مزایای فناوری اطلاعات، تعریف فناوری اطلاعات

White arrows on black background

3.انجمن فناوری اطلاعات آمریکا،فناوری اطلاعات را مطالعه،طراحی،گسترش و توسعه،اجرا،پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی رایانه ای تعریف نموده است. مطابق این تعریف فناوری اطلاعات به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار بانک اطلاعاتی ،شبکه های نرم افزاری و دیگر ابزارهاست.
4.برخی از افراد فناوری اطلاعات را مترادف با سیستم های اطلاعاتی به کار می برند و یا حتی به عنوان یک مفهوم گسترده ترکه دربرگیرنده چندین سیستم اطلاعاتی کاربران مدیریت است در نظر می گیرند(قلی پور،1380،ص131)
2-2-1-2) اهمیت فناوری اطلاعات
در سال های اخیر صنعت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عوامل بازار در سرمایه گذاری توسعه ای در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته به گونه ای که آن را نه به عنوان ابزار توسعه بلکه به عنوان محور توسعه قلمداد می کنند.توجه به این صنعت به دلیل ماهیت اقتصادی صرف آن نبوده بلکه فناوری اطلاعات نقش فزاینده ای در تسهیل ارتباطات دارد.فناوری اطلاعات باعث شکل دهی انقلاب اطلاعاتی در جهان شد و چهارچوب کلاسیک توسعه را از سرمایه محوری به دانش محوری تغییر داده است(قلی پور،1380،ص129)
در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان های الکترونیک تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغولند. علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند.به گفته یکی از مدیران شرکت مایکروسافت هر زمان احساس شکست کردیداز مشتریان خود سؤال کنید و همکاری آنها را در پیشبرد اهداف سازمان کمک بگیرید(فیاضی،2007)
در عصر اطلاعات بر عکس عصر صنعت که کارها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در مجل کار ضروری بود،کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی وو به عنوان عضوی از یک تیم مدیریت به انجام می رسد. در بعد ساختار فیزیکی ،عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک و منعطف حکایت دارد(وارث،1384،ص124)
با توجه به رشد و توسعه همه جانبه فناوری اطلاعات و نفوذ آن در سطوح مختلف سازمان ها،لزوم کاربرد برنامه های راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش نمایان می شود. این طرح ها جهت برخوردی نظام مند با مقوله سرمایه گذاری و کسب نتایج بهتر در این حوزه،طراحی،تدوین و پیاده سازی می شوند. از این رو استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات به عاملی کلیدی برای سازمان ها جهت کسب مزیت رقابتی و همچنین هم راستا نمودن استراتژی های فناوری اطلاعات با اهداف سازمانی،تبدیل شده است(مانیان و دیگران،1387،ص84)
2-2-1-3) مزایای فناوری اطلاعات
برخی مزایای فناوری اطلاعات به صورت زیر بیان شده است:
1. بهبود عملیات سازمان
2.توانایی انجام محاسباتی که قبلا” میسر نبوده است.
3.کاهش فعالیت ها و کارهای دفتری
4.بهبود کیفیت و دقت کارها
5.بهبود تصمیم گیری
6.ارتباطات و هماهنگی بیشتر در سطح مؤسسه
7.بهبود خدمات مشتریان
8.ایجاد پیوند بین مشتریان و تدارک کنندگان کالا
9.کاهش زمان فرآیند کار
10.پشتیبانی از استراتژی های سازمان