مسئولیت مدنی، آمیخته بازاریابی خدمات

ارائه خدمات یا محصولات همسان با رقبا کافی نیست. بلکه باید به راحتی مشتری در دسترسی به کالا یا خدمات نیز اندیشید. راحتی در خرید شامل ویژگی های یکسان فیزیکی یا مجازی، سهولت دسترسی، زمان صرف شده برای خرید، ساعات دسترسی جستجوی اطلاعات مربوط به کالا یا خدمات، سرعت در تحویل کالا یا خدمت و امکان سفارش دهی کالا یاخدمت با روش های مختلف می شود.
چنانچه دسترسی به فروشنده ،دیدن محصولات یا خدمت و انجام سفارش آسان تر باشد، مشتریان بیشتر و بهتر به خرید از چنان سازمانی رغبت می کنند. ازاین رو بسیاری از شرکتها به برپایی تالارهای بزرگ نمایش کالاهای گوناگون، و پخش کاتالوگ و بروشور، ایجاد سایت های رایانه ای در شبکه جهانی اینترنت و … اقدام می نمایند.
2-2-32-4- ارتباط با مشتری
در مدل p4 فعالیتهای ترفیع فروش که مهم ترین جنبه آن تبلیغات است یک جریان یک سویه از شرکت به سمت مشتریان است، لکن در مدل c4 این جریان دوسویه بوده و مشتریان صرفاً دریافت کننده اطلاعات از سوی شرکت نیستند. طبق این دیدگاه به مشتریان فرصت گفت گوهای دوطرفه داده می شود تا نیازهای خود را بیان کنند و با شرکت یک رابطه بلند مدت برقرار نمایند. هم چنین شرکتها با برقراری رابطه صمیمانه و خصوصی با مشتریان و اخذ و با خور سعی در ایجاد پیوندهای اجتماعی با آنان دارند. ارتباط تنگاتنگ با مشتریان می تواند روی تصویر شرکت در ذهن مشتریان و وفاداری آنان تاثیر به سزایی داشته باشد.
از این رو امروزه شرکتها با تشکیل پایگاه اطلاعات مشتریان، اسامی ، آدرس و سایر اطلاعات مناسب و سفید از مشتریان خود جمع آوری می کنند تا در مواقع ضروری با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند و نیازهای آنان را پاسخ دهند.
2-3- پیشینه پژوهش
پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با آمیخته بازاریابی و بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :
در بررسی های به عمل آمده در مجلات و سایت های داخل و خارج از کشور، تحقیقاتی که به بررسی نقش آمیخته بازاریابی (c4) در خرید بیمه های مسئولیت حرفه ای پزشکان بسیار اندک بود. اندک تحقیقاتی که به بررسی نقش آمیخته بازاریابی پرداخته باشد، یافت شد که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می کنیم.
2-3-1- پژوهش های داخلی :
بابا پور، اصغر (1377) در پژوهشی با عنوان «نقش آمیخته تبلیغات و بازاریابی در افزایش فروش بیمه اتومبیل در ایران» نشان داد که برنامه تبلیغاتی متناسب با نیازها و خواسته ها و گرایش های خریداران بالقوه بیمه اتومبیل و همچنین افزایش تعداد شعب نمایندگی ها بیمه در شهر و کاهش حق بیمه بدنه اتومبیل و افزایش کیفیت ارائه خدمات بیمه ای در مرحله صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت، تبلیغات و بازاریابی نقش موثری در افزایش فروش بیمه اتومبیل در ایران دارد.
شباهنگ،علی رضا(1381) در پژوهش باعنوان « بررسی نارسایی های بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران »عوامل فرهنگی ،ضعف قوانین ومقررات ،کمبود امکانات وتجهیزات پزشکی ،بی توجهی به آموزش ،نحوه پرداخت خسارت وشرایط بیمه نامه وتبلیغات را بعنوان موانع رشد وگسترش بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان در ایران اعلام نمود.
