پژوهش (پایان نامه) : مسئله نمایندگی–افشای اطلاعات حسابداری

  • مسئله نمایندگی

تقاضا بعد از وقوع (نقش مباشرتی) برای اطلاعات حسابداری ناشی از تفکیک مالکیت از کنترل می‌باشد(بیر و همکاران، 2010). مسئله نمایندگی به این خاطر به وجود می‌آید که سرمایه گذار در واحد تجاری سرمایه گذاری نموده و معمولاً نقش فعالی را در مدیریت واحد تجاری ایفا نمی‌نماید و مسئولیت‌ها به مدیریت واگذار گردیده است. در نتیجه زمانی که سرمایه گذار پول خود را در شرکت سرمایه گذاری می‌نماید، مدیریت منفعت طلب تمایل دارد تا تصمیماتی اتخاذ نماید که از وجوه آن‌ها در جهت منافع خود سوء استفاده نماید(جنسن و مکلینگ[1]،1976).شکل 2-1 - جریان اطلاعاتی و مالی در اقتصاد بازار سرمایه (هیلی و پالپو، 2001)

برای حل مسئله نمایندگی چندین راه حل وجود دارد. قراردادهای بهینه بین مدیران و سرمایه گذاران، همچون قراردادهای پاداش و بدهی، قصد هماهنگ نمودن منافع مدیریت با سایر ذینفعان را دارد. این قراردادها معمولاً مدیریت را ملزم می‌نماید تا اطلاعات مربوطه را افشا نماید تا سرمایه گذاران را در نظارت بر توافقات و الزامات قراردادی یاری نماید و آن‌ها بتوانند عملکرد مدیریت را در به‌کارگیری و مدیریت منابع در جهت منافع مالکان ارزیابی نمایند. راهکار بعدی برای کاهش مسئله نمایندگی از طریق نظارت هیئت مدیره می‌باشد، که وظیفه آن‌ها نظارت بر روی مدیریت می‌باشد. در نهایت، واسطه‌های مالی همچون نهادهای رتبه بندی و تحلیلگران مالی به تولید اطلاعات به طور انفرادی می‌پردازند و هرگونه استفاده نادرست از منابع شرکت را می‌توانند کشف نمایند. همچنین بازار سرمایه می‌تواند از طریق بلعیدن شرکت‌ها از طریق تحصیل آن‌ها موجب کاهش مسئله نمایندگی میان مدیریت و سرمایه گذاران گردد(هیلیو پالپو،2001).

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

ویژگی‌های محیط اطلاعاتی شرکت با توجه به مقیاس نسبی مسئله مباشرتی و ارزشیابی(نمایندگی و اطلاعاتی) شکل می‌گیرد. این مسئله در ادبیات گذشته به طور زیادی بحث گردیده است(مثلاً، گجستدال[1]،1980) که با مثال زیر توضیح داده می‌شود. فرض کنید ارزش شرکت(خالص از پاداش مدیریت) به دو عامل بستگی دارد: تلاش و شانس مدیریت(منظور از شانس یا بخت و اقبال مواردی است که ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد ولی فراتر از کنترل مدیریت می‌باشد). ارزشیابی شرکت و مسئله مباشرت نیازمند به اطلاعات متفاوتی می‌باشد. برای ارزشیابی شرکت، سیستم اطلاعاتی می‌بایست اطلاعاتی را درباره ارزش شرکت فراهم نماید. در مقابل مسئله مباشرت نیاز دارد تا اعمال مدیریت به طور مستقیم مشاهده گردد یا اینکه سیستم حسابداری شرکت به سرمایه گذاران اجازه دهد تا درباره اعمال مدیریت استنباط‌های لازم را بنمایند. به طور خاص، اگر سیستم اطلاعاتی حسابداری بتواند ارزش شرکت ناشی از تلاش یا شانس مدیریت را اندازه گیری و تفکیک نماید، هیچ‌گونه تضادی میان مسئله نمایندگی و اطلاعاتی وجود ندارد. در نتیجه سرمایه گذاران می‌توانند تلاش‌های مدیریت را از طریق ارزش شرکت قابل انتساب به تلاش مدیریت استنباط نمایند.

[1] -Gjesdal

[1]-Jenesen and Meckling