قابلیت اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………27
4-11-2استانداردهای صحت و دقت………………………………………………………………………………………………………………………….27
12-2استانداردهای توانایی های حرفه ای معلمان………………………………………………………………………………………………………….27
13-2انواع ارزشیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
1-13-2دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به زمان و اهداف استفاده از آنها………………………………………………………………..28
1-1-13-2ارزشیابی آغازین یا سنجش آغازین……………………………………………………………………………………………………………..28
2-1-13-2ارزشیابی تکوینی………………………………………………………………………………………………………………………………………30
3-1-13-2ارزشیابی پایانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………33
2-13-2دسته بندی ارزشیابی آموشی با توجه به ملاک مورد استفاده………………………………………………………………………………..35
1-2-13-2ارزشیابی وابسته به ملاک…………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-13-2ارزشیابی وابسته به هنجار………………………………………………………………………………………………………………………….36
3-13-2دسته بندی ارزشیابی آموزشی با توجه به موضوع ارزشیابی………………………………………………………………………………..36
1-3-13-2ارزشیابی از دانش آموزان و دانشجویان………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-13-2ارزشیابی از برنامه درسی و مواد آموزشی…………………………………………………………………………………………………….37