عاملی ،علی (1382)در پژوهش با عنوان «نقش اطلاع رسانی وتبلیغات در شناسایی بیمه مسئولیت مدنی برای برای بیمه گذاران » پس از انجام کارمیدانی در سطح بیمه البرز وایران به این تنیجه رسید که با انجام تبلیغات منظم وبرنامه ریزی شده می توان انتظار داشت که تبلیغات برتقاضای موثر برای بیمه مسئولیت اثر مثبت داشته باشید .
فیض، داوود (1386) در پژوهشی با عنوان «طراحی و تبیین الگوی مفهومی بازاریابی بیمه های عمر با استفاده از مدل c4» نشان داد که فروش بیمه های عمر از اهمیت فراوانی برخوردار است و بازاریابی علمی بیمه های عمر یکی از راهکارهای اساسی جهت افزایش فروش این نوع بیمه ها در کشور به شمار می آید.
رضا زاده برفویی، حجت اله (1386) در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز» نشان داد که همه عناصر هشتگانه مدل آمیخته بازاریابی به غیر از شواهد فیزیکی بر خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز موثر هستند.
خرمی، کاظم (1388) «پژوهشی با عنوان بررسی نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات غیر نفتی» نشان داد که رابطه معنی دار و مثبت بین عنصر آمیخته بازاریابی و توسعه صادرات غیر نفتی وجود دارد و در بین عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی محصول اولویت اول را دارد و عناصر توزیع، ترفیع و قیمت در رده های بعدی قرار دارند.
قنبری علی (1388)در پژوهش باعنوان «تخمین تابع تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در ایران » نرخ حق بیمه را بعنوان بالاترین اثر گذار بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان اعلام نمود وبعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد شعب ونمایندگی ها ،درآمد ملی ودر نهایت خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه اثر می گذارند .
ایمان مهر، مهدی(1388) در پژهشی با عنوان «بررسی تحلیل نقش آمیخته بازاریابی خدمات در گسترش اینترنت پرسرعت در شهر تهران» نشان داد که رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته به تأیید رسیده و میان عوامل هشتگانه آمیخته بازاریابی قیمت مهمترین عامل از دیدگاه مشتریان قلمداد گردید.
میرابی، وحیدرضا(1388) در تحقیقی با عنوان «مطالعه و تعیین اثر عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بیمه» که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه 30 تا 100 درصد
قابل افزایش است. با توجه به توان بالقوه صنعت بیمه کشور در بازارهای سرمایه می توان از تکنیک های بازاریابی برای بهبود وضعیت صنعت بیمه استفاده کرد.
تقی زاده، محمدرضا (1389) در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی بهینه مدیریت منسجم خدمات با هدف افزایش خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز» نشان داد که عناصر قیمت، محصول و ترغیب آموزش مشتری از بیشترین تاثیر در میان سایر عوامل آمیخته بازاریابی برخوردار بوده و عنصر شواهد فیزیکی نیز مورد تأیید قرار نگرفت.
گراوند، ایوب(1389) در پژوهشی با عنوان «تأثیر آمیخته بازاریابی در تصمیم خرید و میزان رضایت مشتریان شرکت های تعاونی تولیدی شهرستان کوهدشت» نشان داد که رضایت مشتریان از خرید محصولات این شرکت ها معادل 2/. و به مراتبب از میانگین مورد انتظار (3) کمتر است که این سهم گویای رضایت کم متقاضیان از تعاونی هاست. بدین ترتیب این نتیجه حاصل می شود که راهبردهای بازاریابی شرکت های تعاونی شهرستان کوهدشت نتوانسته اند به نحو شایسته رضایت مشتریان خود را جلب کنند که در نتیجه آن مشتریان در انتخاب و خرید محصولات این شرکت ها تشویق و ترغیب نگردیده اند.
سیدین، سید سلمان(1390) در تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز» نشان دادکه بازاریابی در فروش بیمه های اشخاصی از اهمیت زیادی برای شرکت های بیمه برخوردار است.