مزایا و معایب تبلیغات، یادگیری

2- متغیرهای جغرافیا شناختی (فاربی، 1386 ، ص 56 ): در این سیستم مخاطبان بر مبنای مناطق جغرافیایی و ارزشهای حاکم بر منطقه طبقه بندی میشوند. قرار گرفتن افراد در گروههای جغرافیایی،قابلیت پیش بینی رفتار را فراهم میسازد.
-3 متغیرهای روانشناختی: تنها با توجه به محل سکونت مخاطبان، امکان پیش بینی رفتار آنها وجود ندارد بلکه باید در دسته بندی مخاطبان طرز تفکر، الگوهای زندگی و رفتاری آنها را هم لحاظ نمود.(ابراهیمی، 1386 ، ص 86(.
4- فراوانی اهمیت: شاید به جرأت بتوان عنوان نمود مهمترین عامل در دسته بندی مخاطبان فراوانی اهمیت آنها یا در واقع میزان خرید آنها میباشد (فاربی، 1386 ، ص 56 ).
با توجه به قانون80 /20 پارتو تمام مشتریان ارزش یکسانی برای شرکت ندارند. بودجه تبلیغات میبایست بر مبنای ارزش مشتریان تخصیص یابد.
انتخاب رسانه :
هدف مدیران تبلیغات در انتخاب رسانه آن است که با استفاده از ابزار مناسب به صورت مؤثّر و اثربخش به مشتریان بالقوه در بازار هدف دسترسی پیدا کنند.
در مرحله شناسایی انواع رسانه، رسانه های در دسترس بازار هدف شناسایی میشود که میتواند مشتمل بر رسانه های دیداری و یا شنیداری باشد. در مرحله دوم از میان رسانه های شناسایی شده باید یک لیست از رسانه هایی که برای رسیدن به اهداف طراحی شده کارآیی بیشتری دارند انتخاب گردد و در مرحله سوم با توجه به نقاط ضعف و قوت هر یک از رسانه های کاندید شده و اولویتهای مورد توجه شرکت اقدام به حذف گزینه ها نمود. تا در نهایت یک یا چند رسانه از میان رسانه های کاندید شده انتخاب گردد. در مرحله بعد باید مشخص شود برای دستیابی به اهداف چه میزان از فضای رسانه ای مورد نیاز بوده و چند بار لازم است مخاطبان در معرض تبلیغ قرار گیرند. (ابراهیمی، 1386، ص 95 ).
3.7.3.2) خصوصیات رسانه
به طور ذاتی رسانه ها دارای خصوصیاتی میباشند که مدیران تبلیغاتی در انتخاب رسانه با توجه به حد بهینه مورد نظر مورد توجه قرار میدهند که عبارتند از: سطح پوشش، تکرار، میزان در معرض قرار گرفتن مخاطبان، هزینه، پاسخ مخاطبان، زمانبندی، تأثیر، کیفیت رسانه، انعطاف پذیری و اطلاعات ضروری (فاربی، 1386 ، ص 96.(
4.7.3.2) تهیه و تدوین پیام تبلیغات
پیام تبلیغاتی از دو منظر قابل بررسی است: 1- محتوای پیام و 2- ساختار پیام. محتوای پیام به راهبردهایی اشاره دارد که میتوانند هنگام انتقال دادن ایده به مخاطبینش به کار گرفته شود (سیمون،2008، ص 256 ). محتوای پیام مهمترین بخش یک پیام تبلیغاتی است. از لحاظ محتوای پیام میتوان پیامهای تبلیغاتی را به 10 نوع تقسیم بندی نمود: صنایع بدیعی کلام، پیچیدگی پیام ، نتیجه گیری کردن، پیامهای مقایسهای، پیامهای یک وجهی و دو وجهی، جاذبه های ترس، شوخی، اطلاعات روشن در مقابل اطلاعات انتزاعی، سخنرانی در مقابل نمایش و موضوعات زندگی.
در مقابل، ساختار پیام به این مسئله که چگونه بدنه پیام را بسازیم، تصمیم درباره این که اطلاعات در کجای پیام قرار گیرند تا حداکثر تأثیر گرفته شود و این که اطلاعات در یک پیام در چه فواصل زمانی تکرار شود اشاره دارد (سیمون، 1386 ، ص 256 ).
نکته ای که از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد آن است که در این مرحله باید پیام به گونه ای طرّاحی شود که در امتداد هدف طرّاحی شده در ابتدای فرآیند (مرحله اول) قرار گیرد.
5.7.3.2) ارزیابی نتایج :
در مرحله ارزیابی نتایج که پس از در معرض قرار گرفتن مخاطبان هدف صورت میگیرد میتواند به دلایل زیر انجام پذیرد: اطلاع و آگاهی از میزان دستیابی به اهداف طرّاحی شده توجیه مدیریت در خصوص هزینه های صورت گرفته و منافع حاصل از آن یادگیری به منظور بهبود فعالیت های آینده تبلیغ تلاشی است جهت بر قراری یک ارتباط متقاعد کننده برای تغییر یا ثبات نگرش قبلی افراد که بیانگر رفتار آینده آنها است. کاربرد تبلیغات از آن جهت است که بتواند اطلاعات تجاری را به مشتریان موجود یا بالقوه منتقل کند. یک تبلیغ معمولا اطلاعاتی در مورد شرکت تبلیغاتی، ویژگی های کالا، شعبی که کالا را توزیع می کنند و غیره مهیا می کند. تبلیغات امری حیاتی و اجتناب ناپذیر برای فروشنده و خریدار میباشد. در عصر مدرن که با انفجار تولید کالا و تولید کنندگان مواجه هستیم، بی شک صاحبان کالا نمی توانند بدون تبلیغات گمان فروش آنها را داشته باشند. (سیمون، 1386 ، ص 226 ).
8.3.2 ) مزایا و معایب تبلیغات
در مورد مزایا و معایب تبلیغات و نقش مثبت و منفی آن از دیدگاه های مختلف بحـث های زیـادی شده است.
در زیر فهرست وار لیست مزایا و معایب عمده تبلیغات بیان می گردد.
این لیسـت نه تنـها در همه مـوارد صحیح نمی باشد، بلـکه از بعضی جهات دارای نکات مشترکی خواهد بود.