مزیت های رقابتی قلمرو مجازی، مزیت های رقابتی قلمرو محیطی

2-2-5-3- مزیت های رقابتی قلمرو مجازی: مزیت های رقابتی مجازی آن دسته از مزیت ها است که خارج از مرزهای شرکت ولی در شبکه های مشخص، روابط و سایر موجودیت هایی که شرکت با آنها ارتباط دارد، قرار می گیرد. از آن جمله می توان به رابطه با مشتریان، رابطه با تأمین کنندگان، رابطه با تولید کنندگان، رابطه با رقبا، رابطه با نهاد های اجتماعی و اقتصادی، رابطه با سیستم های پولی و مالی و نیز رابطه با تصمیم گیران اقتصادی و سیاسی اشاره کرد که می تواند منبع مزیت رقابتی برای شرکت باشند.
2-2-5-4- مزیت های رقابتی قلمرو محیطی: سازمان ها در محیط فعالیت می کنند و عوامل محیطی آنها را احاطه کرده است و مستقیماً بر عملکرد آنها تأثیر می گذارد. به بیان دیگر، سازمان ها عوامل مورد نیاز را از محیط تأمین کرده و در مقابل محصولات و خدمات خود را در محیط عرضه می کنند. ضمن اینکه سازمان به مثابه موجود زنده برای ادامه حیات نیازمند شریانهای حیاتی محیطی است. به علاوه بر محیط به عنوان منبع فرصت ها و تهدیدات، نقش عمده ای در موفقیت یا شکست سازمان ها ایفا می کند مخصوصاً در شرایط جهانی شدن و شدت رقابت های جهانی ویژگی های محیط های ملی شرکت ها می توانند نقش بسیار موثری در کسب مزیت رقابتی یا از بین رفتن مزیت رقابتی سازمان های ملی ایفا کنند.
2-2-5-5- جمع بندی بحث مزیت رقابتی:
بررسی مبانی نظری بیانگر این است که مفاهیم و تئوری های مرتبط با مزیت رقابتی را می توان در سه دسته نگرش کلی شامل تئوری مزیت رقابتی بر مبنای منابع و قابلیت های سازمانی، تئوری شبکه تعاملی کسب و کار و تئوری مزیت بر مبنای ویژگی های محیطی ارائه داد. در این راستا و با توجه به تئوری های موجود می توان با ارائه چارچوب مناسبی از مفهوم و انواع قلمرو علّی مزیت رقابتی بستر مناسبی را برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی توسط متخصصان و اصحاب اندیشه بیش از گذشته فراهم آورد. به طور کلی در رابطه با مقوله مزیت رقابتی دو نکته بسیار حائز اهمیت است که اولی کسب و ایجاد مزیت رقابتی و ایجاد لایه های جدید و متعدد مزیت و دومی پایدار سازی آن است. بری تحقق هدف اول هر سه دسته منابع مزیت رقابتی شامل منابع و قابلیت های درونی سازمانی، منابع و قابلیت های بین سازمانی و منابع و قابلیت های محیطی می بایست در کانون توجه سازمان قرار گرفته و با استفاده از روش های کارآمد مورد بهره برداری قرار گیرند. برای پایدارسازی مزیت رقابتی ایجاد ترکیب منحصر به فردی از منابع و قابلیت ها، اتکاء به منابع نامشهود و روش های نامتجانس نقش تعیین کننده ای را ایفا می کنند. زیرا مزیت پایدار مستلزم ابهام علّی و پیچیدگی های مدیریتی و اجتماعی است و در این صورت است که تقلیدپذیری از مزیت رقابتی سازمان توسط رقبا مشکل بوده و در نتیجه مزیت سازمان پایدار و طولانی مدت مانده و از موقعیت رقابتی سازمان صیانت می گردد.
مزیت رقابتی پایدار فرآیندی است که نیازهای رقابتی امروز سازمان را به موازات توانا سازی آن جهت تأمین نیازهای رقابتی آینده تأمین می کند. چنین فرآیندی دارای ماهیت پویا بوده و بنیان های اساسی ذیل را شامل می شود:
– با پذیرش این واقعیت که منابع و قابلیت های هیچ سازمانی نامحدود نیست مزیت رقابتی پایدار دارای ماهیت حفاظت گرا و نگهدارنده محور است به نحوی که در این راستا یکی از الزامات اساسی و تعیین کننده، مدیریت دقیق و خردمندانه منابع بالقوه وبالفعل سازمان است.
– مزیت رقابتی پایدار مستلزم سازگاری با الزامات رقابتی بازار سازمان بوده و می بایست بر اساس این نیازها طراحی و اجرا گردد.
– مزیت رقابتی پایدار می بایست مبتنی بر نگاه استراتژیک و آینده گرا باشد. به نحوی که با فراتر رفتن از مدیریت جاری منابع و قابلیت ها برای توسعه بلند مدت منابع و قابلیت ها و رسیدن به مزیت استراتژیک تمرکز داشته باشد.
– مزیت رقابتی پایدار در واقع استاندارد مهندسی مجدد بنگاه های اقتصادی و سازمانهاست که تا حدود زیادی به شناخت، توسعه و بهره برداری به موقع و مناسب از منابع استراتژیک با استفاده از روش های نوین رقابت اتکاء دارد.
2-2-6- ارزیابی مزیت رقابتی شرکت
مینتزبرگ معتقد است که یک سازمان می تواند کالاها و خدمات خود را به شش روش اساسی متمایز کند:
1- استراتژی تمایز برمبنای قیمت
اساسی ترین روش تمایز یک محصول (یا خدمت ) صرفاً پیشنهاد یک قیمت پایین تر برای آن است. رقابت براساس قیمت های متوسط به پایین بازار نشانه تمایز برمبنای قیمت است.
2- استراتژی تمایز برمبنای تصویر
بازاریابی گاهی اوقات برای تظاهر کردن به تمایز استفاده می شود تا ایجاد یک تصویر برای محصول.
3- استراتژی تمایز برمبنای پشتیبانی
عبارت است از تمایز بر مبنای چیزی که همراه محصول برای پشتیبانی از آن است. این ممکن است مربوط به فروش محصول (مثل فروش اقساطی یا تحویل 24 ساعته)، ارائه خدمات برای محصول (مثل خدمات پس از فروش استثنایی) یا تأمین یک محصول یا خدمات مربوط همراه با محصول یا خدمات اصلی (آموزش درباره نحوه استفاده از محصول خریداری شده) شود.
کیفیت طراحی
پشتیبانی
تصویر
قیمت